Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes komisijas

Attīstības un teritorijas plānošanas komisija

Komisijas darba kārtība

Komisija izskata novada attīstības projektu īstenošanas iespējas un teritorijas plānošanas jautājumus.

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Agitu Alksnīti pa tālruni 64161829 vai e-pastā agita.alksnite@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs

A.ŠTEINS

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

D.EIHENBAUMA

Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja

Komisijas sekretāre

A.ALKSNĪTE

Administrācijas biroja sekretāre

Komisijas locekļi

 

Izpilddirektors

 

 

Amatas apvienības pārvaldes vadītājs

 

 

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītājs 

 

 

Līgatnes apvienības pārvaldes vadītājs 

 

 

Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītājs 

   

Priekuļu apvienības pārvaldes vadītājs 

   

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītājs 

   

Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības un būvniecības pārvaldes galvenais teritorijas plānotājs 

    Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
   

Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības un būvniecības pārvaldes Būvvaldes galvenais arhitekts 

 

 

Kokaugu aizsardzības komisija
Kokaugu aizsardzības komisija lemj par koku kopšanas pasākumiem Cēsu novadā, kā arī izskata iedzīvotāju iesniegumus ar lūgumu saņemt atļauju ārpus meža augošu koku nociršanai. 
 
 
Vairāk informācijas par komisijas darbu un iesniegumu izskatīšanas kārtību, sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekti Signi Ķerpi pa tālruni 64161815 vai e-pastā signe.kerpe@cesis.lv.
 
Komisijas priekšsēdētāja S.ĶERPE Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks M.SESTULIS Cēsu novada domes deputāts
Komisijas locekļi I.DZENE z/s "Kliģeni" parka dārzniece
  A.BUKEJA Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāja
Komisijas sekretāre A.BUKEJA Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāja
 
 
Cēsu pilsētas un Vaives pagasta dzīvokļu komisija

Komisija izskata iedzīvotāju iesniegumus un lemj par palīdzības piešķiršanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Vairāk informācijas par komisijas darbu un iesniegumu izskatīšanas kārtību, sazinoties ar komisijas sekretāri Ievu Bambāni pa tālruni 64161889 vai e-pastā ieva.bambane@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs U.LENCBERGS Cēsu novada pašvaldības iedzīvotājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks B. MEŽALE Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Komisijas locekļi I. KĀRKLIŅA Cēsu novada p/a “Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja
  A. ĶERPE Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
  M. KLIMOVIČA

Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes juriste

Komisijas sekretāre I.BAMBĀNE Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juriste
Satiksmes drošības komisija

Komisija lemj par transporta kustības organizācijas izmaiņām Cēsu novada teritorijā, kā arī izskata iedzīvotāju iesniegumus ar ierosinājumiem par nepieciešamajām izmaiņām satiksmes organizācijā Cēsu novadā (ātruma ierobežojumiem, ātrumvalņiem, ceļa zīmēm u.c.).

Vairāk informācijas par komisijas darbu un iesniegumu izskatīšanas kārtību, sazinoties ar Jāni Kanderu pa tālruni 64122377 vai e-pastā janis.kanders@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs V.KALANDĀROVS Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
G.NORBUTS
Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas locekļi U.PLENDIŠĶIS AS “Latvijas Valsts ceļi” Cēsu nodaļas vadītājs
  A.PĀŽE Latvijas valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu policijas iecirkņa priekšnieks
  J.KANDERS Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes  vecākais komunālinženieris
Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisija

Komisija izskata iesniegumus ar lūgumu saskaņot publisku pasākumu, mītiņu, gājienu, sapulču, salūtu rīkošanu Cēsu novada teritorijā.

Publisku pasākumu saskaņošana

Vairāk informācijas par iesniegumiem un to izskatīšanas kārtību, sazinoties ar komisijas sekretāri Agitu Alksnīti pa tālruni 64161829 vai e-pastā agita.alksnite@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs G.NORBUTS Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks I.KRŪMIŅA Administrācijas biroja sporta koordinatore
Komisijas locekļi D.OZOLIŅŠ Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
  A.MAGONE Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” vadītāja p.i.
Komisijas sekretāre A.ALKSNĪTE

Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja sekretāre

Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisija

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Daigu Bernovsku pa tālruni 64123642 vai e-pastā daiga.bernovska@cesis.lv. 

Komisijas priekšsēdētāja I.SUIPE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks   Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
Komisijas sekretāre D.BERNOVSKA Cēsu novada Būvvaldes sekretāre
Komisijas locekļi A.EGLIŅŠ-EGLĪTIS Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājs
  V.TIRZMALIS Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists
  T.ĻVOVA Cēsu novada Pašvaldības policijas inspektore par saistošo noteikumu uzraudzību
  M.PAVĀRS Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde lielo būvniecības projektu vadītājs
  U.DANČAUSKIS Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors
 
Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja I.LIEPA SIA "Cēsu klīnika"  valdes priekšsēdētāja
Komisijas locekļi M.LIEPIŅA Ģimenes ārste
  D.TRAPENCIERE Cēsu novada domes deputāte, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
  E.GERUĻSKIS Cēsu novada domes deputāts
  I.SIETIŅSONE Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktore
  V.VAIVODS SIA "Cēsu Klīnika" Ķirurģijas - traumataloģijas nodaļas virsārsts
  Z.BRENTE-BRANTIŅA Izglītības nodaļas sabiedrības veselības veicināšanas speciāliste
 
Konkursa "Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju" komisija
Komisijas priekšsēdētāja I.ZICMANE Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks D.OZOLIŅŠ Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
Komisijas sekretāre I.ZICMANE Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas locekļi E.ATVARA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
  V.LUKSTIŅA Cēsu novada Būvvaldes arhitekte
  I.BAMBĀNE Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juriste
Apvienotā novadu civilās aizsardzības komisija

J.ROZENBERGS, Cēsu novada domes priekšsēdētājs, deleģēts darbam apvienotājā novadu civilās aizsardzības komisijā.

Komisija interešu izglītības programmu izvērtēšanai
Komisijas priekšsēdētājs T.JAUNZEMIS Cēsu novada domes deputāts
Sekretāre A.KAMZOLE Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste ekonomikas jautājumos
Komisijas locekļi A.SĪMANE Cēsu novada domes deputāts
  L.KOKINA Izglītības pārvaldes vadītāja
 
Pedagoģiski medicīniskā komisija

Bērnus medicīniski pedagoģiskajai komisijai var pieteikt Bērzaines pamatskolā - attīstības centrā pa tālruni - 29437973 vai zvanot uz Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju Rīgā, pa tālruni 67212227 vai 67212228.

Komisijas priekšsēdētāja B.DAMBĪTE Izglītības pārvaldes projektu vadītāja
Komisijas locekļi I.JERMACĀNE Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs, logopēde
  M.APSĪTE Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs, logopēde
  I.LUKJANOVA Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs,  psiholoģe
  J.DREIMANE Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs,  speciālās izglītības skolotāja
  I.ZARIŅA Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs,  speciālās izglītības skolotāja
  V.BELOVA Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs,  ārste
Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas
Komisijas priekšsēdētāja L.KOKINA Izglītības pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi B.DAMBĪTE Izglītības pārvaldes projektu vadītāja
  DZ.KOZAKA Izglītības pārvaldes metodiķe
Vēlēšanu komisija
Komisijas priekšsēdētāja L.DZEMIDO
Komisijas locekļi J.MIRANOVIČA
  V.ŠVĀNE
  J.GRUNTMANIS
  E.MUCENIECE
  J.MARIŅENKO
  K.BLAUMANIS
 
Komisija brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs

Komisija lemj par vietu sadali Cēsu novada pašvaldības bērnudārzos, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vietu piešķiršanu Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

Bērna reģistrēšana vietas saņemšanai bērnudārzā

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Dzintru Kozaku pa tālruni 64121009, 29126373 vai rakstot uz dzintra.kozaka@cesis.lv 

Komisijas priekšsēdētājs T.JAUNZEMIS Cēsu novada domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas sekretāre Dz.KOZAKA Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe
Komisijas locekļi   Vecāku domes pārstāvis
  L.KAZAKA Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
 
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētājs T.JAUNZEMIS Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi L.KOKINA Izglītības pārvaldes vadītāja
  A.ORLOVA Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktora vietniece
Konkursa "Būve 20.." komisija

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Daigu Bernovsku pa tālruni 64123642 vai e-pastā daiga.bernovska@cesis.lv. 

Komisijas priekšsēdētāja I.SUIPE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas sekretāre D.BERNOVSKA Cēsu novada Būvvaldes sekretāre
Komisijas locekļi V.LUKSTIŅA Cēsu novada Būvvaldes arhitekte
  V.GASIŅA Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības pārstāve
  I.ĀDAMSONE Attīstības un būvniecības pārvaldes projektu vadītāja
  M.PAVĀRS Attīstības un būvniecības pārvaldes lielo būvniecības projektu vadītājs
  U.DANČAUSKIS Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors
Cēsu pilsētas Zemes komisija

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Daci Eihenbaumu pa tālruni 64122161 vai e-pastā dace.eihenbauma@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs J.ROZENBERGS Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Komisijas sekretāre D.EIHENBAUMA Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu darījumu speciāliste
Komisijas locekļi E.LIPARTE Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja kadastra inženiere
  I.SUIPE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
  R.KLĀVA Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja
  V.TIRZMALIS Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists
Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāru.

Komisijas priekšsēdētājs   Cēsu novada centrālās administrācijas Vaives pagasta pārvaldes vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks   Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
Komisijas locekļi   Amatas apvienības pārvaldes vadītājs
   

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītājs 

   

Līgatnes apvienības pārvaldes vadītājs 

    Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītājs
   

Priekuļu apvienības pārvaldes vadītājs 

   

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītājs

    Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes pašvaldības īpašumu speciālists
Komisijas sekretārs  
 
Cēsu novada medību koordinācijas komisija

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Eviju Atvaru pa tālruni 26687719 vai e-pastā evija.atvara@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs A.MELBĀRDIS Biedrības “Latvijas Mednieku savienība” sastāvā esošās biedrības “Mednieku klubs Priekuļi” pārstāvis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks J.PĒTERSONS Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecība Priekuļu nodaļas pārstāvis
Komisijas locekļi Z.ŠPATE Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja
  E.ATVARA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
  I.EZERNIECE Latvijas Biškopības biedrības Cēsu nodaļas  pārstāve
  D.KALNIŅA Biedrības “Latvijas Zemnieku federācijas” pārstāve
Komisijas sekretāre E.ATVARA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
 
Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāru Aigaru Ķerpi pa tālruni 64122161 vai e-pastā aigars.kerpe@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs A. MIHAĻOVS Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietniece A. ZERNE Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja
Komisijas sekretārs A. ĶERPE Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
Komisijas locekļi S. ZVIRBULE Cēsu novada pašvaldības Administrācijas padomniece juridiskajos jautājumos
  V. KALANDĀROVS Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
  A.EGLIŅŠ-EGLĪTIS Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājs
 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Daci Eihenbaumu pa tālruni 64122161 vai e-pastā dace.eihenbauma@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  A.ĶERPE Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
Komisijas sekretāre D.EIHENBAUMA Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Nekustamo īpašumu darījumu speciāliste
Komisijas locekļi E.ATVARA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
 
Administratīvā komisija

Komisija izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, pamatojoties uz sastādīto protokolu par izdarīto administratīvo pārkāpumu (piemēram, administratīvos pārkāpumus par latvāņu ierobežošanas pasākumu neveikšanu vai būvniecības noteikumu pārkāpšanu, vai pēc piekritības konkrētus domes saistošo noteikumu pārkāpumus, u.c.), kā arī izskata iesniegumus, kuros apstrīdēti pieņemtie lēmumi. 

Vairāk informācijas par komisijas darbu un pieņemtajiem lēmumiem, sazinoties ar komisijas sekretāri Ilzi Jansoni pa tālruni 25699203 vai e-pastā ilze.jansone@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs B.SANDLERS  
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks V.SVIĶIS Cēsu nov. pašvaldības Izglītības nodaļas dienesta viesnīcas vadītājs
Komisijas locekļi G.NORBUTS Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks;
  D.OZOLIŅŠ Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
  J.GOBA Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes  Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Patruļdienesta rotas komandieris
Komisijas sekretāre I.JANSONE Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore
Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija

Bērnu lietu apakškomisija izskata bērnu izdarītos administratīvos pārkāpumus un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172.2, 172.4 un 173.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Vairāk informācijas par komisijas darbu un pieņemtajiem lēmumiem, sazinoties ar komisijas sekretāri Ilzi Jansoni pa tālruni 25699203 vai e-pastā ilze.jansone@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs B.SANDLERS  
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks DZ.KOZAKA Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe
Komisijas locekļi E.KALNIŅA Valsts policijas Vidzemes reģiona Cēsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore
  E.RANCĀNE Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāja
  G.NORBUTS Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas sekretāre I.JANSONE Cēsu novada pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore
 
Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju vai izpilddirektora vērtēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētājs J.ROZENBERGS Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece I.SUIJA-MARKOVA Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Komisijas sekretāre I.PURMALE Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja personāla vadītājs
Komisijas locekļi T.JAUNZEMIS Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
  M.MALCENIEKS Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
  D.TRAPENCIERE Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja