Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vispārējā izglītība

Cēsu 1.pamatskola

http://cesu1pamatskola.anazana.com

Gaujas iela 17, Cēsis
direktore Antra Avena
mob.tālr.29441383
tālr. 64120439
e-pasts: cesu1psk@cesunovads.edu.lv

Mērķis un uzdevumi:

  • pilnveidot izglītības vidi;
  • organizēt un īstenot mācību procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu;
  • īstenot pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmu 21014111 – mūzika;
  • nodrošināt mūsdienīga mācību procesa īstenošanai atbilstošu mācību vidi un mācību procesa kvalitāti.
Cēsu Jaunā pamatskola (1.-9. klase)

www.jaunaskola.lv
Piebalgas iela 2, Cēsis
Direktore Valda Malceniece
Skolas biroja tālr. 29621119
E-pasts: cesis@jaunaskola.lv

Cēsu 2.pamatskola

http://www.cesu2pamatskola.lv/
Gaujas iela 45, Cēsis
Direktore Ija Brammane, mob.tālr. 26514310
tālr. 64123880
E-pasts: info@c2psk.edu.lv

Mērķis un uzdevumi:

- veidot visiem izglītojamiem pieejamu attīstības vidi, īstenot izglītības procesu un nodrošināt valsts pamatizglītības standartā un pirmsskolas vadlīnijās noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu;
- īstenot licencētās izglītības programmas;
- realizēt interešu izglītības un audzināšanas programmas, nodrošināt iespēju izglītojamiem iegūt zināšanas un prasmes;
- izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
- sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu obligātās pirmsskolas un pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma bērniem;
- racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus.
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola

http://pastarinaskola.lv/
Raunas iela 7, Cēsis
Direktore Ravita Blaževica, mob.tālr. 26596652
tālr. 64122409, 25450674
E-pasts: pastarina.skola@cesunovads.edu.lv

Mērķis un uzdevumi:

  • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu;
  • nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai.

Pašnovērtējums

Cēsu Bērzaines pamatskola

http://www.csip.lv
Bērzaines iela 34, Cēsis
Direktors Zigmunds Ozols
tālr. 64125638
e-pasti: berzaines.skola@cesunovads.edu.lv; zigmunds.ozols@cesis.edu.lv

Mērķis un uzdevumi:

- organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu,

- īstenot speciālās pirmsskolas un pamatizglītības programmas,

- radīt optimālus apstākļus un iespēju izglītojamo intelektuālai attīstībai, spēju un talantu izkopšanai,

- veidot izglītojamiem prasmi patstāvīgi mācīties, pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjerai.

Pašnovērtējums

Rāmuļu pamatskola

http://www.ramuluskola.lv/
Rāmuļi, Vaives pag., Cēsu novads
Direktora p.i. I.Andersone
tālr. 64129511
E-pasts: ramulu.skola@cesunovads.edu.lv

Mērķis un uzdevumi:

- veidot visiem izglītojamajiem pieejamu attīstības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu un nodrošināt programmās noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu;
- īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības programmas;
- nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu attīstību; 
- izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā personības vispusīgu un harmonisku attīstību;
-  racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
- sadarboties ar izglītojamo vecākiem, pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām skolas pamatdarbības jautājumos.
Cēsu Pilsētas vidusskola

http://www.cesuvsk.lv
Lapsu iela 1, Cēsis
Direktore Aija Sīmane
tālr. 64107170, 26352838
tālr. lietvede 64122972
medmāsa 64107959
dežurants 64107960
E-pasts: cpv@cesis.edu.lv

Mērķis: veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas rosina izglītojamo interesi apgūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai.

Uzdevumi:

- nodrošināt tālākizglītības iespējas;
- rosināt izglītojamos pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālai integrācijai;
- veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu, tolerantu personību;
- rosināt izglītojamā sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību;
- veicināt izglītojamā prasmes patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei;
- izvēlēties efektīvas un mūsdienīgas izglītošanas un audzināšanas darba metodes un formas;
- lietderīgi izmantot izglītības iestādes resursus.
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija

http://www.dacvg.lv
Pūces iela 2, Cēsis
Direktors: Oskars Kaulēns
tālr. 64122244, 29650865
E-pasts: dacvg@dacvg.lv

Mērķis: veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, lai nodrošinātu valsts vispārējās pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktos mērķus.

Uzdevumi:

- īstenot vispārējās vidējās izglītības programmas un vispārējās pamatizglītības otrā posma izglītības programmu;
- nodrošināt izglītības programmu īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus; izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
Cēsu Valsts ģimnāzija

http://www.cvg.edu.lv
Raunas iela 13, Cēsis
Direktore Ina Gaiķe
tālr. 20284273
tālr. lietvede 20230490
E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Mērķis: izglītojamiem pieejamas izglītības vides veidošana, izglītības procesa organizēšana un īstenošana, kas nodrošina Valsts pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Uzdevumi:

- radīt optimālus apstākļus izglītojamo intelektuālajai attīstībai, spēju un talantu izkopšanai,
- sagatavot konkurētspējīgus izglītojamos augstākās izglītības ieguvei, īstenojot ne mazāk kā trīs vispārējās vidējās izglītības programmas;
- dot iespēju izglītojamiem padziļināti apgūt plašu mācību priekšmetu klāstu;
- izvēlēties optimālas izglītošanas un audzināšanas darba metodes un formas, racionāli izmantojot izglītības iestādes finanšu resursus;
- veicināt izglītojamo atbildību par savu mācību darbu un to rezultātiem.
Amatas pamatskola

Direktors: Valdis Nītiņš
Tālrunis: 25613485
Direktora vietniece izglītības jomā: Ginta Zariņa - Raiskuma
Pirmsskolas metodiķe: Ieva Bernadeta Runce
Tālrunis: 26328779
E-pasts info@amatasskola.lv
Mājas lapas adrese: www.amataspamatskola.lv

Adrese: Lielā iela 10, Ieriķi, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4139 (2 PII grupas)
              Kastaņu iela 2, Ģikši, Amatas pagasts, Cēsu novads, LV-4141 (2 PII grupas)


Amatas pamatskolas darbības vīzija: Mūsdienīga, atvērta, uz sadarbību vērsta izglītības iestāde, kuras vide veicina izglītojamo individuālo izaugsmi.

Tikumi: Atbildība, centība, tolerance.

Vērtības: Darba tikums, cilvēka cieņa, kultūra.

 

Drabešu Jaunā pamatskola

Direktore: Kristīne Paisuma
Adrese: Parka iela 1, Līvi, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4101
Tālrunis: 29228334, 24116848
E-pasts: drabesu.skola@cesunovads.edu.lv
Mājas lapa: www.drabesujaunapamatskola.lv

Zaubes pamatskola

Direktore: Vita Krūmiņa
Adrese: “Bērzaines”, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Tālrunis: 26599056
E-pasts: info@zaubesskola.lv

Skujenes pamatskola

Direktore: Anda Lukstiņa
Adrese: “Skujenes skola”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, LV-4144
Tālrunis: 64125748, 29161391
E-pasts: skujenes.skola@cesunovads.edu.lv
Māja lapa: www.facebook.com/Skujenespamatskola

Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola

Adrese: Nītaures skola, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Tālrunis: 29165480
E-pasts: nitaures.skola@cesunovads.edu.lv
Mājas lapa: nitaurespsk.mozello.lv

Liepas pamatskola

Direktore: Anžela Kovaļova
Adrese: Rūpnīcas iela 12, Liepa, Liepas pagasts, Cēsu novads, LV-4128
Tālrunis: 64195444, 26438484
E-pasts: liepas.skola@cesunovads.edu.lv
Mājas lapa: www.liepaspamatskola.lv

Straupes pamatskola

Adrese: Mazstraupes pils, Straupes pagasts, Cēsu novads, LV -4152
Tālrunis: 64134157
E-pasts: straupes.skola@cesunovads.edu.lv
Mājas lapa: www.straupesskola.lv

Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola

Direktors: Andris Sakss
Adrese: “Skola”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV- 4118
Tālrunis: 26415585, 26336356
e-pasts: dzerbenes.skola@cesunovads.edu.lv

Stalbes pamatskola

Direktora p.i.: Dana Gaile
Adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu novads,LV-4151
Tālrunis: 64134549, 27808650
E-pasts: stalbes.skola@cesunovads.edu.lv
Mājas lapa: www.stalbe.edu.lv

Spāres pamatskola

Adrese: “Spāres muiža”, Spāre, Amatas pagasts, Cēsu novads, LV-4139
Tālrunis: 66911771
E-pasts: info@sparesskola.lv 
Mājas lapa: http://sparesskola.mozello.lv/

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola

Direktore: Lolita Žagare
Adrese: Dzelmes 5, Raiskums, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Tālrunis: 64107934, 29489591, 29124746
E-pasts: raiskuma.skola@cesunovads.edu.lvlolita.zagare@cesunovads.edu.lv
Mājas lapa: www.raiskumaskola.com

Jaunpiebalgas vidusskola

Direktors: Arnis Ratiņš
Adrese: Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125
Tālrunis: 64162266, 64162437, 64162374, 29478891
E-pasts: pasts@jv.edu.lv
Mājas lapa: www.jv.edu.lv

Augšlīgatnes Jaunā sākumskola

Direktore: Sanita Ungura
Adrese: Upes iela 2, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108
Tālrunis: 25725353
E-pasts: augsligatnes.skola@cesunovads.edu.lv
Papildus informācija par skolu ŠEIT.

Jauno Līderu vidusskola

Direktore: Saiva Vītola
Adrese: Strautu iela 4, Līgatne, Cēsu novads, LV-4110
Tālrunis: 26361250
E-pasts: skola@jlv.lv
Mājas lapa: www.jlv.lv

Priekuļu vidusskola

Direktore: Iveta Apine
Adrese: Cēsu prospekts 46, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4126
Tālrunis: 28303763
E-pasts: kanceleja@vidusskola.lv
Mājas lapa: www.vidusskola.lv

Vecpiebalgas vidusskola

Direktore: Ilona Strelkova
Adrese: Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
Tālrunis: 64161448, mob.tel. 26497579
E-pasts: vecpiebalgas.skola@cesunovads.edu.lv
Mājas lapa: https://vecpiebalgasvsk.lv/