Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

Cēsu novada pašvaldība no 2021.gada 8.marta līdz 2021.gada 31.maijam aicina iedzīvotājus, māju apsaimniekotājus iesniegt savus pieteikumus līdzfinansējuma piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.

Novada iedzīvotāji, māju apsaimniekotāji var iesniegt savus pieteikumus līdzfinansējuma piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai, kas paaugstina ēkas energoefektivitāti un ir iekļauti energoauditā, kā veicamie darbi, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu.

Cēsu novada domes 18.02.2010. Saistošie noteikumi Nr.9 "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai" paredz līdzfinansējumu piešķirt šādām aktivitātēm:

 1. ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšanai un nomaiņai;
 2. pagraba pārseguma siltināšanai;
 3. kāpņu telpas remontam, ja tiek veikti energoefektivitātes darbi kāpņu telpā, nepārsniedzot piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;
 4. siltumapgādes sistēmas renovācijai;
 5. ventilācijas sistēmas renovācijai vai rekonstrukcijai;
 6. citiem renovācijas darbiem, kas paaugstina ēkas energoefektivitāti un iekļauti energoauditā, kā veicamie pasākumi;
 7. ēkas strukturālo daļu atjaunošanai, kas nepieciešama projekta iesniegumā iekļauto ēkas energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:

 1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 600 kv.m (seši simti kvadrātmetru);
 2. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% (divdesmit pieci procenti) no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības;
 3. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā (māja ir nodibināta dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība) vai par mājas apsaimniekošanu vai pārvaldīšanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums;
 4. vismaz 51% dzīvokļu īpašniekiem balsojot "par" ir pieņemts lēmums veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumus;
 5. vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem;
 6. attiecībā uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tai piesaistīto zemes gabalu nepastāv nekustamā īpašuma nodokļa parāds;
 7. Noslēgts līgums par finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumiem Eiropas Struktūrfondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1 specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1 specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkas īstenošanas noteikumi" ietvaros.

Programmas īstenošanai 2021.gada pašvaldības budžetā paredzēti 30 000 EUR.

Projektus izvērtēs un apstiprinās rindas kārtībā no iesniegšanas brīža. Ja Komisijas atbalstāmo pieteikumu kopējais līdzfinansējuma apmērs līdz šā gada 31.maijam nesasniegs budžetā paredzēto, pieteikumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts.

Projekta iesniegumus var iesniegt:

 • Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā - ievietojot pastkastītē (Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101);
 • nosūtot pa pastu uz Cēsu novada pašvaldības adresi Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.
 • elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajam, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi dome@cesis.lv. Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem jābūt DOC, DOCX, XLS, PDF vai JPG formātā.

Saistošie noteikumi ,,Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai”

Veidlapas

Pieteikuma veidlapa

Projekta atskaite

Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu juris.amans@cesis.lv vai zvanīt pa tālruni 64161826. Par konsultācijām klātienē, iepriekš jāvienojas telefoniski