Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja

Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja:

 • Komitejas priekšsēdētājs: Indriķis Putniņš;
 • Komitejas priekšsēdētāja vietniece: Inese Suija- Markova;
 • Andris Melbārdis;
 • Juris Žagars;
 • Atis Egliņš-Eglītis;
 • Ainārs Šteins;
 • Guntis Grosbergs;
 • Ella Frīdvalde-Andersone;
 • Jānis Kārkliņš.
Komitejas sēžu audio ieraksti pieejami pēc pieprasījuma e-pastā dome@cesunovads.lv.
2023.gada 2.februārī
Sēde sākas plkst.09.00

Darba kārtība

 1. Cēsu novada teritorijas plānojuma 2025-2035 izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu; Ziņo E.Taurene, Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas vadītāja
 2. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2021.gada 02.decembra lēmumā Nr. 383 “Par Ainavu aizsardzības komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”;
 3. Par ilgtermiņa saistībām Ielu asfaltbetona seguma bedrīšu remonts Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu novadā;
 4. Par ilgtermiņa saistībām Zālienu, zālāju un krūmu atvašu pļaušana Cēsīs un Vaives pagastā, Cēsu novadā; Ziņo V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
 5. Par Cēsu novada domes 2023.gada 23.februāra noteikumu Nr.__“Cēsu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu; Ziņo Dz.Jukēvics, Juridiskās pārvaldes jurists
 6. Par nekustamā īpašuma Baltā iela 11, Cēsis, Cēsu novads, atpakaļpirkuma tiesību izmantošanu;
 7. Informatīvs ziņojums par Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas plānotajiem pasākumiem 2023.gadā; Ziņo Z.Mičule, Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja
 8. Informatīvs jautājums Par konkursa nolikuma “Par tiesībām veikt Cēsu novada pašvaldības ūdensobjektu apsaimniekošanu un  deleģēšanas līguma slēgšanu”; Ziņo J.Balodis, Vides un klimata neitralitātes nodaļas Vides speciālists
 9. Par projekta pieteikuma “Bezemisiju transportlīdzekļa iegāde Cēsu novada pašvaldībā” izstrādi un iesniegšanu; Ziņo I.Balode, Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas projektu vadītāja

Dokumenti