Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu un Vaives pagasta teritorijas plānojums

Cēsu novada pašvaldība ir sagatavojusi Teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu 2.1. redakciju un tā ir apstiprināta 27.01.2022. gada domes sēdē ar lēmumu Nr. 19 “Par Cēsu novada pašvaldības teritorijas plānojuma 2016.-2026. gadam grozījumu 2.1. redakcijas apstiprināšanu”, izdodot tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas noteikumus kā Cēsu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 “Grozījumi Cēsu novada domes 24.11.2016. saistošajos noteikumos “Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Lēmums un saistošie noteikumi ir pieejami Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā - https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22948

Noteikumi stājas spēkā pēc paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, bet īstenojami saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. pantā noteikto.

 
Cēsu novada teritorijas plānojums 2016.-2026.gadam

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
 
Grafiskā daļa:
Funkcionālais zonējums. Cēsu pilsēta (2.1. redakcija)
Funkcionālais zonējums. Vaives pagasts (2.1. redakcija)
Teritorijas ar īpašiem noteikumiem Cēsu pilsētā (2.1. redakcija)
Teritorijas ar īpašiem noteikumiem Vaives pagastā (2.1. redakcija)
Cēsu pilsētas aizsargjoslas (2.1. redakcija)
Vaives pagasta aizsargjoslas (2.1. redakcija)
Transporta infrastruktūras plāns
Transporta infrastruktūras plāns. Cēsu pilsēta
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas. Cēsu pilsēta (2.1. redakcija)
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas. Cēsu pilsētas centra daļa (2.1. redakcija)
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas Vaives pagastā
Dabas teritorijas un objekti, ainavu skatu punkti. Cēsu pilsēta
Dabas teritorijas un objekti, ainavu skatu punkti. Vaives pagasts
Cēsu novada ainavu vērtības un riski
Riska teritorijas un piesārņotās teritorijas. Cēsu pilsēta
Riska teritorijas un piesārņotās teritorijas. Vaives pagasts
Plānotās teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai Cēsu pilsētā (2.1. redakcija)
Ciemu robežas Vaives pagastā

Paskaidrojuma raksts 2022

Vides pārskata informatīvais ziņojums par Cēsu novada teritorijas plānojumu 2016.-2026.gadam
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule par Cēsu novada teritorijas plānojuma īstenošanu

Papildus informācija:
Teritorijas plānojuma arhīvs
Portāla ĢeoLatvija lietošanas pamācība