Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Dokumenti

Pašvaldības sociālajā dienestā iespējams iesniegt pieteikumu trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanai vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus. 

Trūcīgas mājsaimniecības ienākuma slieksnis ir EUR 343 pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā, EUR 240 pārējām personām mājsaimniecībā.

Maznodrošinātas mājsaimniecības slieksnis Cēsu novada ir EUR 411 pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā, EUR 288 pārējām personām mājsaimniecībā.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai varētu izvērtēt, vai ģimenes ienākumi atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, Cēsu Sociālajā dienestā jāiesniedz:

 • aizpildīta veidlapa sociālās palīdzības saņemšanai;
 • personu apliecinoša dokuments (tikai jāuzrāda dokumenta oriģināls);
 • darba algas izziņa vai izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pēdējiem trīs mēnešiem;
 • visu mājsaimniecības locekļu atvērto kontu (bankas vai Latvijas pasta) pārskati par pēdējiem trīs mēnešiem.

Pieteikumu trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa izvērtēšanai var iesniegt:


Dienests trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka izvērtējot:
• personas un tās ģimenes locekļu ienākumus, materiālo stāvokli un īpašumu, pamatojoties uz iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju un tajā norādīto ziņu apliecinošiem dokumentiem;
• pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju;
• fizisko un juridisko personu rīcība esošo informāciju;
• dzīvesvietas apsekošanas faktiem.

Sociālais dienests pēc dokumentu saņemšanas apseko personu (ģimeni) tās dzīvesvietā, novērtē sadzīves apstākļus un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu. Ģimenei (personai) pirmo reizi pieprasot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, sociālā darba speciālista pienākums ir apsekot klientu viņa dzīvesvietā, turpmāk - vismaz 1 reizi gadā.

Ģimenes (personas) apsekošana dzīvesvieta var tikt veikta, sociālā darba speciālistam vienojoties ar ģimeni (personu) par apsekošanas datumu un laiku. Dienestam ir tiesības veikt apsekošanu, iepriekš par to nebrīdinot klientu.

Ģimenes (personas) atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par iemeslu atteikumam piešķirt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64122908; 27313429
e-pasts: sd@cesunovads.lv

 

Pakalpojuma saņemšana

 

Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Sociālais dienests izvērtē un trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir:

 • uz trim kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā vecumā;
 • uz sešiem kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā vai uz personu attiecas šā panta otrajā daļā noteiktie izņēmumi;
 • uz  vienu mēnesi,  ja ģimenes (personas) ienākumi nepārsniedz noteikto līmeni, bet nav ievēroti citi nosacījumi trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai.

Par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam Sociālais dienests izsniedz izziņu.

 

Sociālās garantijas trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm:

 • Brīvpusdienas skolēniem (mācību periodā);
 • Vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs;
 • Pabalsts mācību piederumu iegādei (uzsākot jaunu mācību gadu)
 • Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai
 • Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai (tikai trūcīgām ģimenēm (personām)
 • Dzīvokļa pabalsts
 • Zupas virtuve
 • Pārtikas pakas
 • Humānā palīdzība
 • Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

Ēdināšanas maksas atvieglojumi

Pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai

Pabalsts mācību piederumu iegādei

Garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts

Mājokļa pabalsts

Normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

 

Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu

 

Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā 

 

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā

 

Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem