Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Prakses iespēja

Prakse studentiem ir vērtīga iespēja, kā uzsākt savu karjeru, un tā ir īpaši aktuāla visa mācību gada laikā. Cēsu novada Sociālais dienests jau vairākus gadus atbalsta jauniešu iniciatīvu un piedāvā prakses vietas dažādās struktūrvienībās.

Sadarbību ar praktikantiem uztveram kā abpusēji izdevīgu ieguvumu un arī ieguldījumu. Studentam tā ir lieliska iespēja gūt praktisku pieredzi sociālā darba vidē, iesaistoties aktivitātēs attiecīgās struktūrvienības ietvaros un sadarbojoties ar citām nodaļām. Tā ir iesaiste dažādu darba pienākumu veikšanā.

Mēs piedāvājam
Darbu sociālā darba veicēju profesionāļu komandā. Iespēju uz laiku pilnībā iejusties sociālā darba speciālista lomā atbilstoši mācību procesā iegūtajām teorētiskajām zināšanām. Iespēju plānot, veidot, realizēt un piedalīties sociālā darba procesa dažādos posmos.


Kārtība, kādā tiek organizēta prakse
1. Prakses vietas un vadītāja izvēle: students praktikants no Cēsu novada Sociālais dienests izvēlas prakses vadītāju atbilstoši prakses mērķim un programmai. Izrādot iniciatīvu, praktikants sazinās ar sev atbilstošu prakses vadītāju, iegūstot kontaktinformāciju vietnē: https://www.cesis.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/kontakti/

Prakses vadītājs vienlaikus var vadīt praksi ne vairāk kā 2 praktikantiem.


2. Vienošanās noslēgšana: pēc vienošanās ar iespējamo prakses vadītāju, students iesniedz attiecīgās nodaļas vadītājam prakses līguma formu un prakses programmu. Pēc tam students dodas uz administratīvo nodaļu, lai noslēgtu vienošanos.


3. Prakses norise un vērtējums: pēc prakses līguma noslēgšanas, ievērojot prakses līguma noteikumus un prakses programmu, prakses vadītājs organizē praksi, uzdodot praktikantam prakses ietvaros veicamos darbus. Prakses noslēgumā prakses vadītājs novērtē praktikanta paveikto prakses laikā.

Ko sagaidām no praktikanta: atbildības sajūtu, nopietnu attieksmi pret uzticētajiem pienākumiem un regulāru apmeklējumu.