Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Finanšu komiteja

Cēsu novada domes Finanšu komiteja:

 • Komitejas priekšsēdētājs: Jānis Rozenbergs;
 • Ivo Rode;
 • Indriķis Putniņš;
 • Biruta Mežale;
 • Ēriku Bauers;
 • Atis Egliņš-Eglītis;
 • Inese Suija-Markova;
 • Guntis Grosbergs;
 • Hardijs Vents;
 • Andris Mihaļovs;
 • Elīna Stapulone.

Komitejas sēžu audio ieraksti ir pieejami pēc pieprasījuma e-pastā dome@cesunovads.lv.

2024.gada 11.aprīlī
Sēde sākas plkst.9.00

Darba kārtība:

1. Par SIA “Cēsu tirgus” darbības 2023.gadā rezultātu saskaņošanu;

2. Par SIA "Cēsu tirgus" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024.-2026.gadam;

Ziņo M.Bērziņš, SIA “Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētājs

3. Par SIA “Vidzemes koncertzāle” darbības 2023.gadā rezultātu saskaņošanu;

Ziņo L.Dzudzilo, SIA “Vidzemes koncertzāle” valdes priekšsēdētāja

4. Par SIA "Adven Latvia" 2023.gada investīciju plāna izpildes apstiprināšanu;

5. Par SIA “ZAAO” 2023. gada peļņas izlietošanu;

6. Par ilgtermiņa saistībām Cēsu novada pašvaldības (Cēsu pilsētas, Vaives pagasta teritorijā) iestāžu tehniskā apsardze, ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas sistēmu apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšanai;

Ziņo V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs

7. Par Cēsu novada domes 2024.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.9 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alauksta ezerā” apstiprināšanu;

8. Par Cēsu novada domes 2024.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.10 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ineša ezerā” apstiprināšanu;

Ziņo J.Balodis, Vides un klimata neitralitātes nodaļas Vides aizsardzības speciālists

9. Par Cēsu novada domes 2024.gada 18.aprīļa saistošo noteikumu Nr.__ “Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība piedalās novada nozīmes infrastruktūras objektu jaunas būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā” apstiprināšanu;

Ziņo M.Pavārs, Būvvaldes būvinženieris

10. Par projekta pieteikuma “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Cēsu novadā” izstrādi un iesniegšanu;

11. Par projekta pieteikuma “Pašvaldības autoceļa Bērzi-Zaube, Zaubes pagasts, Cēsu novads, pārbūve” izstrādi un iesniegšanu;

12. Par projekta pieteikuma “Pašvaldības autoceļa Nītaure-Pakauši, Nītaures pagasts, Cēsu novads, pārbūve” izstrādi un iesniegšanu;

13. Par grozījumu Cēsu novada domes 21.03.2024. lēmumā Nr.110 “Par projekta pieteikuma “Nacionālā dokumentārā mantojuma un Nacionālā muzeju krājuma saglabāšanas infrastruktūras izveide Cēsīs” izstrādi un iesniegšanu”;

14. Par grozījumu Cēsu novada domes 25.05.2023. lēmumā Nr.189 “Par projekta ieceri “Latvijas Nacionālā arhīva Vidzemes reģiona centra, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krātuvju un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva izveide Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs, Cēsu novadā””;

15. Par Cēsu novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam Investīciju plāna aktualizāciju;

Ziņo Ģ.Kindzulis, Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas vadītājs

16. Par Cēsu novada pašvaldības dalību Interreg Centrālbaltijas programmas 2021.-2027.gadam projektā “Intermodal mobility solutions for urban municipalities (UrbMob)”;

Ziņo I.Ādamsone, Vides un klimata neitralitātes nodaļas vadītāja

17. Par Priekuļu apvienības pārvaldes dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektā “Proti un dari 2.0”;

Ziņo M.Ozoliņa, Priekuļu apvienības pārvaldes Jaunatnes lietu speciālists

18. Par Cēsu novada domes 2024.gada 18.aprīļa saistošo noteikumu Nr.__ “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamiem un Cēsu novada izglītības iestāžu personāla braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu” apstiprināšanu;

19. Par virtuves telpu nomas maksas noteikšanu izglītības iestādēs;

20. Par virtuves iekārtu nomas maksas noteikšanu izglītības iestādēs;

Ziņo D.Dombrovska, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece

21. Par budžeta grozījumiem futbola atbalstam;

Ziņo I.Krūmiņa, sporta koordinators

22. Par dāvinājuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības iestādei "Cēsu muzejs";

Ziņo I.Bula, Cēsu muzeja vadītāja

23. Par pašvaldības aģentūras “Cēsu novada uzņēmējdarbības un tūrisma aģentūra” 2024.gada darba plāna apstiprināšanu;

24. Par pašvaldības aģentūras “Cēsu novada uzņēmējdarbības un tūrisma aģentūra” telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „CĒSU MANTOJUMS”;

Ziņo M.Lasmane, p/a “Cēsu novada uzņēmējdarbības un tūrisma aģentūra” direktore

25. Par Cēsu novada uzņēmējdarbības grantu konkursa nolikuma apstiprināšanu;

Ziņo S.Metāla, Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste

26. Par Rožu laukuma attīstības koncepcijas apstiprināšanu;

Ziņo M.Jenerte, Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas vadītāja

27. Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai;

28. Par pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanas līguma projekta un dzīvojamo māju uzkrājumu daļu apstiprināšanu;

29. Par autotransporta līdzekļu iepirkumiem;

30. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.68 Zvirbuļu ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu;

31. Par nekustamā īpašuma Valmieras iela 24, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201 003 0102, nodošanu atsavināšanai;

32. Par atļauju atsavināt dzīvokļa īpašumu Leona Paegles ielā 19A – 46, Cēsīs, Cēsu novadā;

33. Par grozījumiem Cēsu novada domes 11.11.2021. lēmumā Nr.352 “Par nedzīvojamo telpu Bērzaines ielā 16/18, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu bezatlīdzības lietošanā”;

34. Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.01.2024. lēmumā Nr.26 “Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”;

Ziņo E.Kurpnieks, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks

35. Par nekustamā īpašuma “z/s Ozolaine”, Zaubes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr.42960050310, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu;

36. Par nekustamā īpašuma “Gulsupes pļava 2”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr.42680090011, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu;

37. Par nekustamā īpašuma “Ielejas”-1, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr.42689000129, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu

38. Par nekustamā īpašuma “Jaunpils iela 6”, Zaube, Zaubes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr.42960050161, nodošanu atsavināšanai;

39. Par nekustamā īpašuma “Doļu ceļš - Kārējkalna ceļš”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr.42780020035, nodošanu valstij bez atlīdzības;

40. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piederošajā īpašumā “Zvaigzneskalns”, Zaubes pagastā, Cēsu novadā;

Ziņo E.Eglīte, Amatas apvienības pārvaldes vadītāja

41. Par nekustamā īpašuma “Saulrieti” -13, Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā , Cēsu novadā, atsavināšanu par nosacīto cenu;

42. Par pašvaldības īpašuma Maija iela 4-101 , Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā, atsavināšanu par nosacīto cenu;

43. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela 21-24, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu;

Ziņo L.S.Berovska, Priekuļu apvienības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste

44. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Kujāvijas-Pomožes vojevodisti (Polija);

Ziņo I.Purmale, Administrācijas biroja personāla speciāliste

45. Par "Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūras"2023. gada finanšu pārskata apstiprināšanu;

46. Par Cēsu novada pašvaldības konsolidētā 2023. gada finanšu pārskata apstiprināšanu;

Ziņo S.Kūlīte, Galvenā grāmatvede

47. Informācija par 2024.gada 1.ceturkšņa pašvaldības budžeta izpildi;

Ziņo A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja

Dokumenti