Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja:
  • Komitejas priekšsēdētājs: Ivo Rode
  • Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Ēriks Bauers;
  • Inga Cipe;
  • Atis Egliņš-Eglītis;
  • Ainārs Šteins;
  • Juris Žagars;
  • Ella Frīdvalde-Andersone;
  • Jānis Rozenbergs;
  • Laimis Šāvējs.

 

2022.gada 17.novembris
Sēde sākas plkst.09.00

Darba kārtība

1. Par nedzīvojamo telpu Piebalgas ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, atkārtotu nodošanu bezatlīdzības lietošanā;

2. Par atklātā konkursa “Par Ruckas muižas kompleksa bezatlīdzības lietošanas un apsaimniekošanas tiesībām” nolikuma apstiprināšanu;

3. Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības domes 2022.gada 24.marta lēmumā Nr.145 “Par dalību projektā “Arts on Prescription” un pieteikuma izstrādi un iesniegšanu;

4. Par pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” likvidāciju; Ziņo A.Magone, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore

5. Par pašvaldības aģentūras “Līgatnes Kultūras un Tūrisma centrs” likvidāciju; Ziņo S.Jermičuka, p/a “Līgatnes kultūras un Tūrisma centrs” direktora p.i.

6. Par grozījumu Cēsu novada domes 2014.gada 26.jūnija lēmumā Nr.294 “Par Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu”; Ziņo I.Krūmiņa, Sporta koordinatore

7. Par 2022.gada 1.decembra nolikuma Nr._ “Grozījumi 2021. gada 9. septembra nolikumā Nr.50 “Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes nolikums” apstiprināšanu; Ziņo D.Dombrovska, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece

8. Par Cēsu novada domes 02.12.2021. lēmuma Nr. 413 “Par deleģēšanas līgumu ar biedrību “KUULtūrisms” un lēmuma Nr. 414 “Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “KUULtūrisms” atcelšanu; Ziņo A.Lapins, Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Saimniecības nodaļas vadītāja p.i.

9. Par Cēsu novada amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas nolikuma apstiprināšanu;

10. Par Cēsu novada amatiermākslas kolektīvu apstiprināšanu; Ziņo L.Dambrova, Kultūras pārvaldes vadītāja