Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja

Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja:

  • Komitejas priekšsēdētājs: Indriķis Putniņš;
  • Komitejas priekšsēdētāja vietniece: Inese Suija- Markova;
  • Andris Melbārdis;
  • Juris Žagars;
  • Atis Egliņš-Eglītis;
  • Ainārs Šteins;
  • Guntis Grosbergs;
  • Ella Frīdvalde-Andersone;
  • Jānis Kārkliņš.

 

2022.gada 30.jūnijs
Sēde sākas plkst. 9.00

Darba kārtība

1. Informācija par līguma par apbūves tiesības piešķiršanu Nr.794/2018/2-7 realizācijas virzību, īpašumā Cīrulīšu iela 22, Cēsis, Cēsu novads. Ziņo: SIA „RV investīcija” valdes loceklis Raimonds Galinskis

2. Par Cēsu novada Teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu. Ziņo I.K.Baltpurviņš, Teritorijas plānotāja p.i.

3. Par pilnvarojumu biedrībai "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība". Ziņo J.Balodis, Vides aizsardzības speciālists

4. Par Medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A.Melbārdis, Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājs