Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komiteja:

  • Komitejas priekšsēdētāja: Biruta Mežale;
  • Komitejas priekšsēdētājas vietnieks: Guntis Grosbergs;
  • Erlends Geruļskis;
  • Inga Cipe;
  • Ēriks Bauers;
  • Ivo Rode;
  • Laimis Šāvējs;
  • Andris Mihaļovs;
  • Elīna Stapulone.

Nākamā sēde 2022.gada 25.augustā plkst.14.00
Darba kārtība

1. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2021.gada 29. decembra lēmumā Nr. 449 “Par dzīvokļu komisijas izveidošanu”;

2. Par Cēsu novada domes 2022. gada ________ saistošo noteikumu Nr. __ “Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību” apstiprināšanu;

3. Par Cēsu novada domes 2022.gada _________saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi 2021. gada 2. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu; Ziņo V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs

4. Par Cēsu novada domes 2022. gada 8. septembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījums Cēsu novada domes 2022. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr.26 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem”” apstiprināšanu; Ziņo A.Judeiks, Sociālā dienesta vadītājs