Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Konsultācijas un palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā

Lai saņemtu konsultāciju un palīdzību jautājumos par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu, jāvēršas Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē.

Konsultācijas un jautājumi par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu:

  • Izīrēšanu;
  • Sociālā dzīvokļa izīrēšanu;
  • Pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu;
  • Speciālista nodrošināšana ar dzīvojamo telpu.

Dokumenti

Pakalpojuma pieprasīšana

Persona, kuras vēlas saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, Cēsu novada pašvaldībā iesniedz iesniegumu - rakstveidā, elektroniskā veidā epakalpojumi.cesis.lv vai mutvārdos, kurā norāda palīdzības veidu un pievieno dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt palīdzību. Pirms iesnieguma iesniegšanas aicinām konsultēties ar mājokļu jautājumu speciālisti Ievu Kalniņu.

 

Ja persona vēlas pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu, grozīt dzīvojamās telpas īres līgumu sakarā ar īrnieka maiņu vai iemitināt pašvaldībai piederošā dzīvojamā telpā citas personas, īrnieks iesniedz Cēsu novada pašvaldībā iesniegumu ar attiecīgo lūgumu.

 

Personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, ir noteiktas normatīvajos aktos.

 

Pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanas gadījumā pakalpojuma saņēmējs ir dzīvojamās telpas īrnieks.

 

Pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma grozījumu gadījumā sakarā ar īrnieka maiņu pakalpojumu saņēmējs ir īrnieka ģimenes loceklis, kurš iemitināts dzīvojamā telpā.

 

 

Mājokļu jautājumu speciāliste

Ieva Kalniņa

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, 105.kab.

Tālrunis: 68803036

ieva.kalnina.b@cesunovads.lv

 

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00-12.00; 12.30-18.00

Otrdienās 8.00-12.00; 12.30-17.00
Trešdienās 8.00-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdienās 8.00-12.00; 12.30-17.00
Piektdienās 8.00-13.00

 

 

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Tālrunis: 64161800, 66954884

dome@cesunovads.lv

cesis@pakalpojumucentri.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās  8.00 - 16.00

Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisija ne vēlāk kā viena mēneša laikā izskata un pieņem lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu attiecīgajā palīdzības reģistrā.

 

Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanai, t.sk. sociālā dzīvokļa izīrēšanai, dzīvojamās telpas tiek piedāvātas un izīrētas katra reģistra vai reģistra grupu ietvaros reģistrācijas secībā.

 

Ja persona vēlas pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu, grozīt dzīvojamās telpas īres līgumu sakarā ar īrnieka maiņu vai iemitināt pašvaldībai piederošā dzīvojamā telpā citas personas, Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisija ne vēlāk kā mēneša laikā izskata iesniegumu un pieņem lēmumu. 

 

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi
 

Normatīvie akti

Dzīvojamo telpu īres likums
Likums “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
Cēsu novada domes saistošie noteikumi “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”

Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu

Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību