Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes komisijas

Administratīvā komisija

Komisija izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās (piemēram, administratīvos pārkāpumus par latvāņu ierobežošanas pasākumu neveikšanu vai būvniecības noteikumu pārkāpšanu, vai pēc piekritības konkrētus domes saistošo noteikumu pārkāpumus, u.c.), kā arī izskata iesniegumus, kuros apstrīdēti pieņemtie lēmumi. 

Komisijas priekšsēdētājs B.SANDLERS  
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks V.SVIĶIS Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes Dienesta viesnīcas vadītājs
Komisijas locekļi I.JANSONE Cēsu novada pašvaldības policijas juriste
  D.JUKĒVICS Cēsu novada pašvaldības darbinieks
  V.CIGUZIS  
  J.GOBA Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Patruļdienesta rotas komandieris
Komisijas sekretārs   Cēsu novada pašvaldības policijas lietvedis
Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija
Komisijas priekšsēdētājs G.NORBUTS Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks DZ.KOZAKA Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības un satura kvalitātes vadītāja 
Komisijas locekļi I.JANSONE Cēsu novada pašvaldības policijas juriste
  E.RANCĀNE Cēsu novada Sociālā dienesta Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļas vadītāja
  I.JERMOLAJEVA Cēsu bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste 
Komisijas sekretārs   Cēsu novada pašvaldības policijas lietvedis
 
Pieaicinātā persona E.KALNIŅA

Valsts policijas Vidzemes reģiona Cēsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore

Ainavu aizsardzības komisija
Komisijas priekšsēdētāja S.ĶERPE Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks D.OZOLIŅŠ Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris 
Komisijas locekļi I.DZENE z/s "Kliģeni" parka dārzniece
    Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības un būvniecības pārvaldes vides aizsardzības speciālists
Komisijas sekretāre   Cēsu novada pašvaldības norīkots darbinieks
 
 
Attīstības un teritorijas plānošanas komisija

Nākamās komisijas darba kārtība

Komisija izskata novada attīstības projektu īstenošanas iespējas un teritorijas plānošanas jautājumus.

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Agitu Alksnīti pa tālruni 26414980 vai e-pastā agita.alksnite@cesunovads.lv.

Komisijas priekšsēdētājs

I.PUTNIŅŠ

Cēsu novada domes deputāts

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

D.EIHENBAUMA

Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja

Komisijas sekretāre

A.ALKSNĪTE

Administrācijas biroja sekretāre

Komisijas locekļi

L.BUKOVSKA

Izpilddirektore

 

E.EGLĪTE

Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p.i.

 

D.BIŠERE-
VALDEMIERE

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. 

 

I.GOBA

Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja p.i. 

 

L.MEDNE

Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. 

  E.ŠĪRANTE

Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja p.i.

  V.BURJOTS

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. 

  I.K.BALTPURVIŅŠ

Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes galvenais Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas vadītāja, galvenā teritorijas plānotāja p.i

  V.KALANDĀROVS Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
  V.LUKSTIŅA

Cēsu novada Būvvaldes arhitekte 

Cēsu pilsētas un Vaives pagasta dzīvokļu komisija

Komisija izskata iedzīvotāju iesniegumus un lemj par palīdzības piešķiršanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Vairāk informācijas par komisijas darbu un iesniegumu izskatīšanas kārtību, sazinoties Ievu Kalniņu pa tālruni 68803036 vai e-pastā ieva.kalnina.b@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs I.KĀRKLIŅA Cēsu novada Sociālā dienesta Pilngadīgo personu atbalsta nodaļas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks I.KALNIŅA

Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste –juriste

Komisijas locekļi G.PĪPKALĒJS Amatas apvienības pārvaldes Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs
  L.S.BEROVSKA Priekuļu apvienības pārvaldes Nekustamā īpašuma speciāliste
  J.PAULA

Cēsu novada Centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes jurists 

Komisijas protokolists A.ALKSNĪTE Cēsu novada Centrālās administrācijas sekretāre
Cēsu novada civilās aizsardzības komisija

Cēsu novada civilās aizsardzības komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Rozenbergs (Cēsu novada pašvaldība) 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Kaspars Dravants (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests); prombūtnes laikā aizvieto – Līga Ratniece (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)

Komisijas locekļi:

 • Druvis Melderis (Valsts meža dienests)
 • Inese Sedleniece (Valsts vides dienests)
 • Guntis Lošins (a/s “Sadales tīkls”)
 • Dzintars Suts (a/s “Augstsprieguma tīkls”)
 • Guntars Norbuts (Cēsu novada pašvaldības policija)
 • Santa Rogoča (Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests)
 • Areta Vītola (Slimību profilakses un kontroles centrs); prombūtnes laikā aizvieto – Aina Muskova (Slimību profilakses un kontroles centrs)
 • Dina Līte-Zaķe (Veselības inspekcija)
 • Mārcis Ulmanis (Pārtikas un veterinārais dienests)
 • Aldis Pāže (Valsts policija)
 • Sandis Cipruss (Valsts robežsardze)
 • Normunds Zaviļeiskis (Nacionālie bruņotie spēki)
 • Ingūna Liepa (SIA Cēsu klīnika)
 • Ainārs Judeiks (p/a Sociālais dienests) 
 • Varis Ādamsons (SIA Vinda) 

Sekretāra pienākumu veicēju Cēsu novada domes priekšsēdētājs nozīmē ar rīkojumu. 

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri e-pastā dinija.baumane@cesunovads.lv.

Komisijas priekšsēdētājs M.TIMERMANIS Amatas apvienības pārvaldes Administratīvās nodaļas vadītājs 
Komisijas sekretāre D.BAUMANE Amatas apvienības pārvaldes Administratīvās nodaļas lietvede 
Komisijas locekļi G.PĪPKALĒJS Amatas apvienības pārvaldes Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs
  I.HERBSTA Amatas apvienības pārvaldes iepirkumu speciāliste
  D.BAUMANE Amatas apvienības pārvaldes Administratīvās nodaļas lietvede 
  A.ĶERPE Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
  E.LIPARTE Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās pārvaldes kadastra daļas vadītāja vietniece
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētājs I.RODE Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece   Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi U.BLĪGZNA Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes izglītības speciālists
  D.BIŠLERE-VALDEMIERE Cēsu novada pašvaldības Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja
Komisijas sektretāre A.KAMZOLE Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas  Izglītības nodaļas speciāliste
Komisija brīvo vietu sadalei Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās

Bērna reģistrēšana vietas saņemšanai bērnudārzā

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Dzintru Kozaku pa tālruni 29126373 vai rakstot uz dzintra.kozaka@cesunovads.lv 

Komisijas priekšsēdētājs I.RODE Cēsu novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas sekretāre Dz.KOZAKA Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības un satura vadītāja
Komisijas locekļi L.CEKULA Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
  I.MALKAVA Bērzaines pamatskolas-attīstības centra metodiķe
 
Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Nekustamo īpašumu darījumu speciālisti Santu Smiltnieci (29154806, santa.smiltniece@cesis.lv).

Komisijas priekšsēdētājs E.ATVARA Cēsu novada Centrālās administrācijas Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks D.EIHENBAUMA Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi E.EGLĪTE Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p.i.
  D.BIŠERE-
VALDEMIERE

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. 

  I.GOBA

Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja p.i. 

  M.DRUBIŅA Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. 
  E.ŠĪRANTE

Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja p.i.

  V.BURJOTS

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. 

  S.SMILTNIECE Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu speciāliste
Komisija interešu izglītības programmu izvērtēšanai
Komisijas priekšsēdētājs I.RODE Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece   Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītāja
Sekretāre A.KAMZOLE Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības nodaļas speciāliste
Komisijas locekļi U.BLĪGZNA Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes izglītības speciālists
  D.BIŠERE-
VALDEMIERE
Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja
 
Medību koordinācijas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs A.MELBĀRDIS Biedrības “Latvijas Mednieku savienība” sastāvā esošās biedrības “Mednieku klubs Priekuļi” pārstāvis
Komsijas sekretārs   Cēsu novada centrālās administrācijas darbinieks
Komisijas locekļi R.VASILE Pārgaujas apvienības pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas tūrisma organizatore
  J.PURIŅŠ Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāvis
  D.MELDERIS Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Amatas nodaļas vecākais mežzinis
  D.PUNĀNS Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs
  N.RUĶIS Biedrības Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācijas pārstāvis
Pedagoģiski medicīniskā komisija

Bērnus Cēsu novada pedagoģiski medicīniskajai komisijai var pieteikt Cēsu novada Izglītības pārvaldē pa tālruni 26389722 (Dina Dombrovska). Sēdes notiek reizi mēnesī Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā, Cēsīs, Raunas ielā 7.

Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija Rīgā, Elizabetes ielā 51 pieteikšanās pa tālruni 67718165.

Komisijas priekšsēdētāja Z.SILIŅA Spāres pamatskolas Pirmsskolas un speciālās skolas skolotāja, logopēde
Komisijas locekļi E.ANDERSONE Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs, logopēde
  I.LUKJANOVA Biedrība "Cēsu ģimenes centrs", klīniskā psiholoģe
  L.MARAUSKA Cēsu Pilsētas vidusskolas speciālās izglītības skolotāja
  I.GRUNTE Ārste pediatre
Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisija

Komisija izskata iesniegumus ar lūgumu saskaņot publisku pasākumu, mītiņu, gājienu, sapulču, salūtu rīkošanu Cēsu novada teritorijā.

Publisku pasākumu saskaņošana

Komisijas priekšsēdētājs G.NORBUTS Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks I.KRŪMIŅA Cēsu novada Centrālās administrācijas sporta koordinatore
Komisijas locekļi D.OZOLIŅŠ Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
  A.MAGONE Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore
Komisijas sekretārs  

Cēsu novada centrālās administrācijas darbinieks

Satiksmes drošības komisija

Komisija lemj par transporta kustības organizācijas izmaiņām Cēsu novada teritorijā, kā arī izskata iedzīvotāju iesniegumus ar ierosinājumiem par nepieciešamajām izmaiņām satiksmes organizācijā Cēsu novadā (ātruma ierobežojumiem, ātrumvalņiem, ceļa zīmēm u.c.).

Vairāk informācijas par komisijas darbu un iesniegumu izskatīšanas kārtību, sazinoties ar Jāni Kanderu pa tālruni 22478263 vai e-pastā janis.kanders@cesunovads.lv.

Komisijas priekšsēdētājs V.KALANDĀROVS Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
G.NORBUTS
Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas locekļi D.ZVIRBULIS AS “Latvijas Valsts ceļi” Cēsu nodaļas būvinženieris
  A.PĀŽE Latvijas valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu policijas iecirkņa priekšnieks
  J.KANDERS Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes  vecākais komunālinženieris
  Z.GULBINSKA Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības un būvniecības pārvaldes sastāvā esošās Būvvaldes galvenā teritorijas plānotāja
Komisijas sekretārs J.KANDERS Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes  vecākais komunālinženieris
Sporta komisija

Darba kārtība
10.08.2022. plkst.15.30 (attālināti)

 • Par individuālo sportistu atbalstu 

Komisijas locekļi

 • Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks A.Egliņš-Eglītis, 
 • Cēsu pilsētas Sporta skolas direktore R.Vanadziņa, 
 • SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs J.Markovs, 
 • Cēsu novada Centrālās administrācijas sporta koordinatore I.Krūmiņa  
 • Amatas apvienības pārvaldes sporta koordinators un metodiķis Ē.Bauers, 
 • Līgatnes apvienības pārvaldes Sporta centra vadītājs A.Peipiņš, 
 • Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes sporta organizators U.Ozoliņš, 
 • Sporta kluba "Pārgauja" valdes priekšsēdētājs  M.Krastiņš (eksperts), 
 • Priekuļu apvienības pārvaldes sporta pasākumu organizators J.Mičulis, 
 • Vecpiebalgas apvienības pārvaldes sporta organizators T.Praulītis.
Vēlēšanu komisija
Komisijas priekšsēdētāja L.DZEMIDO
Komisijas locekļi K.BLAUMANIS
  G.UPENA
  V.DEMEŠENKOVA
  J.ZĀLĪTIS
  D.IKAUNIECE
  A.KŪLĪTE