Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes komisijas

Administratīvā komisija

Komisija izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās (piemēram, administratīvos pārkāpumus par latvāņu ierobežošanas pasākumu neveikšanu vai būvniecības noteikumu pārkāpšanu, vai pēc piekritības konkrētus domes saistošo noteikumu pārkāpumus, u.c.), kā arī izskata iesniegumus, kuros apstrīdēti pieņemtie lēmumi. 

Komisijas priekšsēdētājs B.SANDLERS  
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks V.SVIĶIS Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes Dienesta viesnīcas vadītājs
Komisijas locekļi D.JUKĒVICS Cēsu novada pašvaldības darbinieks
  V.CIGUZIS  
  M.SMILTIŅA Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes  Kārtības policijas biroja Sūdzību izskatīšanas grupas vecākā inspektore policijas majore
Komisijas sekretārs   Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas un Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas jurists
Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija

Bērnu lietu apakškomisija izskata un pieņem lēmumus (tai skaitā lēmumus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgām personām) administratīvo pārkāpumu lietās par bērnu izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem (piemēram, administratīvos pārkāpumus par nepilngadīgas personas alkohola lietošanu, smēķēšanu vai sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu u.c.) un lietās par administratīvajiem pārkāpumiem, veiktiem pret bērniem (piemēram, administratīvos pārkāpumus par emocionālu vai fizisku vardarbību pret bērniem, bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu u.c.). Apakškomisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Administratīvajā komisijā.

Komisijas priekšsēdētājs B.SANDLERS  
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks DZ.KOZAKA Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības un satura kvalitātes vadītāja 
Komisijas locekļi I.DZĒRVE Mākslas terapeits, sociālais pedagoģe
  E.RANCĀNE Cēsu novada Sociālā dienesta Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļas vadītāja
Komisijas sekretārs   Cēsu novada pašvaldības policijas Administratīvās komisijas un Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas juriste
Pieaicinātā persona E.KALNIŅA

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirkņa Prevencijas grupas vecākais inspektore

    Cēsu novada bāriņtiesas pārstāvis
Ainavu aizsardzības komisija

Komisija izskata iedzīvotāju iesniegumus un lemj par koku ciršanas un kopšanas nepieciešamību.

Komisijas priekšsēdētāja I.ZICMANE Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks S.ĶERPE Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes teritorijas apsaimniekošanas speciāliste
Komisijas locekļi I.DZENE z/s "Kliģeni" parka dārzniece
  I.PILSNIBURE Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Vides un klimata neitralitātes nodaļas Mežu apsaimniekošanas speciāliste
  D.OZOLIŅŠ Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
  G.BAUERS Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes zemes lietu speciālists
  J.LIEPKALNS Cēsu novada Priekuļu apvienības Saimnieciskās nodaļas labiekārtošanas dienesta darbinieks
Komisijas sekretāre A.ALKSNĪTE Cēsu novada Centrālās administrācijas Administrācijas biroja sekretāre
 
 
Attīstības un teritorijas plānošanas komisija

Komisija izskata novada attīstības projektu īstenošanas iespējas un teritorijas plānošanas jautājumus.

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Agitu Alksnīti pa tālruni 26414980 vai e-pastā agita.alksnite@cesunovads.lv.

Komisijas priekšsēdētājs

I.SUIJA-MARKOVA

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

D.EIHENBAUMA

Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja

Komisijas sekretāre

A.ALKSNĪTE

Administrācijas biroja sekretāre

Komisijas locekļi

L.BUKOVSKA

Izpilddirektore

 

E.EGLĪTE

Amatas apvienības pārvaldes vadītāja

 

D.BIŠERE-
VALDEMIERE

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja

 

L.MEDNE

Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja

  E.ŠĪRANTE

Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja

  L.BURDAJA

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i.

  M.JENERTE

Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas teritorijas plānotāja 

  V.KALANDĀROVS Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
  V.LUKSTIŅA

Cēsu novada Būvvaldes arhitekte 

2024.gada 20.februārī
plkst.10.00

Darba kārtība:

1. Par Lauku ielas posma, Cēsīs, Cēsu nov., atsavināšanas vai iznomāšanas atteikšanu.

2. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un nosacījumu izdošanu Cēsu novada, Liepas pagasta nekustamā īpašuma ”Attīrīšanas iekārtas” zemes vienībai.

3. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un nosacījumu izdošanu Cēsu novada, Mārsnēnu pagasta nekustamā īpašuma ”Smilgas” zemes vienībai.

4. Par Cēsu novada Priekuļu apvienības adrešu precizēšanu pēc teritorijas plānojumā noteiktās ciemu robežu maiņas.

5. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un nosacījumu izdošanu Cēsu novada, Mārsnēnu pagasta nekustamā īpašuma ”Vecsakaiņi” zemes vienībai.

6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai

7. Miera ielā 19, Cēsīs, Cēsu nov.

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Cēsu novada Nītaures pagasta nekustamā īpašuma “Jātnieki” zemes vienībai

9. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un nosacījumu izdošanu Cēsu novada Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Strautmaļi” zemes vienībai

10. Par nekustamā īpašuma “Gauja”, Zosēnu pagasts, Cēsu novads, sadalīšanu.

11. Par adreses “Bērzi 1”un “Rozes 1”, Kaive, Kaives pag., Cēsu nov. likvidēšanu.

12. Par pašvaldības īpašuma Valmieras iela 24, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai

13. Par zemes nomas līguma slēgšanu

14. Par zemes nomas līguma slēgšanu

Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisija

Komisija izskata iedzīvotāju iesniegumus un lemj par palīdzības piešķiršanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Vairāk informācijas par komisijas darbu un iesniegumu izskatīšanas kārtību, sazinoties Ievu Kalniņu pa tālruni 68803036 vai e-pastā ieva.kalnina.b@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs I.KĀRKLIŅA Cēsu novada Sociālā dienesta Pilngadīgo personu atbalsta nodaļas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks I.KALNIŅA

Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste –juriste

Komisijas locekļi G.PĪPKALĒJS Amatas apvienības pārvaldes Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs
  L.S.BEROVSKA Priekuļu apvienības pārvaldes Nekustamā īpašuma speciāliste
  J.PAULA

Cēsu novada Centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes jurists 

Komisijas protokolists A.ALKSNĪTE Cēsu novada Centrālās administrācijas sekretāre
Cēsu novada civilās aizsardzības komisija

Cēsu novada civilās aizsardzības komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Rozenbergs (Cēsu novada pašvaldība);
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Gunārs Mašins
(Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests), prombūtnes laikā aizvieto – Denijs Ažuks (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests).

Komisijas locekļi:

 • Druvis Melderis (Valsts meža dienests)
 • Mārtiņš Kļaviņš (Valsts vides dienests), prombūtnes laikā aizvieto – Ilze Luika (Valsts vides dienests)
 • Ivo Leoke (a/s “Sadales tīkls”), prombūtnes laikā aizvieto – Dainis Homko (a/s “Sadales tīkls”)
 • Dzintars Suts (a/s “Augstsprieguma tīkls”)
 • Guntars Norbuts (Cēsu novada pašvaldība “Cēsu novada pašvaldības policija”)
 • Santa Rogoča (Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests)
 • Areta Vītola (Slimību profilakses un kontroles centrs), prombūtnes laikā aizvieto – Aina Muskova (Slimību profilakses un kontroles centrs)
 • Dina Līte-Zaķe (Veselības inspekcija), prombūtnes laikā aizvieto – Evita Kupča (Veselības inspekcija)
 • Mārcis Ulmanis (Pārtikas un veterinārais dienests)
 • Valda Cīrule (Valsts policija)
 • Sandis Cipruss (Valsts robežsardze), prombūtnes laikā aizvieto – Normunds Eglītis (Valsts robežsardze)
 • Egils Dēvits (Nacionālie bruņotie spēki)
 • Ingūna Liepa (SIA “Cēsu klīnika”), prombūtnes laikā aizvieto – Inga Skrapce (SIA “Cēsu klīnika”)
 • Ainārs Judeiks (Cēsu novada pašvaldība “Sociālais dienests”)
 • Varis Ādamsons (SIA “VINDA”)
 • Vija Gēme (Cēsu novada pašvaldība “Cēsu novada būvvalde”)
 • Līga Bukovska (Cēsu novada pašvaldība)
 • Komisijas sekretārs

Sekretāra pienākumu veicēju Cēsu novada domes priekšsēdētājs nozīmē ar rīkojumu. 

Cēsu novada civilās aizsardzības KOMISIJAS NOLIKUMS

Cēsu novada daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas 2023.gada projektu pieteikumu un energoefektivitātes pasākumu vērtēšanas komisija

Komisija izsludina 2023.gada dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas un energoefektivitātes pasākumu  projektu pieteikumu iesniegšanas procedūru, nodrošinā vērtēšanas procesa gaitas dokumentēšanu, atbild uz saņemtajiem jautājumiem, izvērtē saņemtos piedāvājumus, sagatavo vēstules pretendentiem, pieņem lēmumu par rezultātiem, kā arī pēc pieprasījuma sniedz paskaidrojumus par vērtēšanas procedūras norisi.

Komisijas priekšsēdētājs Baiba Eglīte  Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece
Komisijas locekļi Irēna Suipe Cēsu novada Būvvaldes vadītāja vietniece
  Ivars Baltrums Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Cēsu novada infrastruktūras pārvaldības nodaļas vadītājs – būvinženieris
  Aija Riekstiņa Cēsu novada Centrālās administrācijas Finanšu pārvaldes ekonomiste
  Jana Paula Cēsu novada Centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes juriste;
  Dzintars Jukēvics Cēsu novada Centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes jurists
Komisijas locekle un sekretāre Evija Atvara Cēsu novada Centrālās administrācijas Vaives pagasta pārvaldes vadītāja

 

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri e-pastā dinija.baumane@cesunovads.lv.

Komisijas priekšsēdētājs M.TIMERMANIS Amatas apvienības pārvaldes Administratīvās nodaļas vadītājs 
Komisijas sekretāre D.BAUMANE Amatas apvienības pārvaldes Administratīvās nodaļas lietvede 
Komisijas locekļi G.PĪPKALĒJS Amatas apvienības pārvaldes Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs
  I.HERBSTA Amatas apvienības pārvaldes iepirkumu speciāliste
  D.BAUMANE Amatas apvienības pārvaldes Administratīvās nodaļas lietvede 
  A.ĶERPE Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
  E.LIPARTE Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās pārvaldes kadastra daļas vadītāja vietniece
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētājs I.RODE Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece L.MARKUS-NARVILA Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi D.BĒRZIŅA Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītāja palīgs
  A.CITOVIČA Cēsu novada Centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes juriste
Komisijas sektretāre A.ORLOVA Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktora vietniece
Komisija brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs

Komisijas uzdevums ir izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par brīvo vietu komplektēšanu iestādēs, kur ir rinda. Komisijas priekšsēdētājs komisiju sasauc pēc nepieciešamības visa gada laikā, bet grupu komplektēšanai katra gada martā.

Bērna reģistrēšana vietas saņemšanai bērnudārzā

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Dzintru Kozaku pa tālruni 29126373 vai rakstot uz dzintra.kozaka@cesunovads.lv 

Komisijas priekšsēdētājs I.RODE Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi D.DOMBROVSKA Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
  K.BERNĀNE Priekuļu pirmskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” vadītāja
Komisijas sekretāre D.KOZAKA Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības satura un kvalitātes vadītāja
Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Nekustamo īpašumu darījumu speciālisti Santu Smiltnieci (29154806, santa.smiltniece@cesunovads.lv).

Komisijas priekšsēdētājs E.ATVARA Cēsu novada Centrālās administrācijas Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks D.EIHENBAUMA Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi E.EGLĪTE Amatas apvienības pārvaldes vadītāja
  D.BIŠERE-
VALDEMIERE

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja 

  L.MEDNE

Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja. 

  E.ŠĪRANTE

Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja

  L.BURDAJA

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. 

  S.SMILTNIECE Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu speciāliste
Komisija interešu izglītības programmu izvērtēšanai

Komisija izvērtē  interešu izglītības programmas, izstrādā priekšlikumus valsts piešķirtās mērķdotācijas sadalei un informē iestādes par pieņemtajiem lēmumiem.

Komisijas priekšsēdētājs I.RODE Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece   Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītāja
Sekretāre A.KAMZOLE Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības nodaļas speciāliste
Komisijas locekļi U.BLĪGZNA Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes izglītības speciālists
  D.BIŠERE-
VALDEMIERE
Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja
 
Medību koordinācijas komisija

Komisija veicina mednieku, zemnieku, zemju apsaimniekotāju, VAS "Latvijas Valsts meži", Dabas aizsardzības pārvaldes un novada pašvaldības savstarpējo komunikāciju; izstrādā ieteikumus, vadlīnijas un citus informatīvos materiālus medījamo dzīvnieku postījumu samazināšanai, kā arī veic informatīvus un konsultatīvus pasākumus, lai nodrošinātu komisijas kompetencē esošo uzdevumu izpildi.

Komisijas priekšsēdētājs A.MELBĀRDIS Biedrības “Latvijas Mednieku savienība” sastāvā esošās biedrības “Mednieku klubs Priekuļi” pārstāvis
Komsijas sekretārs   Cēsu novada centrālās administrācijas darbinieks
Komisijas locekļi R.VASILE Pārgaujas apvienības pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas tūrisma organizatore
  J.PURIŅŠ Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāvis
  D.MELDERIS Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Amatas nodaļas vecākais mežzinis
  D.PUNĀNS Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs
  N.RUĶIS

Biedrības Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācijas pārstāvis

 

Medību koordinācijas komisijas protokoli

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Cēsu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas (PMK) darbība tiek nodrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.709 ’’Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām’’ un Cēsu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu.

Cēsu novada PMK apkalpo pirmsskolas vecuma izglītojamos un skolniekus no 1.klases līdz 5.klasei.

Kārtību, kādā pieteikt bērnu Cēsu novada pedagoģiski medicīniskajai komisijai, skatīt ŠEIT.

Komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētāja Z.SILIŅA Spāres pamatskolas Pirmsskolas un speciālās skolas skolotāja, logopēde
Komisijas locekļi E.ANDERSONE Cēsu Bērzaines pamatskola, logopēde
  I.LUKJANOVA Klīniskais un veselības psihologs
  I.ZARIŅA Cēsu Bērzaines pamatskola, speciālais pedagogs
  A.ĀBOLIŅA Ģimenes ārsts

 

Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija Rīgā, Elizabetes ielā 51 pieteikšanās pa tālruni 67718165.

Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisija

Komisija izskata iesniegumus ar lūgumu saskaņot publisku pasākumu, mītiņu, gājienu, sapulču, salūtu rīkošanu Cēsu novada teritorijā.

Publisku pasākumu saskaņošana

Komisijas priekšsēdētājs G.NORBUTS Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks I.KRŪMIŅA Cēsu novada Centrālās administrācijas Administrācijas biroja sporta koordinatore
Komisijas locekļi D.OZOLIŅŠ Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
  Z.NEIMANE Cēsu novada pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” vadītāja
  M.LASMANE Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” direktore
  E.KALNIŅA Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirkņa Prevencijas grupas vecākā inspektore, majore
Komisijas sekretārs A.ALKSNĪTE

Agita Alksnīte, Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Administrācijas biroja komisiju sekretāre

Satiksmes drošības komisija

Komisija lemj par transporta kustības organizācijas izmaiņām Cēsu novada teritorijā, kā arī izskata iedzīvotāju iesniegumus ar ierosinājumiem par nepieciešamajām izmaiņām satiksmes organizācijā Cēsu novadā (ātruma ierobežojumiem, ātrumvalņiem, ceļa zīmēm u.c.).

Komisijas sekretāre Agita Alksnīte 26414980; agita.alksnite@cesunovads.lv.

Komisijas priekšsēdētājs V.KALANDĀROVS Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks G.NORBUTS Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas locekļi A.SUŠKINS Valsts Policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas galvenais inspektors
  D.OZOLIŅŠ Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes  komunālinženieris
  M.JENERTE Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas teritorijas plānotāja
  A.MILLERS Ceļu satiksmes drošības direkcijas Cēsu klientu apkalpošanas centra vadītājs
Komisijas sekretārs A.ALKSNĪTE Cēsu novada Centrālās administrācijas Administrācijas biroja sekretāre
Sporta komisija

Komisijas locekļi

 • Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks A.Egliņš-Eglītis, 
 • Cēsu pilsētas Sporta skolas direktore R.Vanadziņa, 
 • SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs J.Markovs, 
 • Cēsu novada Centrālās administrācijas sporta koordinatore I.Krūmiņa  
 • Amatas apvienības pārvaldes sporta koordinators un metodiķis Ē.Bauers, 
 • Līgatnes apvienības pārvaldes Sporta centra vadītājs A.Peipiņš, 
 • Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes sporta organizators U.Ozoliņš, 
 • Sporta kluba "Pārgauja" valdes priekšsēdētājs  M.Krastiņš (eksperts), 
 • Priekuļu apvienības pārvaldes sporta pasākumu organizators J.Mičulis, 
 • Vecpiebalgas apvienības pārvaldes sporta organizators T.Praulītis.

Sporta komisijas sēde 26.02.2024. plkst.13.00 (attālināti)

Darba kārtībā:

 • par Sporta nozares reorganizāciju;
 • par atbalstu biatlonistiem dalībai Pasaules kausā.

 

Vēlēšanu komisija
Komisijas priekšsēdētāja L.DZEMIDO
Komisijas locekļi K.BLAUMANIS
  G.UPENA
  V.DEMEŠENKOVA
  J.ZĀLĪTIS
  D.IKAUNIECE
  A.KŪLĪTE
Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisija

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Maiju Žīguri pa tālruni 26133952 vai e-pastā maija.zigure@cesunovads.lv. 

Komisijas priekšsēdētāja LBUKOVSKA Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks V.GĒME Cēsu novada Būvvaldes vadītāja 
Komisijas sekretāre M.ŽĪGURE Cēsu novada būvvaldes administratore - konsultante
Komisijas locekļi I.SUIPE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja vietniece
  I.BALTRUMS Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Cēsu novada infrastruktūras pārvaldības nodaļas vadītājs - būvinženieris
  T.ĻVOVA Cēsu novada Pašvaldības policijas inspektore
  A.REPŠS Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors
  U.DANČAUSKIS Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors
 

Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Cēsu novada infrastruktūras pārvaldības nodaļas vadītājs - būvinženieris