Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija

Bērnu lietu apakškomisija izskata un pieņem lēmumus (tai skaitā lēmumus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgām personām) administratīvo pārkāpumu lietās par bērnu izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem (piemēram, administratīvos pārkāpumus par nepilngadīgas personas alkohola lietošanu, smēķēšanu vai sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu u.c.) un lietās par administratīvajiem pārkāpumiem, veiktiem pret bērniem (piemēram, administratīvos pārkāpumus par emocionālu vai fizisku vardarbību pret bērniem, bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu u.c.). Apakškomisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Administratīvajā komisijā.

Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas nolikums
 

Komisijas priekšsēdētājs B.SANDLERS  
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks DZ.KOZAKA Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības un satura kvalitātes vadītāja 
Komisijas locekļi I.DZĒRVE Mākslas terapeits, sociālais pedagoģe
  E.RANCĀNE Cēsu novada Sociālā dienesta Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļas vadītāja
  G.NORBUTS Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas sekretārs   Cēsu novada pašvaldības policijas Administratīvās komisijas un Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas juriste
Pieaicinātā persona  

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirkņa Prevencijas grupas vecākais inspektore

    Cēsu novada bāriņtiesas pārstāvis