Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Saistošie noteikumi (spēkā esoši)

Cēsu novada pašvaldības saistošie noteikumi
(pievienotie dokumenti ir PDF formātā)
 

Spēkā esošie saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Cēsu novada administratīvajā teritorijā.

Par pašvaldības darbību

Saistošo

noteikumu

Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā no

Pievienotie

dokumenti

1 01.07.2021. Cēsu novada pašvaldības nolikums 01.07.2021. saistošie noteikumi

struktūra
7 01.07.2021. Cēsu novada Centrālās administrācijas nolikums 01.07.2021. Nolikums
11 16.06.2022. Cēsu novada pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" nolikums 16.06.2022. Nolikums
47 16.06.2022.

Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” nolikums

16.06.2022. Nolikums
4 29.07.2021. Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 06.08.2021. saistošie noteikumi
21 16.06.2022.

Par nodevu pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanai

09.07.2022. saistošie noteikumi

 

Par kultūras jautājumiem
Saistošo
noteikumu Nr.
Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
22 16.06.2022 Par reklāmu, izkārtņu, citu informatīvo materiālu un vides objektu izvietošanas kārtību Cēsu novadā  25.10.2022. saistošie
noteikumi

 

Par simboliku

Saistošo

noteikumu

Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā no

Pievienotie

dokumenti

32 11.08.2022. Par Cēsu novada simboliku 19.09.2022. saistošie noteikumi
Par būvatļaujām

Saistošo noteikumu Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums

Saistošo noteikumu nosaukums

Saistošie
noteikumi
spēkā
no

Pievienotie dokumenti

12

21.04.2022

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu

06.05.2022

saistošie noteikumi

Par mājokļa jautājumiem

Saistošo

noteikumu

Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no

Pievienotie

dokumenti

14 02.12.2021. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 10.02.2022.

saistošie noteikumi

27 29.12.2021. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru 23.03.2022. saistošie noteikumi
11 02.05.2019. Par Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu 01.01.2020. saistošie noteikumi
39 06.10.2022.

Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu

24.10.2022. saistošie noteikumi
34 08.09.2022.

Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

24.10.2022. saistošie noteikumi
17 14.09.2023.

Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Cēsu novadā

23.09.2023. saistošie noteikumi 
Par komunālajiem jautājumiem
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
14

19.05.2022

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Cēsu novadā

21.07.2022 Saistošie noteikumi
15 19.05.2022

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Cēsu novadā pilsētās un ciemos

22.10.2022 Saistošie noteikumi

 

Par sociālajiem jautājumiem
Saistošo
noteikumu Nr.
Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
19   Par palīdzību privāto ceļu tīrīšanā Cēsu novadā 12.10.2023. saistošie noteikumi
         
12 20.07.2023. Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā 03.08.2023. saistošie noteikumi
8 21.10.2021. Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā 01.01.2022. saistošie noteikumi
31 28.12.2023. Par Cēsu novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem 24.01.2024. saistošie noteikumi
25 29.12.2021. Par pabalstu mājokļa vides pielāgošanai Cēsu novadā 19.01.2022. saistošie noteikumi
10 22.06.2023. Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem 25.07.2023.

saistošie noteikumi

11 20.07.2023.

Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā

01.09.2023. saistošie noteikumi
13 20.07.2023. Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešīr stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu programmās 07.09.2023. saistošie noteikumi
23 12.10.2023.

Par sociālajām garantijām pedagogiem Cēsu novadā

01.01.2024. saistošie noteikumi
Par izglītības jautājumiem
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
21 02.12.2021. Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu 11.01.2022. saistošie noteikumi
23 02.12.2021. Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās izglītības programmās, darbam izglītības iestādēs 08.02.2022. saistošie noteikumi
4 28.02.2019. Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu 11.04.2019. saistošie noteikumi
22 02.12.2021. Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei 01.03.2022.

saistošie noteikumi

 

24 16.06.2022.

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas

26.10.2022. saistošie noteikumi
5 25.05.2023. Interešu Izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība Cēsu novada pašvaldībā 28.07.2023. saistošie noteikumi
7 24.02.2022. Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma 09.04.2022. saistošie noteikumi
23 16.06.2022.

Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamiem un Cēsu novada izglītības iestāžu personāla braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu

01.08.2022. saistosie noteikumi
         

 

Par teritorijas plānojumu

Saistošo

noteikumu

Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no

Pievienotie

dokumenti

25 09.11.2023. 

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā

24.11.2023.

saistošie noteikumi

21 12.10.2023. Par Priekuļu apvienības teritorijas plānojuma 2017.–2029. gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu 23.10.2023. saistošie noteikumi
407 14.07.2022.

Par Cēsu novada Teritorijas plānojuma 2016.–2026. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

04.08.2022. saistošie noteikumi
Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
13

21.04.2022

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā 01.01.2023 Saistošie noteikumi
11 11.11.2021. Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā 01.01.2022.

Saistošie noteikumi

 

Par teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
       
13 02.12.2021. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā 08.02.2022. saistošie noteikumi
20 02.12.2021.

Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

01.06.2022. saistošie noteikumi
17 19.05.2022.

Par Cēsu novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu

01.06.2022. saistošie noteikumi
6 24.02.2022. Par koku ciršanu ārpus meža Cēsu novadā 24.03.2022. saistošie noteikumi
14 17.08.2023.

Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

01.09.2023. saistošie noteikumi 
45 01.12.2022.

Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

26.01.2023. saistošie noteikumi
26 09.11.2023. Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Cēsu novada pašvaldības teritorijā 06.02.2024. noteikumi
16 17.08.2023. Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi  07.12.2023. saistošie noteikumi
Par sabiedrisko kārtību
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
11 21.04.2022. Sabiedriskās kārtības noteikumi 30.06.2022. saistošie noteikumi
16 19.05.2022.

Par sabiedrisko kārtību un drošību Cēsu novada pašvaldības dabas takās, aktīvās atpūtas un sporta laukumos

14.07.2022. saistošie noteikumi
Par pašvaldības līdzfinansējumu
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
9 02.12.2021.

Par līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

 

04.01.2022. saistošie noteikumi
19 02.12.2021 Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Cēsu novadā 04.01.2022 saistošie noteikumi
6 25.05.2023. Cēsu novada līdzdalības budžeta nolikums 10.06.2023. saistošie noteikumi
Par komercdarbības jautājumiem
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
36 08.09.2022. Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 17.11.2022. saistošie noteikumi
22 16.06.2022.

Par reklāmu, izkārtņu, citu informatīvo materiālu un vides objektu izvietošanas kārtību Cēsu novadā

24.10.2022. saistošie noteikumi
8 11.07.2023. Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas kārtību 12.07.2023. saistošie noteikumi
Par tirdzniecību publiskajās vietās
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
38 06.10.2022.

Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā

17.11.2022. Saistošie noteikumi
Par tūrisma jautājumiem
Saistošo
noteikumu Nr.
Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
49 01.12.2023. Pašvaldības aģentūras "Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra" maksas pakalpojumi 01.01.2023. saistošie noteikumi
Par mājdzīvnieku turēšanu
Saistošo
noteikumu Nr.
Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
20 16.06.2022.

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā

24.10.2022. Saistošie noteikumi
Par vides jautājumiem
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
31

11.08.2022

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Cēsu novadā

25.08.2022 Saistošie noteikumi
30 11.08.2022 Nolikums par licencēto makšķerēšanu Cēsu novada Zaubes pagasta Augšezerā 22.10.2022 Saistošie noteikumi
50 01.12.2022

Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā

23.12.2022 Saistošie noteikumi
4 23.03.2023 Par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā 01.04.2023 Saistošie noteikumi
196 24.02.2022 Par Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna Cēsu novadā 2022.-2026. gadā apstiprināšanu 21.04.2022 saistošie noteikumi