Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Finanšu komiteja

Cēsu novada domes Finanšu komiteja:

 • Komitejas priekšsēdētājs: Jānis Rozenbergs;
 • Ivo Rode;
 • Indriķis Putniņš;
 • Biruta Mežale;
 • Ainārs Šteins;
 • Atis Egliņš-Eglītis;
 • Inese Suija-Markova;
 • Guntis Grosbergs;
 • Hardijs Vents;
 • Andris Mihaļovs;
 • Elīna Stapulone.

Komitejas sēžu audio ieraksti ir pieejami pēc pieprasījuma e-pastā dome@cesunovads.lv.

Nākamā sēde:

2023.gada 16.martā plkst.9.00

Darba kārtība

1. Par dāvinājuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai

2. Par apbūves tiesību noteikšanu zemes gabalam Dārza iela 1B, Līgatnē, Cēsu novadā;

Ziņo: L.Medne, Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja

3. Par nekustamā īpašuma “Bille 2”-5, Bille, Drabešu pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42469000263, nodošanu atsavināšanai;

4. Par nekustamā īpašuma “Bille 2”-6, Bille, Drabešu pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42469000259, nodošanu atsavināšanai;

Ziņo: E.Eglīte, Amatas apvienības pārvaldes vadītāja

5. Par nekustamā īpašuma “Starpgabals”, Kaives pagastā, Cēsu novadā, zemes vienības nodošanu atsavināšanai

6. Par nekustamā īpašuma “Uguntiņas”, Taurenē, Taurenes pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu

7. Par nekustamā īpašuma “Jaunmelderi P”, Taurenē, Taurenes pagastā, pārņemšanu īpašumā

Ziņo: D.Slaidiņa, Vecpiebalgas apvienības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela 4 , Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kunči”, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Augusta Jullas iela 16, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagasta zeme”, Veselavas pagastā , Cēsu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ziņo: E.Šīrante, Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja

12. Par Cēsu novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma “Silaunieku ceļš” nodošanu valstij bez atlīdzības

Ziņo: D.Zemmers, Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītājs

13. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Lejas Bundītes”, Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas uzsākšanu

14. Par nekustamā īpašuma “Austriņi”, Straupē, Straupes pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu

Ziņo: A.Dzalba, Pārgaujas apvienības pārvaldes zemes lietu speciāliste

15. Par Cēsu novada domes 2023.gada _________ noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu novada domes 2022.gada 19.maija noteikumos Nr.43 “Kārtība par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu un atsavināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu izlietošanu Cēsu novada pašvaldībā”” apstiprināšanu;

16. Par Cēsu novada domes 2023.gada 23.marta saistošo noteikumu Nr.____ “Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” apstiprināšanu

Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs

17. Par Cēsu novada domes 2023.gada 23.marta saistošo noteikumu Nr. ___ “Par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā” apstiprināšanu

Ziņo: J.Balodis, Vides un klimata neitralitātes nodaļas Vides speciālists

18. Par Cēsu novada domes 2023.gada 23.marta noteikumu Nr. ____“Cēsu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu

Ziņo: Dz. Jukēvics, Juridiskās pārvaldes jurists

19. Par pieteikšanās kārtību un transporta izdevumu kompensēšanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” projekta Nr.NFI/IC/VIAA/2020/3 “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” īstenošanā

Ziņo: M.Dzenis, Kosmosa izziņas centra Projekta ieviešanas vadītājs

20. Par projekta pieteikumu “Urbact programmas projekta pieteikums “Skolu apkaimes” (Schoolhood)”

Ziņo: L. Bērziņa, Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas Projektu vadītāja

21. Par projekta pieteikuma iesniegšanu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā “Valsts administrācija”

22. Par projektu pieteikumu iesniegšanu Valsts Zivju fondā;

23. Par grozījumiem Cēsu novada domes 27.01.2022. lēmumā Nr.21 “Par projekta pieteikuma "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidū” iesniegšanu”

Ziņo: Zane Pīpkalēja, Attīstības pārvaldes Vides un klimata neitralitātes nodaļas Vides attīstības projektu vadītāja

24. Par Jaunpiebalgas novada domes 17.12.2012. lēmuma Nr. 267 “Par Lietišķās un tēlotājmākslas studijas dibināšanu” grozīšanu un 10.10.2016. lēmuma Nr.187 “Par dalības maksas noteikšanu Lietišķās un tēlotājas mākslas studijas “Piebaldzēni” dalībniekiem” un tā grozījumu atcelšanu

Ziņo: Lauma Dambrova, Cēsu novada pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” vadītāja

25. Par nolikuma Cēsu novada mākslinieku gada balva vizuālajā mākslā “Cēsu novada Mākslas balva” apstiprināšanu

Ziņo: I.Bula, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vadītāja

26. Nodibinājuma Koprades māja SKOLA6 2023. gada cenrādis

Ziņo: A. Strīģele, Koprades māja “SKOLA6” vadītāja

27. Par Veselavas pirmskolas izglītības iestādes pievienošanu Jāņmuižas pirmskolas izglītības iestādei

28. Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

29. Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

Ziņo: L.Markus-Narvila, Izglītības pārvaldes vadītāja

30. Par A.Bieziņa Raiskuma pamatskolas nometņu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

31. Par Cēsu 5. pirmsskolas izglītības iestādes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

32. Par grozījumu Cēsu novada domes 26.01.2023.lēmumā Nr.21 “Par projekta “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā” īstenošanu ”

Ziņo: D.Dombrovska, Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece

33. Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Vidzemes koncertzāle” peļņas daļu 2022.gadā

Ziņo: L. Dzudzilo, SIA “Vidzemes koncertzāle” valdes locekle

34. Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA “Cēsu tirgus” peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2022.gadā

Ziņo: M. Bērziņš, SIA “Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētājs

35. Par SIA "Cēsu klīnika" darbības 2022.gadā rezultātu saskaņošanu

36. Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA “Cēsu klīnika” peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2022.gadā

Ziņo: I.Liepa, SIA “Cēsu klīnika” valdes priekšsēdētāja

37. Par nepabeigto celtniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un izmaksu norakstīšanu

38. Par degvielas norakstīšanu

39. Par zembilances parādu un saistību dzēšanu

40. Par kreditoru saistību dzēšanu

41. Par debitoru prasību dzēšanu

Ziņo: S.Kūlīte, Finanšu pārvaldes galvenā grāmatvede

Dokumenti