Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Finanšu komiteja

Cēsu novada domes Finanšu komiteja:

 • Komitejas priekšsēdētājs: Jānis Rozenbergs;
 • Ivo Rode;
 • Indriķis Putniņš;
 • Biruta Mežale;
 • Ēriku Bauers;
 • Atis Egliņš-Eglītis;
 • Inese Suija-Markova;
 • Guntis Grosbergs;
 • Hardijs Vents;
 • Andris Mihaļovs;
 • Elīna Stapulone.

Komitejas sēžu audio ieraksti ir pieejami pēc pieprasījuma e-pastā dome@cesunovads.lv.

2023.gada 7.septembrī
Sēde sākas plkst.9.00

Darba kārtība:

1. Par Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības  iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas kritēriju un Cēsu novada pašvaldības noteikumu kārtības, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību apstiprināšanu;
Ziņo A.Avena, Cēsu 1.pamatskolas direktore
 
2. Par papildus pedagogu un atbalsta personāla amata vienībām un darba slodzēm Cēsu novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs apstiprināšanu;
Ziņo D.Briede, Izglītības pārvaldes izglītības speciāliste
 
3. Par ilgtermiņa saistībām ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Cēsu novada izglītības iestādēs;
 
4. Par ēdināšanas izmaksām Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs;
 
5. Par atbalstu Straupes pamatskolas dalībai  Nordplus Junior projektā “Glābt planētu garšīgā veidā”;
 
6. Par telpu nomas maksu dzērienu automātam Vecpiebalgas vidusskolas telpās;
 
7. Par grozījumiem Cēsu novada domes 17.07.2022.lēmumā Nr.404. “Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu izglītības iestādēm, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu
izglītības programmas”
 
8. Par Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas dalību “ERASMUS+” projektā “Mācīt ikvienu";
Ziņo D.Dombrovska, Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks
 
9. Par naudas balvu individuālā sportista atbalstam;
 
10. Par finansējumu meiteņu basketbola komandas dalībai EGBL;
 
11. Par sporta budžeta grozījumiem un atbalstu motokrosa sacensībām;
Ziņo I.Krūmiņa, Sporta koordinatore
 
12. Par precizējumiem Cēsu novada attīstības programmas 2022.- 2028.gada Rīcības un Investīciju plānā;
Ziņo Ģ.Kindzulis, projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas vadītājs
 
13. Par Cēsu novada domes 2023.gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr.__ “Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Cēsu novadā” apstiprināšanu;
Ziņo V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 
 
14. Par Cēsu novada domes 2023.gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr.__ “Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” apstiprināšanu;
 
15. Par Cēsu novada domes 2023. gada 14.septembra noteikumu Nr.__ „Transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība” apstiprināšanu;
 
16. Par grozījumu izdarīšanu Cēsu novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra noteikumos “Par Cēsu novada pilsētu ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību”;
 
17. Par grozījumu izdarīšanu SIA “Adven Latvia” 2023.gada investīciju plānā;
 
18. Par nekustamā īpašuma Ķiršu iela 10, Cēsis, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu;
 
19. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lāču iela 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu;
 
20. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vārnu iela 34, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles atzīšanu par nenotikušu un tā atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu;
Ziņo E.Kurpnieks, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks
 
21. Par nekustamā īpašuma “Stalkas”, Jaunpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra Nr.4256 013 0060, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu;
Ziņo D.Bišere-Valdemiere, Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja
 
22. Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme”, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai;
Ziņo D.Slaidiņa, Vecpiebalgas apvienības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste
 
23. Par nekustamā īpašuma “Pašvaldības starpgabali”, Straupes pagasts, Cēsu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4282 007 0106 nodošanu atsavināšanai;
Ziņo A.Dzalba, Pārgaujas apvienības pārvaldes nekustamā īpašum speciāliste
 
24. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma maksas noteikšanu Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē;
Ziņo D.Zemmers, Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītājs
 
25. Par Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes piegādāto siltumenerģijas pakalpojumu maksas apstiprināšanu;
Ziņo E.Eglīte, Amatas apvienības pārvaldes vadītāja
 
26. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma maksas noteikšanu Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldē;
 
27. Par ilgtermiņa saistībām "Telpu uzkopšanas pakalpojumi Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldē";
 
28. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu atlaišanas pabalstiem;
 
29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Cēsu prospekts 25, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, atsavināšanu par nosacīto cenu;
 
30. Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 4-61, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā, atsavināšanu par nosacīto cenu;
 
31. Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 4-70, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā, atsavināšanu par nosacīto cenu;
 
32. Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 23-53, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā, atsavināšanu par nosacīto cenu;
 
33. Par zemes gabalu “Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu;
 
34. Par zemes gabala daļas Mežciemu iela 6, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu;
 
35. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Gravas”, Mārsnēnu pagastā, Cēsu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu;
Ziņo E.Šīrante, Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja
 
36. Par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Cēsu novadā;
Ziņo L.Bukovska, pašvaldības izpilddirektore
 
37. Par SIA “Līgatnes komunālserviss” piegādāto siltumenerģijas apgādes pakalpojuma maksas apstiprināšanu 2023/2024 apkures sezonai;
Ziņo L.Medne, Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja

Dokumenti