Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja

Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja:

  • Komitejas priekšsēdētājs: Indriķis Putniņš;
  • Komitejas priekšsēdētāja vietniece: Inese Suija- Markova;
  • Andris Melbārdis;
  • Juris Žagars;
  • Hardijs Vents;
  • Jānis Ķipurs;
  • Guntis Grosbergs;
  • Ella Frīdvalde-Andersone;
  • Jānis Kārkliņš.
Komitejas sēžu audio ieraksti pieejami pēc pieprasījuma e-pastā dome@cesunovads.lv.

2023.gada 21.septembrī
Sēde sākas plkst.9.00

Darba kārtība:

1. Par Cēsu novada Centrālās administrācijas un pašvaldības aģentūras “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” reorganizāciju;

Ziņo M.Lasmane, p/a “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” direktore

2. Par Cēsu pilsētas ielu uzturēšanas klašu noteikšanu;

3. Par Cēsu novada Vaives pagasta ielu un autoceļu uzturēšanas klašu noteikšanu;

4. Par publiskas autostāvvietas ierīkošanu īpašumā Raiņa ielā 30, Cēsis, Cēsu novads;

5. Par nekustamā īpašuma daļas Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā

6. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 19, Nākotnes ielā 10, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā nodošanu valstij;

Ziņo E.Kurpnieks, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks

7. Par zemes vienību Rekšņu purvā, Liepas pagastā, Cēsu novadā, nodošanu valdījumā AS “Latvijas valsts meži”;

Ziņo J.Pētersons, Priekuļu apvienības pārvaldes Īpašumu apsaimniekošanas dienesta vadītājs

8. Par konkursa "Gada būve Cēsu novadā" konkursa nolikuma apstiprināšanu;

9. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2022. gada 11. augusta lēmumā “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”;

Ziņo I.Suipe, Būvvaldes vadītāja vietniece

10. Par bioreģiona izveidi Gaujas nacionālajā parkā;

Ziņo I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece

11. Par azartspēļu tiesisko regulējumu Cēsu pilsētā;

Ziņo D.Eihenbauma, Attīstības pārvaldes vadītāja

Dokumenti