Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komiteja:

 • Komitejas priekšsēdētāja: Biruta Mežale;
 • Komitejas priekšsēdētājas vietnieks: Guntis Grosbergs;
 • Erlends Geruļskis;
 • Inga Cipe;
 • Ēriks Bauers;
 • Ivo Rode;
 • Laimis Šāvējs;
 • Andris Mihaļovs;
 • Elīna Stapulone.

Komitejas sēžu audio ieraksti pieejami pēc pieprasījuma e-pastā dome@cesunovads.lv.

Apvienotās izglītības, kultūras un sporta komitejas un sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde 2022.gada 15.decembrī plkst.9.00
Darba kārtība

 1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā; Ziņo E.Stapulone, domes deputāte

Nākamā sēde 2022.gada 15.decembrī plkst.11.30
Darba kārtība

 1. Par Ukrainas civiliedzīvotāju papildus izmitināšanas iespējām Drabešu skolas dienesta viesnīcas telpās; Ziņo E.Eglīte, Amatas apvienības pārvaldes vadītāja
 2. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”;
 3. Par Cēsu novada domes 2022. gada 29. decembra saistošo noteikumu  Nr.__ “Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par sociālajiem pakalpojumiem Cēsu novadā” apstiprināšanu;
 4. Par Cēsu novada domes 2022. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu novada domes 2022. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 26 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā ”” apstiprināšanu; Ziņo A.Judeiks, Sociālā dienesta vadītājs
 5. Par Cēsu novada domes 2022. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr.__ “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Cēsu novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem pensionāriem un personām ar III grupas invaliditāti” apstiprināšanu; Ziņo E.Stapulone, domes deputāte