Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pirmsskolas izglītība

Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde

Palasta iela 14, Cēsis
Vadītāja Ravita Blaževica
tālr. 26596652,
E-pasts: 1pii@cesis.edu.lv

Iestādes misija:

  • izveidot, uzturēt un nodrošināt drošu, daudzveidīgu vidi, kurā bērns var patstāvīgi realizēt savas vajadzības un vēlmes,
  • veidot bērniem lietpratību pamatus valodas, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fizisko aktivitāšu mācību jomās,
  • attīstīt dzīvei nepieciešamās sociālās un emocionālās prasmes,
  • nodrošināt iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde

http://www.cesu3bernudarzs.lv/
Noras iela 15, Cēsis
Vadītāja Rasa Siliņa
tālr. 64121361
tālr. 64121214
iestādes mob. tālrunis 28609909
E-pasts: cesu3pii@cesunovads.edu.lv

Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde

http://c4pii.lv
Zirņu iela 23, Cēsis
Vadītāja Līga Balode
tālr. 64120538
Tālr. 64122608
iestādes mob. tālrunis 25449110
E-pasts: 4pii@cesis.edu.lv

Iestādes mērķi un uzdevumi:

- īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot izglītojamos pamatizglītības apguvei skolā,

- radīt bērniem drošu vidi un aizsargāt, nostiprināt bērnu veselību,

- nodrošināt bērnu vispusīgu fizisko, ētiski estētisko un intelektuālo attīstību un aktivitāti,

- veidot „ES” apziņu.

Iestādes nolikums

Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde

http://c5pii.lv
A.Kronvalda iela 35, Cēsis
Vadītāja Iveta Vāvere
Tālr. 64127815
Iestādes mob.tālrunis 25446162
E-pasts: cesu5pii@cesunovads.edu.lv

Baseina administrators 25444864
Lietvede Inga Bruzinska, tālr.64127816
Medmāsa Ārija Jukāma, tālr.64127818

Līvu pirmsskolas izglītības iestāde

http://www.livuskola.lv/
Krīvi, Vaives pag., Cēsu novads
Vadītāja  Antra Gabranova, tālr.26458775
tālr. 64107082
E-pasts: livu.pii@cesunovads.edu.lv

Mērķis un uzdevumi:

- organizēt un īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu, vispusīgai bērna personības attīstībai,

- ieviest izmaiņas mācību darba plānošanā un organizēšanā,

- veicināt pozitīvu sadarbību ar iestādes izglītojamo ģimenēm, akcentējot tās līdzdalību, lai atbalstītu bērnu mācīšanos un mācīšanu,

- radīt interesi un attieksmi, izzinot un pētot dabas un apkārtējos procesus, izmantojot tuvāko apkārtni un dabu kā mācību vidi,

- pilnveidot izglītības iestādes pedagogu profesionālo kompetenci un paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā.

Palīgs vecākiem

Cēsu 2.pamatskola (4 pirmsskolas grupas)

http://www.cesu2pamatskola.lv/
Gaujas iela 45, Cēsis
Direktore Ija Brammane, mob.tālr. 26514310
tālr. 64123880
E-pasts: 2psk@skolas.cesis.lv

Pirmskolas uzdevumi:

- radīt vidi, kas veicina bērnu patstāvību, radošumu un motivē darbībai,

- mērķtiecīgi plānot un veikt mācību un audzināšanas darbu, lai rotaļdarbībās realizētu jēgpilnus uzdevumus.

Pašvērtējums

Rāmuļu pamatskola (2 pirmsskolas grupas)

http://www.ramuluskola.lv/
Rāmuļi, Vaives pag., Cēsu novads
Direktora p.i. Antra Gabranova, tālr.26458775
tālr. 64129511
E-pasts: ramulu.skola@cesunovads.edu.lv

Pirmsskolas izglītības mērķis:

 ...ir zinātkāri un priecīgi bērni –

- kas dzīvo veselīgi un aktīvi;

- mācās, darbojas ar ieinteresētību, aizrautību un prieku;

- līdzdarbojas, radoši izpaužas;

- gūst pirmo pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un to savstarpējo mijiedarbību.

Skolas nolikums

Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra pirmsskolas grupas "Pīlādzītis" (7 pirmsskolas grupas)

Briežu iela 7, Cēsis
Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra direktora vietniece
pirmsskolas jautājumos Anžella Pāže
tālr. 64123564
mob.tālr.22041883
iestādes mob.tālrunis 22041883
E-pasts: sbd@cesis.edu.lvberzaines.skola@cesunovads.edu.lv

Mērķis un uzdevumi:

- organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu,

- īstenot speciālās pirmsskolas un pamatizglītības programmas,

- radīt optimālus apstākļus un iespēju izglītojamo intelektuālai attīstībai, spēju un talantu izkopšanai,

- veidot izglītojamiem prasmi patstāvīgi mācīties, pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjerai.

Pašnovērtējums

Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs (3 pirmsskolas grupas)

http://www.csip.lv
Bērzaines iela 34, Cēsis
Direktors Zigmunds Ozols
tālr. 64125638
e-pasts: berzaines.skola@cesunovads.edu.lv

Mērķis un uzdevumi:

- organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu,

- īstenot speciālās pirmsskolas un pamatizglītības programmas,

- radīt optimālus apstākļus un iespēju izglītojamo intelektuālai attīstībai, spēju un talantu izkopšanai,

- veidot izglītojamiem prasmi patstāvīgi mācīties, pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjerai.

Pašnovērtējums

Cēsu Jaunā pamatskola (5 pirmsskolas grupas)

www.jaunaskola.lv
Ziemeļu iela 16, Cēsis

Direktore Valda Malceniece
Skolas biroja tālr.29621119
E-pasts: cesis@jaunaskola.lv 

VĪZIJA: Būt par pārmaiņu vidi bērnu izglītībā, kas palīdz bērniem augt priecīgiem, zinošiem, prasmīgiem, protošiem sadarboties un pašapzinīgiem, kā arī vecākiem, skolai un skolotājiem nepārtraukti pilnveidoties.

SKOLAS VĒRTĪBAS: mēs dzīvojam apzināti, aizrautīgi, atbildīgi!

Cēsu Pilsētas vidusskola (1 pirmsskolas grupa)

Cēsu Pilsētas vidusskola
http://www.cesuvsk.lv
L.Paegles 1, Cēsis
Direktore Aija Sīmane
tālr. 64107170, 26352838
tālr. lietvede 64122972
medmāsa 64107959
dežurants 64107960
E-pasts: vidusskola@cesis.lv

Mērķis: veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas rosina izglītojamo interesi apgūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai.

Vīzija: radoša, tradīcijām bagāta un kvalitatīva ieguve izglītības iestādē ar izglītojamiem, kuri veiksmīgi iekļaujas mūsdienu mainīgās dzīves apstākļos.

Pašnovērtējums

 
Amatas pamatskola (4 pirmsskolas grupas)

Direktors: Valdis Nītiņš
Tālrunis: 25613485
Direktora vietniece izglītības jomā: Ginta Zariņa - Raiskuma
Pirmsskolas metodiķe: Ieva Bernadeta Runce
Tālrunis: 26328779
E-pasts amataspamatskola@gmail.com
Mājas lapas adrese: www.amataspamatskola.lv

Adrese: Lielā iela 10, Ieriķi, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4139 (2 PII grupas)
              Kastaņu iela 2, Ģikši, Amatas pagasts, Cēsu novads, LV-4141 (2 PII grupas)


Amatas pamatskolas darbības vīzija: Mūsdienīga, atvērta, uz sadarbību vērsta izglītības iestāde, kuras vide veicina izglītojamo individuālo izaugsmi.

Tikumi: Atbildība, centība, tolerance.

Vērtības: Darba tikums, cilvēka cieņa, kultūra.

 

Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde
Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņi"

Vadītāja: Daiga Ceipiniece
Adrese: Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108
Tālrunis: 28661216
E-pasts: augsligatnes.pii@cesunovads.edu.lv
Mājas lapa: www.zvanini.lv

 

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa"

Vadītāja: Kristīna Bernāne
Adrese: Elites iela 1, Priekuļi, Priekuļu pagasts,  Cēsu novads, LV-4126
Tālrunis: 64130371, 64130343
E-pasts: priekulu.pii@cesunovads.edu.lv
Mājas lapa: www.priekuli.lv

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde

Vadītāja: Iveta Zariņa
Adrese: Sporta iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4154
Tālrunis: 64123195; 29498103
E-pasts:janmuizas.pii@cesunovads.edu.lv
Mājas lapa: www.priekuli.lv

Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde

Vadītāja: Iveta Liepiņa
Adrese: "Vālodzes", Veselavas pagasts, Cēsu novads, LV-4116
Tālrunis: 64177375, 26403436, 29394841
E-pasts: veselavaspii@cesunovads.lv
Mājas lapa: www.priekuli.lv

 

Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas grupa

Ziemeļu iela 13, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads
Direktora vietniece pirmsskolā: Agita Šulca
Tālrunis:  26413004
E-pasts: agita.sulca@cesunovads.edu.lv

Mājaslapa: www.vecpiebalgasvsk.lv

Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāde "Asniņš"

Krasta iela 2, Taurene, Taurenes pagasts, Cēsu novads

Direktora vietniece pirmsskolā: Dace Potaša
Tālrunis: 26347316
E-pasts: dacepo@inbox.lv
 
Pirmsskolas "Asniņš" aktivitātēm aicinām sekot ŠEIT.
Liepas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Vadītāja: Elija Latko
Adrese: Maija iela 6, Liepa, Liepas pagasts, Cēsu novads, LV-4128
Tālrunis: 64107364, 22074496
E-pasts: liepas.pii@cesunovads.edu.lv
Mājas lapa: www.priekuli.lv