Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja

Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja:

  • Komitejas priekšsēdētājs: Indriķis Putniņš;
  • Komitejas priekšsēdētāja vietniece: Inese Suija-Markova;
  • Andris Melbārdis;
  • Juris Žagars;
  • Hardijs Vents;
  • Jānis Ķipurs;
  • Guntis Grosbergs;
  • Ella Frīdvalde-Andersone;
  • Jānis Kārkliņš.
Komitejas sēžu audio ieraksti pieejami pēc pieprasījuma e-pastā dome@cesunovads.lv.

2024.gada 28.martā
Sēde sākas plkst.9.00

Darba kārtība:

1. Par Cēsu novada domes 2024.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.9 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alauksta ezerā” apstiprināšanu;

2. Par Cēsu novada domes 2024.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.10 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ineša ezerā” apstiprināšanu;

Ziņo J.Balodis, Vides un klimata neitralitātes nodaļas Vides aizsardzības speciālists

3. Par Cēsu novada domes 2024.gada __.aprīļa saistošo noteikumu Nr.__ “Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība piedalās novada nozīmes infrastruktūras objektu jaunas būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā” apstiprināšanu;

Ziņo M.Pavārs, Būvvaldes būvinženieris

4. Par Cēsu novada domes 2023.gada 9.novembra saistošo noteikumu Nr. 27 "Par reklāmu, izkārtņu, citu informatīvo materiālu un vides objektu izvietošanas kārtību Cēsu novadā" precizēšanu;

Ziņo I.Suipe, Būvvaldes vadītāja vietniece

5. Par pašvaldības aģentūras “Cēsu novada uzņēmējdarbības un tūrisma aģentūra” 2024.gada darba plāna apstiprināšanu;

Ziņo M.Lasmane, p/a “Cēsu novada uzņēmējdarbības un tūrisma aģentūra” direktore

6. Par Cēsu novada uzņēmējdarbības grantu konkursa nolikuma apstiprināšanu;

Ziņo I.Bībere, Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste

7. Par detālplānojuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460010030 “Kauliņi 1”, Meijermuiža , Cēsu novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanu;

8. Par Rožu laukuma attīstības koncepcijas apstiprināšanu;

Ziņo M.Jenerte, Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas vadītāja

9. Par pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanas līguma projekta un dzīvojamo māju uzkrājumu daļu apstiprināšanu;

Ziņo E.Kurpnieks, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks

Dokumenti