Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu pilsētas pansionāts

Cēsu pilsētas pansionāts ir Cēsu novada pašvaldības iestāde, kas reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un darbojas uz Nolikuma pamata. Cēsu pilsētas pansionāts ir ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija – sociālā institūcija, kas nodrošina pilngadīgai personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, veikt pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju. ​Pansionāta darbu vada un koordinē direktore Inga Gunta Paegle. 

Pansionāts ir paredzēts 138 vietām. Klienti dzīvo divvietīgās labiekārtotās istabiņās, katrā istabiņā ir sanitārais mezgls, karstais un aukstais ūdens. Ēkā ir arī lifts.

Cēsu pilsētas pansionātā no visas Latvijas tiek uzņemtas pensijas vecumu sasniegušas personas, kā arī pilngadīgi I un II grupas invalīdi, kuriem nepieciešama diennakts sociālā aprūpe, ja šo personu vajadzība pēc sociālā pakalpojuma ir izvērtēta atbilstoši normatīvajiem aktiem. Cēsu pilsētas pansionāta uzdevums ir nodrošināt klientiem diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu.

Pansionātam ir labiekārtota teritorija, kas ir ar pastaigu celiņiem un soliņiem, kā arī pavasarī un vasarā klientus priecē ar krāšņām puķēm zaļajā zonā un balkonos. 

Cēsu pilsētas pansionāts savu darbību sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanā klientiem sāka 1994.gada 12.jūlijā. Cēsu rajona iedzīvotāju vajadzībām tika rekonstruēts bijušās sanatorijas “Cīrulīši” viens korpuss, kas atrodas Cēsu pilsētas nomalē, Gaujas nacionālā parka teritorijā. Blakus pansionātam atrodas dabīgā avota ūdens un dabīgā minerālūdens ražošanas uzņēmums "Venden”, Svētavota dabas parks, Cīrulīšu dabas takas, skaistā Gaujas senleja, atpūtas komplekss Žagarkalns un ZOO Rakši. Līdz 1994.gadam pansionāts darbojās bijušajā muižas ēkā Glūdas ielā, kur iedzīvotājus uzņēma, sākot no 1947. gada.

Cēsu pilsētas pansionāta pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināts:

 • dzīvesvieta ar sadzīvei nepieciešamo inventāru, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • ēdināšana 4 reizes dienā;
 • veļa, apģērbs un apavi;
 • reģistrācija pie ģimenes ārsta, nepieciešamības gadījumos konsultācijas pie speciālistiem;
 • ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde;
 • brīvā laika pavadīšanas aktivitātes;
 • kultūras pasākumi, kā arī pēc personas vēlēšanās tiek organizēta garīgā aprūpe atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
 • kontakti ar klientu piederīgajiem;
 • ja nepieciešams, palīdzība personas individuālo sociālo problēmu risināšanā.

Par pansionāta klientiem ikdienā rūpējas speciālisti:

 • galvenā medicīnas māsa,
 • medicīnas māsa,
 • sociālais darbinieks,
 • sociālais aprūpētājs,
 • sociālais rehabilitētājs,
 • aprūpētājs.

Pansionātā pieejami tehniskie palīglīdzekļi, kvalitatīvai pakalpojuma nodrošināšanai:

 • funkcionālās gultas,
 • personiskās aprūpes palīgierīces,
 • balsta palīgierīces,
 • ratiņkrēsli.

Klientam, iestājoties Cēsu pilsētas pansionātā nepieciešamie dokumenti:

 • klienta iesniegums par uzņemšanu pansionātā
 • pase klientam;
 • pase apgādniekam;
 • no ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli; izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;
 • psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību;
 • izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par klientam izmaksājamās pensijas, piemaksu pie pensijas, apdrošināšanas atlīdzības, kaitējuma atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru un izmaksas datumu;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments, ja klientam ir invaliditāte;
 • personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte un sociālā dienesta lēmums. 
 
Klientu ērtībām darbojas:
 • Frizētava 1x nedēļā;
 • Kapela svētbrīžiem un lūgšanām;
 • Autoveikals 1x nedēļā;
 • Veļas mazgātava;
 • Lasītava, jaunāko laikrakstu apskats un leļļu izstāde;
 • Medicīnas māsu kabinets;
 • Ģimenes ārsta pieņemšana 1x nedēļā;
 • Sociālā darbinieka un sociālā darba speciālistu atbalsts.
     
 Interešu pulciņi un aktivitātes:
 • Zīmēšanas pulciņš;
 • Apsveikumu kartiņu gatavošana;
 • Ikmēneša jubilāru godināšana;
 • Atpūtas pēcpusdienas, pikniki, koncerti, ekskursijas, izstāžu apmeklējumi;
 • Gadskārtu svētku kopēja svinēšana;
 • Spēļu rīts;
 • Fiziskās aktivitātes, kas uzlabo klientu fizisko un garīgo spēju saglabāšanu;
 • Brīvprātīgo darbinieku laikrakstu apskats un literārs lasījums;
 • Labos laika apstākļos ar asistentu palīdzību nodrošinām klientiem pastaigas.
 
Kontaktus skatīt ŠEIT.
 
Rekvizīti maksājumiem:
Cēsu novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000031048
Adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Banka: AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Norēķinu konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5
Ziedojumu konta Nr. LV82UNLA0050002691901

E-pasts: pansionats@cesis.lv

Dokumenti