Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Finanšu komiteja

Cēsu novada domes Finanšu komiteja:

 • Komitejas priekšsēdētājs: Jānis Rozenbergs;
 • Ivo Rode;
 • Indriķis Putniņš;
 • Biruta Mežale;
 • Ainārs Šteins;
 • Atis Egliņš-Eglītis;
 • Inese Suija-Markova;
 • Guntis Grosbergs;
 • Hardijs Vents;
 • Andris Mihaļovs;
 • Elīna Stapulone.

Nākamā sēde:

2022.gada 24.novembrī plkst.9.00

Darba kārtība

1. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā; Ziņo V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs; G.Kukainis, SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs

2. Par 2021.gada 7.aprīļa Sadarbības līguma izbeigšanu;

3. Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.03.2021. lēmumā Nr.63 “Par projekta pieteikuma “Ražošanas ēkas ar pieguļošo teritoriju būvniecība nekustamā īpašuma – CSA poligons Daibe, teritorijā” izstrādi un iesniegšanu”;

4. Par pašvaldības apbūves tiesībām uz zemes gabala daļu nekustamajā īpašumā CSA poligons Daibe, “Stūri”, Stalbes pagasts, Cēsu novads; Ziņo L.Bērziņa, Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas projektu vadītāja

5. Par Cēsu novada domes 2022.gada ______ saistošo noteikumu Nr.__ “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu” apstiprināšanu; Ziņo I.K.Baltpurviņš, Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas zemes ierīcības speciālists

6. Par pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Nodibinājumam “Koprades māja Skola6”; Ziņo A.Strīģele, Nodibinājuma “Koprades māja Skola6” valdes priekšsēdētāja

7. Par atzinuma sniegšanu par Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna projektu; Ziņo I.Ādamsone, Vides un klimata neitralitātes nodaļas vadītāja

8. Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības domes 2022.gada 24.marta lēmumā Nr.145 “Par dalību projektā “Arts on Prescription” un pieteikuma izstrādi un iesniegšanu;

9. Par pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” likvidāciju; Ziņo A.Magone, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore

10. Par pašvaldības aģentūras “Līgatnes Kultūras un Tūrisma centrs” likvidāciju; Ziņo S.Jermičuka, p/a “Līgatnes kultūras un Tūrisma centrs” direktora p.i.

11. Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs””; Ziņo I.Krūmiņa, Sporta koordinatore

12. Par Cēsu novada domes 02.12.2021. lēmuma Nr. 413 “Par deleģēšanas līgumu ar biedrību “KUULtūrisms” un lēmuma Nr. 414 “Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “KUULtūrisms” atcelšanu; Ziņo A.Lapins, Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Saimniecības nodaļas vadītāja p.i.

13. Par Cēsu novada amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas nolikuma apstiprināšanu;

14. Par Cēsu novada amatiermākslas kolektīvu apstiprināšanu; Ziņo L.Dambrova, Kultūras pārvaldes vadītāja

15. Par Cēsu novada domes 2022. gada 1. decembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījums Cēsu novada domes 2021. gada 21. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā” apstiprināšanu;

16. Par Cēsu novada domes 2022. gada 1. decembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 11. novembra saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem”” apstiprināšanu;

17. Par Cēsu novada domes 2022. gada 1. decembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījums Cēsu novada domes 2022. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 26 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā ”” apstiprināšanu; Ziņo A.Judeiks, Sociālā dienesta vadītājs

18. Par Cēsu novada domes 2022.gada ______ saistošo noteikumu Nr. _ “Pašvaldības aģentūras “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu; Ziņo M.Lasmane, Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūras direktore

19. Par Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes akcijas “Mirdzi, Vecpiebalga” nolikuma apstiprināšanu;

20. Par Domes lēmuma “Par nekustamā īpašuma “Ezeri”, Kaives pagastā, zemes vienības atsavināšanu” atcelšanu; Ziņo D.Slaidiņa, Vecpiebalgas apvienības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste

21. Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 25-19, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā, atsavināšanu par nosacīto cenu;

22. Par zemes daļas nodošanu dzīvokļa īpašnieka īpašumā bez atlīdzības; Ziņo E.Šīrante, Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja

23. Par nekustamā īpašuma “Mālkalni ”- 6, Amatas pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42429000077, nodošanu atsavināšanai; 

24. Par kustamās mantas - cirsmas nodošanu atsavināšanai pašvaldības nekustamajā īpašumā “Spāres mežs”, Amatas pagastā, Cēsu novadā un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu; Ziņo E.Eglīte, Amatas apvienības pārvaldes vadītāja

25. Par nekustamā īpašuma “Dreimaņi”, Straupes pagastā, Cēsu novadā, 1/5 domājamās daļas nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu; Ziņo A.Dzalba, zemes ierīcības speciāliste

26. Par grozījumiem Cēsu novada domes 03.11.2022.lēmumā Nr.630 “Par pabalsta piešķiršanu"; Ziņo I.Ozola, Administrācijas biroja vadītāja

27. Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalības izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Līgatnes komunālserviss” un likvidāciju; Ziņo L.Bukovska, pašvaldības izpilddirektore

28. Par atbalstu Jaunpiebalgas vidusskolas dalībai  Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu sektora projektā “Opening Digital World’s Doors to #NEXT Digital Generations”; ziņo D.Dombrovska, Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece.

29. Kosmosa izziņas centra izveides progresa ziņojums; Ziņo S.Breikša, projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas vadītāja; P.Irbins, Kosmosa izziņas centra projektu ieviešanas vadītājs