Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsts bērniem bāreņiem

Cēsu novada atbalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam:

Vienreizējs atbalsts (pēc pilngadības sasniegšanas):

  • Patstāvīgas dzīves uzsākšanai EUR 274,  bērnam ar invaliditāti kopš bērnības - EUR 411.
  • Sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei EUR 1166.

Ikmēneša atbalsts (pēc pilngadības sasniegšanas): EUR 137, bērnam ar invaliditāti kopš bērnības - EUR 206, ja bez pārtraukuma tupina mācīties. 

Mājokļa pabalsts (pēc pilngadības sasniegšanas): Likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" noteiktajā kārtībā.

Pabalsts mācību gadu uzsākot: EUR 30, ja bez pārtraukuma turpina mācīties, bet ne ilgāk, kā līdz 24 gadu vecumam.

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana

Lai saņemtu nepieciešamo atbalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un pēc dienesta pieprasījuma lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti (ja ziņas nav Sociālā dienesta rīcībā).

 

Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

Sociālais dienests pārbauda tā rīcībā esošās ziņas un dokumentus un pārliecinās par to atbilstību pabalsta saņemšanai.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 27860024
sd@cesunovads.lv

 

 

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

Normatīvie akti

Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

 

Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem

Dokumenti