Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja:
  • Komitejas priekšsēdētājs: Ivo Rode;
  • Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Ēriks Bauers;
  • Inga Cipe;
  • Atis Egliņš-Eglītis;
  • Jānis Ķipurs;
  • Juris Žagars;
  • Ella Frīdvalde-Andersone;
  • Jānis Rozenbergs;
  • Laimis Šāvējs.

Komitejas sēžu audio ieraksti pieejami pēc pieprasījuma e-pastā dome@cesunovads.lv.

2024.gada 4.jūlijā
Sēde sākas plkst. 9.00

Darba kārtība:

1. Par Cēsu Centrālās bibliotēkas direktora atbrīvošanu no amata;

2. Par Cēsu Centrālās bibliotēkas direktora iecelšanu amatā;

Ziņo I.Purmale, Administrācijas biroja personāla speciāliste

3. Par vienotas darba ar jaunatni struktūras Cēsu novadā apstiprināšanu;

Ziņo I.Balode, Jaunatnes lietu speciāliste

4. Par nolikuma Cēsu novada mākslinieku gada balva vizuālajā mākslā “Cēsu novada Mākslas balva” apstiprināšanu;

Ziņo I.Bula, Cēsu muzeja vadītāja

5. Par papildus finansējumu "Lekrings" sieviešu komandai;

Ziņo I.Krūmiņa, sporta koordinators

 

Dokumenti

Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas audioieraksti

06.06.2024. sēdes audioieraksts