Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

NVO sociālās jomas projektu konkurss

 

Cēsu novada Sociālais dienests izsludina otro sociālās jomas projektu konkursu biedrībām un nodibinājumiem

Projektu konkursa mērķis ir iesaistīt nevalstiskās organizācijas jaunu un inovatīvu sociālo un rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanā un palielināt mazaizsargāto iedzīvotāju iesaistīšanu sociālajās aktivitātēs, mazinot sociālo atstumtību.

Projektu konkursa prioritātes:
 1.  Vientuļo, vienatnē dzīvojošo senioru ar pārvietošanās grūtībām regulāra apmeklēšana/ sarunu biedrs; 
 2. Ģimeņu saliedēšanas pārgājieni, piedzīvojumu un dabas terapija ģimenēm ar bērniem vai pusaudžiem ar pašizpausmes akcentu un sociālo prasmju treniņu;
 3. Dienu nodarbības/atbalsta grupas bērniem un  pusaudžiem ar pašizaugsmes akcentu un sociālo prasmju treniņu;
 4.  Senioru dienas organizēšana novadā;
 5. Veselības veicināšanas pasākumi vai sporta diena Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju atbalstam.

Sociālā dienesta piešķirtais projekta finansējums ir līdz EUR 1 500. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums vismaz 15 % (piecpadsmit procentu) apmērā no projekta izmaksu kopējās summas. Projektu pieteikumi jāsagatavo un jāiesniedz līdz 2023.gada 25. maijam plkst. 1200 .

Projekta pieteicējam jāiesniedz:
 1. pieteikuma veidlapa ( Pielikums Nr. 1 ) 
 2. projekta izmaksu tāme (Pielikums N.2 )
 3. pieteicēja reģistrācijas dokumenta kopija vai dokuments, kas apliecina struktūrvienības pilnvarojumu īstenot projektu;
 4. ja projekts tiek realizēts partnerībā, partnera parakstīta vēstule par partnerību;
 5. ja projekta pieteikumā ir norādīts, ka līdzās pašvaldības budžeta finansējumam ir paredzēts līdzfinansējums, kuru piešķīrusi cita organizācija, nevis projekta pieteicējs vai partneris -vēstule ar minētā fakta apstiprinājumu.

Šajā projektu konkursā var pieteikties arī organizācijas, kuras iesniegušas pieteikumus 2023. gada sociālā dienesta organizētajā pirmajā sociālās jomas projektu konkursā (izsludināts 2023. gada 27. februārī). Otrajā projektu konkursā prioritāri tiks atbalstīti organizāciju pieteikumi, kuri nepretendēja vai nesaņēma atbalstu pirmajā projektu konkursā. 

Pielikumi:
  1. Konkursa nolikums
  2. 
Pieteikuma veidlapa (Pielikums Nr. 1 )
  3. 
Projekta izmaksu tāme (Pielikums Nr. 2)
  4. 
Finanšu līdzekļu izlietojuma atskaite (Pielikums Nr. 3)
  5. 
Realizētā projekta saturiskā atskaite (Pielikums Nr. 4)