Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Konkurss daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Cēsu novada pašvaldība aicina līdz 10.maijam iedzīvotājus un māju apsaimniekotājus iesniegt projektus pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Programmas īstenošanai 2024.gada pašvaldības budžetā paredzēti 35 000 EUR.

Līdzfinansējumu paredzēts piešķirt šādām aktivitātēm:

 • brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai mājai piesaistītajā zemesgabalā – 50 procentu apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, bet ne vairāk kā 8 500 EUR ar PVN;
 • iekškvartālu apgaismojuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai – 50 procentu apmērā no iekškvartālu apgaismojuma jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, bet ne vairāk kā 4 000 EUR ar PVN;
 • citam mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas žāvētāju, vides pieejamības nodrošināšanai personām ar īpašām vajadzībām, velosipēdu novietņu jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai) – 50 procentu apmērā no mājai piesaistītā zemesgabala jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, bet ne vairāk kā 5 000 EUR ar PVN;
 • brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam (remonts, ko veic atsevišķiem brauktuvju, ietvju vai stāvlaukumu posmiem nolūkā likvidēt esošos defektus) – 50 procentu apmērā brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksām, bet ne vairāk kā 3 000 EUR ar PVN.
 • līdzfinansējuma apmēru palielina par 10 procentiem, ja projekta iesniedzējs ir divu vai vairāku māju dzīvokļu īpašnieku kopības.
 • līdzfinansējumu nepiešķir, ja šo noteikumu 10. punktā minētie atbalstāmo izmaksu pasākumi ir pieteikti vai ir līdzfinansēti no pašvaldības, valsts, Eiropas Savienības fondu, citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:

 • māja atrodas Cēsu novada administratīvajā teritorijā;
 • māja ir privatizēta saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", kā arī namīpašums ir atgūts saskaņā ar likumu "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu, mājas tehnisko pasi, zemesgrāmatu nodalījuma norakstu vai Valsts zemes dienesta izziņu par mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu un īpašniekiem mājā ir ne mazāk kā četri dzīvokļi, t.i., četras dzīvojamo telpu grupas;
 • mājas kopējā dzīvokļu īpašumu platība ir lielāka par 100 kvadrātmetriem;
 • mājā esošo telpu, kurās notiek komercdarbība, platība nepārsniedz 20 procentus no kopējās mājas platības;
 • mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25 procenti no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, izņemot dzīvokļu īpašumus, kuri ir pašvaldības īpašumā;
 • mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai ir izveidota dzīvokļu īpašnieku biedrība, sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu vai māju apsaimnieko līdzšinējais apsaimniekotājs, kurš darbojas pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta septīto daļu;
 • ja mājas pārvaldīšanas līgumā nav noteikta cita lēmumu pieņemšanas kārtība, "par" balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem, pieņemot lēmums veikt mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumus, nodrošinot dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā – arī trešo personu finanšu līdzekļus;
 • nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par attiecīgajā mājā esošajām telpu grupām, mājai piesaistītajām palīgēkām un mājai piesaistīto zemes gabalu nepārsniedz 15 procentus no kārtējā taksācijas gadā aprēķinātā.

Ja komisijas atbalstāmo pieteikumu kopējais līdzfinansējuma apmērs līdz šī gada 10.maijam nesasniegs budžetā paredzēto, pieteikumu iesniegšanas termiņš var tikt pagarināts.

Ja pašvaldības līdzfinansējums nav pietiekams, lai atbalstītu visus saņemtos pieteikumus, tiem tiek piemēroti Nolikuma "Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai" 4.8. punktā norādītie kritēriji līdz pieteikumus ir iespējams sakārtot prioritārā secībā.

Zemesgabali tiks labiekārtoti pēc būvvaldē iesniegtas un saskaņotas labiekārtojuma skices vai projekta. Šādā veidā paredzēts risināt automašīnu stāvvietu, operatīvā un komunālo pakalpojumu transporta kustības jautājumus iekšpagalmos, uzlabot vides pieejamību, pilnveidot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, risināt zemesgabalu apgaismojuma jautājums u.c.

Projekta iesniegumus var iesniegt:

 • elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajam, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi dome@cesunovads.lv. Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem jābūt DOC, DOCX, XLS, PDF vai JPG formātā.
 • pašvaldības apmeklētāju apkalpošanas centrā – darba laikā (Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101);
 • nosūtot pa pastu uz Cēsu novada pašvaldības adresi: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu;

Konkursa dokumenti:

2021.gada 2.decembra Cēsu novada domes saistošajos noteikumi Nr. 19 "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Cēsu novadā".

Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu: evija.atvara@cesunovads.lv vai zvanīt pa tālruni 26687719. Konsultācijas būvniecības jautājumos - ivars.baltrums@cesunovads.lv, tālrunis 27875262.

Konkursu par līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 2024.gadā nav plānots izsludināt.