Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par teritorijas plānojumu

Saistošo

noteikumu

Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no

Pievienotie

dokumenti

25 09.11.2023. 

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā

24.11.2023.

saistošie noteikumi

21 12.10.2023. Par Priekuļu apvienības teritorijas plānojuma 2017.–2029. gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu 23.10.2023. saistošie noteikumi
407 14.07.2022.

Par Cēsu novada Teritorijas plānojuma 2016.–2026. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

04.08.2022. saistošie noteikumi