Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 25, Cēsīs, Cēsu novads otrās nomas tiesību izsoles rezultāti

Pēc otrās mutiskās nomas tiesību izsoles nomas tiesības ieguva sekojošs pretendents:

1. Nomas objektam Nr.1 – nedzīvojamo telpu Nr. 004 (004-1; 004-2; 004-3), 1.stāvā, 79.2 m2 platībā - SIA “Mazā Brīnumzeme”, ar mērķi komercdarbības veikšanai par nomas maksu 4.98 EUR/m2 mēnesī bez pievienotā vērtības nodokļa, papildus sedzot maksu par patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem.

 

IZSOLES SLUDINĀJUMS (NOSLĒDZIES)

Cēsu novada pašvaldība nodod nomā, uz 2 (diviem) gadiem, ja nomai noteiktajā termiņā (20.02.2024. plkst.17.00) pieteicies vairāk par vienu pretendentu, rīkojot nomas tiesību izsoli, uz Cēsu novada pašvaldības nomas objektiem – nedzīvojamām telpām ēkā Raiņa ielā 25, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 0052 407 003, telpu grupu 79.2 kvm platībā un telpu 96.1 kvm platībā, turpmāk – Nomas objekts, ar mērķi – komercdarbības īstenošanai. Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) nomas cena 4,98 EUR/m2 (četri euro un 98 centi par kvadrātmetru), bez pievienotās vērtības nodokļa, neieskaitot maksu par komunālajiem pakalpojumiem.

Izsoles solis: 00,05 EUR (pieci centi).
Izsole notiek: Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, 2024.gada 23.februārī.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2024.gada 20.februāra plkst.17.00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, vai e-pasts bizness@cesunovads.lv, tālr.: +371 25531497.Uz nomas tiesību izsoli, izsoles noteikumos noteiktajā termiņā reģistrējās viens pretendents SIA “Mazā Brīnumzeme”. 

Tika apstiprināti izsoles rezultāti un piešķirtas nomas tiesības uz 2 (diviem) gadiem: Nomas objektam Nr.1 – nedzīvojamo telpu Nr. 004 (004-1; 004-2; 004-3), 1.stāvā, 79.2 m2 platībā, ar mērķi komercdarbības veikšanai par nomas maksu 4.98 EUR/m2 mēnesī, papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā maksa par patērētajiem komunālajiem maksājumiem un pievienotās vērtības nodoklis (PVN);