Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komiteja:

  • Komitejas priekšsēdētāja: Biruta Mežale;
  • Komitejas priekšsēdētājas vietnieks: Guntis Grosbergs;
  • Erlends Geruļskis;
  • Inga Cipe;
  • Jānis Rozenbergs;
  • Ivo Rode;
  • Laimis Šāvējs;
  • Andris Mihaļovs;
  • Elīna Stapulone.

Komitejas sēžu audio ieraksti pieejami pēc pieprasījuma e-pastā dome@cesunovads.lv.

2024.gada 9.maijā
Sēde sākas plkst. 14.00

Darba kārtība:

1. Informācija par Cēsu novada Sociālā dienesta kā partnerorganizācijas iesaistīšanos Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021. – 2027. gadam aktivitātēs un turpmāko sadarbību ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”;

Ziņo A. Judeiks, Cēsu novada Sociālā dienesta vadītājs

Vivita Ķikute, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Vidzemes komitejas izpilddirektore

2. Par Cēsu novada domes 2024. gada 23. maija saistošo noteikumu Nr.__ “Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” apstiprināšanu;

3. Par Cēsu novada domes 2024. gada 23. maija saistošo noteikumu Nr.__ “Par pabalstu mājokļa vides pielāgošanai Cēsu novadā” apstiprināšanu;

4. Informācija par Cēsu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Cēsu novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Cēsu novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”” projektu;

5. Dažādi jautājumi;

Ziņo A. Judeiks, Cēsu novada Sociālā dienesta vadītājs

Dokumenti