Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu Bērzaines pamatskolas – pirmsskolas grupas "Pīlādzītis" (7 pirmsskolas grupas)

Briežu iela 7, Cēsis
Cēsu Bērzaines pamatskolas  – pirmsskolas grupas "Pīlādzītis" direktora vietniece
pirmsskolas jautājumos Anžella Pāže
mob.tālr.22041883
iestādes mob.tālrunis 22041883
E-pasts: anzella.paze@cesunovads.edu.lv; berzaines.skola@cesunovads.edu.lv

Mērķis un uzdevumi:

- organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu,

- īstenot speciālās pirmsskolas un pamatizglītības programmas,

- radīt optimālus apstākļus un iespēju izglītojamo intelektuālai attīstībai, spēju un talantu izkopšanai,

- veidot izglītojamiem prasmi patstāvīgi mācīties, pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjerai.

Pašnovērtējums