Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes komisijas

Attīstības un teritorijas plānošanas komisija

Komisijas darba kārtība

Komisija izskata novada attīstības projektu īstenošanas iespējas un teritorijas plānošanas jautājumus.

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Agitu Alksnīti pa tālruni 64161829 vai e-pastā agita.alksnite@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs

A.ŠTEINS

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

D.EIHENBAUMA

Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja

Komisijas sekretāre

A.ALKSNĪTE

Administrācijas biroja sekretāre

Komisijas locekļi

 

Izpilddirektors

 

 

Amatas apvienības pārvaldes vadītājs

 

 

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītājs 

 

 

Līgatnes apvienības pārvaldes vadītājs 

 

 

Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītājs 

   

Priekuļu apvienības pārvaldes vadītājs 

   

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītājs 

   

Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības un būvniecības pārvaldes galvenais teritorijas plānotājs 

    Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
   

Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības un būvniecības pārvaldes Būvvaldes galvenais arhitekts 

 

 

Kokaugu aizsardzības komisija
Kokaugu aizsardzības komisija lemj par koku kopšanas pasākumiem Cēsu novadā, kā arī izskata iedzīvotāju iesniegumus ar lūgumu saņemt atļauju ārpus meža augošu koku nociršanai. 
 
 
Vairāk informācijas par komisijas darbu un iesniegumu izskatīšanas kārtību, sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekti Signi Ķerpi pa tālruni 64161815 vai e-pastā signe.kerpe@cesis.lv.
 
Komisijas priekšsēdētāja S.ĶERPE Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks M.SESTULIS Cēsu novada domes deputāts
Komisijas locekļi I.DZENE z/s "Kliģeni" parka dārzniece
  A.BUKEJA Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāja
Komisijas sekretāre A.BUKEJA Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāja
 
 
Cēsu pilsētas un Vaives pagasta dzīvokļu komisija

Komisija izskata iedzīvotāju iesniegumus un lemj par palīdzības piešķiršanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Vairāk informācijas par komisijas darbu un iesniegumu izskatīšanas kārtību, sazinoties Ievu Bambāni pa tālruni 64161889 vai e-pastā ieva.bambane@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs I.KĀRKLIŅA Cēsu novada Soxiālā dienesta Pilngadīgo personu atbalsta nodaļas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks I.BAMBĀNE

Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu  

apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste –juriste

Komisijas locekļi I.HERBSTA Amatas apvienības pārvaldes Īpašumu apsaimniekošanas un saimnieciskās nodaļas vadītāja
  L.S.BEROVSKA Priekuļu apvienības pārvaldes Nekustamā īpašuma speciāliste
   

Cēsu novada Centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes jurists 

Komisijas sekretārs   Cēsu novada Centrālās administrācijas nozīmēts darbinieks
Satiksmes drošības komisija

Komisija lemj par transporta kustības organizācijas izmaiņām Cēsu novada teritorijā, kā arī izskata iedzīvotāju iesniegumus ar ierosinājumiem par nepieciešamajām izmaiņām satiksmes organizācijā Cēsu novadā (ātruma ierobežojumiem, ātrumvalņiem, ceļa zīmēm u.c.).

Vairāk informācijas par komisijas darbu un iesniegumu izskatīšanas kārtību, sazinoties ar Jāni Kanderu pa tālruni 64122377 vai e-pastā janis.kanders@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs V.KALANDĀROVS Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
G.NORBUTS
Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas locekļi D.ZVIRBULIS AS “Latvijas Valsts ceļi” Cēsu nodaļas būvinženieris
  A.PĀŽE Latvijas valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu policijas iecirkņa priekšnieks
  J.KANDERS Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes  vecākais komunālinženieris
  Z.GULBINSKA Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības un būvniecības pārvaldes sastāvā esošās Būvvaldes galvenā teritorijas plānotāja
Komisijas sekretārs J.KANDERS Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes  vecākais komunālinženieris
Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisija

Komisija izskata iesniegumus ar lūgumu saskaņot publisku pasākumu, mītiņu, gājienu, sapulču, salūtu rīkošanu Cēsu novada teritorijā.

Publisku pasākumu saskaņošana

Komisijas priekšsēdētājs G.NORBUTS Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks I.KRŪMIŅA Cēsu novada Centrālās administrācijas Administrācijas biroja sporta koordinatore
Komisijas locekļi D.OZOLIŅŠ Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
  A.MAGONE Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore
Komisijas sekretārs  

Cēsu novada centrālās administrācijas darbinieks

Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisija

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Daigu Bernovsku pa tālruni 64123642 vai e-pastā daiga.bernovska@cesis.lv. 

Komisijas priekšsēdētāja I.SUIPE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks   Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
Komisijas sekretāre D.BERNOVSKA Cēsu novada Būvvaldes sekretāre
Komisijas locekļi A.EGLIŅŠ-EGLĪTIS Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājs
  V.TIRZMALIS Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists
  T.ĻVOVA Cēsu novada Pašvaldības policijas inspektore par saistošo noteikumu uzraudzību
  M.PAVĀRS Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde lielo būvniecības projektu vadītājs
  U.DANČAUSKIS Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors
 
Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja I.LIEPA SIA "Cēsu klīnika"  valdes priekšsēdētāja
Komisijas locekļi M.LIEPIŅA Ģimenes ārste
  D.TRAPENCIERE Cēsu novada domes deputāte, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
  E.GERUĻSKIS Cēsu novada domes deputāts
  I.SIETIŅSONE Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktore
  V.VAIVODS SIA "Cēsu Klīnika" Ķirurģijas - traumataloģijas nodaļas virsārsts
  Z.BRENTE-BRANTIŅA Izglītības nodaļas sabiedrības veselības veicināšanas speciāliste
 
Konkursa "Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju" komisija
Komisijas priekšsēdētāja I.ZICMANE Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks D.OZOLIŅŠ Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
Komisijas sekretāre I.ZICMANE Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas locekļi E.ATVARA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
  V.LUKSTIŅA Cēsu novada Būvvaldes arhitekte
  I.BAMBĀNE Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juriste
Cēsu novada civilās aizsardzības komisija

Cēsu novada civilās aizsardzības komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Rozenbergs (Cēsu novada pašvaldība) 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Kaspars Dravants (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests); prombūtnes laikā aizvieto – Līga Ratniece (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)

Komisijas locekļi:

 • Druvis Melderis (Valsts meža dienests)
 • Inese Sedleniece (Valsts vides dienests)
 • Guntis Lošins (a/s “Sadales tīkls”)
 • Dzintars Suts (a/s “Augstsprieguma tīkls”)
 • Guntars Norbuts (Cēsu novada pašvaldības policija)
 • Santa Rogoča (Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests)
 • Areta Vītola (Slimību profilakses un kontroles centrs); prombūtnes laikā aizvieto – Aina Muskova (Slimību profilakses un kontroles centrs)
 • Dina Līte-Zaķe (Veselības inspekcija)
 • Mārcis Ulmanis (Pārtikas un veterinārais dienests)
 • Aldis Pāže (Valsts policija)
 • Sandis Cipruss (Valsts robežsardze)
 • Normunds Zaviļeiskis (Nacionālie bruņotie spēki)
 • Ingūna Liepa (SIA Cēsu klīnika)
 • Ainārs Judeiks (p/a Sociālais dienests) 
 • Varis Ādamsons (SIA Vinda) 

Sekretāra pienākumu veicēju Cēsu novada domes priekšsēdētājs nozīmē ar rīkojumu. 

Medību koordinācijas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs A.MELBĀRDIS Biedrības “Latvijas Mednieku savienība” sastāvā esošās biedrības “Mednieku klubs Priekuļi” pārstāvis
Komsijas sekretārs   Cēsu novada centrālās administrācijas darbinieks
Komisijas locekļi R.VASILE Pārgaujas apvienības pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas tūrisma organizatore
  J.PURIŅŠ Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāvis
  D.MELDERIS Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Amatas nodaļas vecākais mežzinis
  D.PUNĀNS Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs
  N.RUĶIS Biedrības Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācijas pārstāvis
Komisija interešu izglītības programmu izvērtēšanai
Komisijas priekšsēdētājs T.JAUNZEMIS Cēsu novada domes deputāts
Sekretāre A.KAMZOLE Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste ekonomikas jautājumos
Komisijas locekļi A.SĪMANE Cēsu novada domes deputāts
  L.KOKINA Izglītības pārvaldes vadītāja
 
Pedagoģiski medicīniskā komisija

Bērnus Cēsu novada medicīniski pedagoģiskajai komisijai var pieteikt Cēsu novada Izglītības pārvaldē pa tālruni – 64161822 (Biruta Dambīte), bet  Valsts pedagoģiski medicīniskajai komisijai Rīgā (Elizabetes ielā 51), pa tālruni 28618553.

Komisijas priekšsēdētāja B.DAMBĪTE Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu vadītāja
Komisijas locekļi I.JERMACĀNE Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs, logopēde
  I.LUKJANOVA Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs,  psiholoģe
  J.DREIMANE Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs,  speciālās izglītības skolotāja
  I.ZARIŅA Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs,  speciālās izglītības skolotāja
  V.BELOVA Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs,  ārste
Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas
Komisijas priekšsēdētāja L.KOKINA Izglītības pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi B.DAMBĪTE Izglītības pārvaldes projektu vadītāja
  DZ.KOZAKA Izglītības pārvaldes metodiķe
Vēlēšanu komisija
Komisijas priekšsēdētāja L.DZEMIDO
Komisijas locekļi K.BLAUMANIS
  G.UPENA
  V.DEMEŠENKOVA
  J.ZĀLĪTIS
  D.IKAUNIECE
  A.KŪLĪTE
Komisija brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs

Komisija lemj par vietu sadali Cēsu novada pašvaldības bērnudārzos, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vietu piešķiršanu Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

Bērna reģistrēšana vietas saņemšanai bērnudārzā

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Dzintru Kozaku pa tālruni 64121009, 29126373 vai rakstot uz dzintra.kozaka@cesis.lv 

Komisijas priekšsēdētājs T.JAUNZEMIS Cēsu novada domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas sekretāre Dz.KOZAKA Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe
Komisijas locekļi   Vecāku domes pārstāvis
  L.KAZAKA Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
 
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētājs I.RODE Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece L.KOKINA Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi U.BLĪGZNA Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes izglītības speciālists
  D.BIŠLERE-VALDEMIERE Cēsu novada pašvaldības Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja
Komisijas sektretāre A.KAMZOLE Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas  Izglītības nodaļas speciāliste
Konkursa "Būve 20.." komisija

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Daigu Bernovsku pa tālruni 64123642 vai e-pastā daiga.bernovska@cesis.lv. 

Komisijas priekšsēdētāja I.SUIPE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas sekretāre D.BERNOVSKA Cēsu novada Būvvaldes sekretāre
Komisijas locekļi V.LUKSTIŅA Cēsu novada Būvvaldes arhitekte
  V.GASIŅA Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības pārstāve
  I.ĀDAMSONE Attīstības un būvniecības pārvaldes projektu vadītāja
  M.PAVĀRS Attīstības un būvniecības pārvaldes lielo būvniecības projektu vadītājs
  U.DANČAUSKIS Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors
Cēsu pilsētas Zemes komisija

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Daci Eihenbaumu pa tālruni 64122161 vai e-pastā dace.eihenbauma@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs J.ROZENBERGS Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Komisijas sekretāre D.EIHENBAUMA Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu darījumu speciāliste
Komisijas locekļi E.LIPARTE Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja kadastra inženiere
  I.SUIPE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
  R.KLĀVA Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja
  V.TIRZMALIS Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists
Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Nekustamo īpašumu darījumu speciālisti Santu Smiltnieci (29154806, santa.smiltniece@cesis.lv).

Komisijas priekšsēdētājs   Cēsu novada centrālās administrācijas Vaives pagasta pārvaldes vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks   Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
Komisijas locekļi   Amatas apvienības pārvaldes vadītājs
   

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītājs 

   

Līgatnes apvienības pārvaldes vadītājs 

    Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītājs
   

Priekuļu apvienības pārvaldes vadītājs 

   

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītājs

    Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes pašvaldības īpašumu speciālists
Komisijas sekretārs   Nekustamo īpašumu darījumu speciālists
 
Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāru Aigaru Ķerpi pa tālruni 64122161 vai e-pastā aigars.kerpe@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs A. MIHAĻOVS Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietniece A. ZERNE Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja
Komisijas sekretārs A. ĶERPE Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
Komisijas locekļi S. ZVIRBULE Cēsu novada pašvaldības Administrācijas padomniece juridiskajos jautājumos
  V. KALANDĀROVS Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
  A.EGLIŅŠ-EGLĪTIS Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājs
 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri e-pastā dinija.baumane@amata.lv.

Komisijas priekšsēdētājs M.TIMERMANIS Amatas apvienības pārvaldes Administratīvās nodaļas vadītājs 
Komisijas sekretāre D.BAUMANE Amatas apvienības pārvaldes Administratīvās nodaļas lietvede 
Komisijas locekļi G.PĪPKALĒJS Amatas apvienības pārvaldes Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs
  I.HERBSTA Amatas apvienības pārvaldes iepirkumu speciāliste
  D.BAUMANE Amatas apvienības pārvaldes Administratīvās nodaļas lietvede 
  A.ĶERPE Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
  E.LIPARTE Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās pārvaldes kadastra daļas vadītāja vietniece
Administratīvā komisija

Komisija izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās (piemēram, administratīvos pārkāpumus par latvāņu ierobežošanas pasākumu neveikšanu vai būvniecības noteikumu pārkāpšanu, vai pēc piekritības konkrētus domes saistošo noteikumu pārkāpumus, u.c.), kā arī izskata iesniegumus, kuros apstrīdēti pieņemtie lēmumi. 

Komisijas priekšsēdētājs B.SANDLERS  
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks V.SVIĶIS Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes Dienesta viesnīcas vadītājs
Komisijas locekļi I.JANSONE Cēsu novada pašvaldības policijas juriste
  D.JUKĒVICS Cēsu novada pašvaldības darbinieks
  V.CIGUZIS  
  J.GOBA Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Patruļdienesta rotas komandieris
Komisijas sekretārs   Cēsu novada pašvaldības policijas lietvedis
Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija
Komisijas priekšsēdētājs G.NORBUTS Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks DZ.KOZAKA Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības un satura kvalitātes vadītāja 
Komisijas locekļi I.JANSONE Cēsu novada pašvaldības policijas juriste
  E.RANCĀNE Cēsu novada Sociālā dienesta Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļas vadītāja
  I.JERMOLAJEVA Cēsu bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste 
Komisijas sekretārs   Cēsu novada pašvaldības policijas lietvedis
 
Pieaicinātā persona E.KALNIŅA

Valsts policijas Vidzemes reģiona Cēsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore

Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju vai izpilddirektora vērtēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētājs J.ROZENBERGS Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece I.SUIJA-MARKOVA Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Komisijas sekretāre I.PURMALE Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja personāla vadītājs
Komisijas locekļi T.JAUNZEMIS Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
  M.MALCENIEKS Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
  D.TRAPENCIERE Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja