Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Rāmuļu pamatskola

http://www.ramuluskola.lv/
Rāmuļi, Vaives pag., Cēsu novads
Direktora p.i. I.Andersone
tālr. 64129511
E-pasts: ramulu.skola@cesunovads.edu.lv

Mērķis un uzdevumi:

- veidot visiem izglītojamajiem pieejamu attīstības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu un nodrošināt programmās noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu;
- īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības programmas;
- nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu attīstību; 
- izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā personības vispusīgu un harmonisku attīstību;
-  racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
- sadarboties ar izglītojamo vecākiem, pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām skolas pamatdarbības jautājumos.
Skolas nolikums