Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālie pakalpojumi

Cēsu novada Sociālā dienesta sociālos pakalpojumus novadā sniedz pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.31  „Par Cēsu novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem." (turpmāk - SN Nr. 31).
 
Pieteikties pakalpojuma saņemšanai var kādā no Cēsu novada Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas vietām. Apmeklētāju pieņemšanas adreses un darbinieku kontaktinformācija atrodama šeit.
 
Sniegto pakalpojumu veidi un apraksts:

1. Pakalpojums "Aprūpe mājās"
Pakalpojums “Aprūpe mājās” tiek nodrošināta darba dienās, darba laikā. Pakalpojuma sniegšanu dienests ir deleģējis biedrībai "Latvijas Samariešu apvienība". Vairāk par pakalpojumu un saņemšanas kārtību šeit un SN Nr.31 III nodaļā.

2. Pakalpojums "Drošības poga"
pakalpojums „Drošības poga” nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī pilngadīgām personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī. Vairāk par pakalpojumu SN Nr.31 IV.nodaļā.
 
3. Sociālās aprūpes pakalpojums naktspatversmē
Sociālās aprūpes pakalpojums naktspatversmē ir pakalpojums bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, lai nodrošinātu viņiem naktsmītni, vakariņas, brokastis, personiskās higiēnas un veļas mazgāšanas iespējas līdz 3 mēnešiem viena gada laikā. Vairāk par pakalpojumu SN Nr.31 V.nodaļā.
 
4. Grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojums
Grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojums (turpmāk – grupu dzīvokļa pakalpojums) nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu iespējami neatkarīgi funkcionēt grupu dzīvoklī (mājā). Grupu dzīvokļa pakalpojumu sniedz vai nodrošina pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar dzīvot patstāvīgi un kuras pēc valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa). Vairāk par pakalpojumu SN Nr.31 VI.nodaļā.
 
5. Aprūpes pakalpojums personām no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti, kurām ir izteikti smagi funkcionēšanas ierobežojumi
Aprūpes pakalpojumu personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti smagi funkcionēšanas ierobežojumi ietver personu aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu personas dzīvesvietā.
Aprūpes pakalpojumu bērnam ir tiesības saņemt Invaliditātes likumā noteiktajos gadījumos, ja Dienests, ir konstatējis aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, jo bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimene nevar nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā šādu iemeslu dēļ:
 • nodarbinātība;
 • izglītības programmas apguve;
 • dalība NVA nodarbinātības pasākumos;
 • citi objektīvi iemesli, ja par to saņemts sociālā darbinieka atzinumu. Vairāk par pakalpojumu SN Nr.31 VII.nodaļā.

6.  Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Pakalpojumu nodrošina pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa). Vairāk par pakalpojumu SN Nr.31 VIII.nodaļā.

7. Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 

Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojumu pašvaldība sniedz vai nodrošina bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs. Vairāk par pakalpojumu SN Nr.31 IX.nodaļā.

 
8. Atbalsta, izglītojošās un pašpalīdzības grupas
Pakalpojuma mērķis ir palīdzēt atjaunot vai uzlabot ģimenes (personas) sociālās funkcionēšanas spējas, kā arī novērst disfunkciju ģimenē (personai), veicinot ģimenes locekļu (personas) izglītošanos, jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu, kā arī palīdzēt radīt priekšnoteikumus labvēlīgai sociālajai videi bērnu audzināšanai ģimenē. Pakalpojums nodrošina personām iespēju mazināt sociālo izolētību, grupā risināt esošās problēmas, vairot izpratni par sevi, gūt motivāciju un saņemt atbalstu to risināšanai, lai uzlabotu savu funkcionēšanu un sociālo situāciju. Izglītojošo, atbalsta vai pašpalīdzības grupu pakalpojumu, pamatojoties uz sociālā darba speciālista vai psihologa atzinuma vai sociālās rehabilitācijas plānu, viena persona kalendārā gada laikā var saņemt dalībai ne vairāk kā divas grupas, nepārsniedzot 10 nodarbības katrā grupā. Vairāk par pakalpojumu SN Nr.31 X.nodaļā.
 
9. Dienas centra pakalpojums personām bez noteiktas dzīvesvietas un personām, kam nepieciešams sociālpsiholoģisks atbalsts un sociālo prasmju pilnveide
Dienas centra pakalpojums personām bez noteiktas dzīvesvietas un personām, kam nepieciešams sociālpsiholoģisks atbalsts un sociālo prasmju pilnveide, nodrošina minētajām personām sociālās funkcionēšanas spēju un sociālo prasmju pilnveidošanu un attīstīšanu, kā arī saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Dienesta sociālā darba speciālista izvērtējumu vai personas sociālās rehabilitācijas plānu.  Vairāk par pakalpojumu SN Nr.31 XI.nodaļa.
 
10. Specializētās darbnīcas
 Specializēto darbnīcu pakalpojums ir darbnīcas ar speciāli pielāgotām darba vietām un nodrošinātu speciālistu atbalstu personām ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgajā vecumā. Specializētās darbnīcas pakalpojuma mērķis ir attīstīt personu sociālās un funkcionālās prasmes, veicināt un motivēt šo personu iesaisti nodarbinātības pasākumos un integrāciju sabiedrībā. Pašvaldība pakalpojumu sniedz vai nodrošina  pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā, kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa). Vairāk par pakalpojumu SN Nr.31 XII.nodaļā.
 
11. Speciālistu pakalpojumi un konsultācijas sociālās rehabilitācijas un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ietvaros
Speciālistu pakalpojumi un konsultācijas sociālās rehabilitācijas un sabiedrībā balstītu pakalpojumu ietvaros nodrošina konsultācijas un nodarbības, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un sociālo funkcionēšanu un psihosociālu atbalstu.
Pašvaldība  sniedz vai nodrošina Speciālistu pakalpojumus:
 • atbilstoši sociālās rehabilitācijas plānam pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras pēc valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);
 • atbilstoši speciālista (psihologs, ārsts speciālists, sociālais pedagogs, sociālais darbinieks, u.c.) atzinumam par bērna attīstības un veselības stāvokļa uzlabošanai nepieciešamo pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, ja ir izmantoti valsts finansētie speciālistu pakalpojumi;
 • atbilstoši ārsta speciālista atzinumam bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm.

Speciālistu pakalpojumi tiek finansēti:

 • no Dienesta budžeta līdzekļiem:
  • nepārsniedzot 400,00 euro kalendāra gadā vienai personai, – pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un psihologa konsultācijas bērnu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm;
  • nepārsniedzot 600,00 euro kalendāra gadā vienai personai, – bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
 • no pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem atbilstoši MK noteiktajai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtībai:
  • bērnu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm, izņemot psihologa pakalpojumu;
  • pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuras saņēmušas  Dienesta finansētos Speciālistu pakalpojumus par šajos saistošajos noteikumos paredzēto summu.  Vairāk par pakalpojumu SN Nr.31 XIII.nodaļā.
12.  Speciālistu pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Konsultācijas un nodarbības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un sociālo funkcionēšanu, jaunu pamatprasmju, iemaņu apguvi, izglītojošu atbalsta sistēmu un psihosociālu atbalstu. Speciālistu pakalpojumi ietver:

 • Montesori pedagoga nodarbības;
 • logopēda nodarbības;
 • fizioterapijas nodarbības;
 • smilšu spēles terapeita konsultācijas;
 • psihologa/psihoterapeita konsultācijas;
 •  citu speciālistu konsultācijas vai nodarbības pēc sociālā darbinieka izvērtējuma.
  Tiesības saņemt Speciālistu pakalpojumus ir pirmskolas vecuma bērniem saskaņā ar speciālista (psihologs, ārsts speciālists, sociālais pedagogs, sociālais darbinieks u.c.) atzinumu par bērna sociālās funkcionēšanas spējām un ieteikumiem šo spēju uzturēšanai vai uzlabošanai. Speciālista pakalpojumu var saņemt, ja pirmskolas izglītības iestāde nevar nodrošināt attiecīgā speciālista atbalstu un ja ir izmantots par valsts budžeta līdzekļiem pieejamais pakalpojums, un tas nav bijis pietiekams bērna funkcionālo traucējumu mazināšanā. Vairāk par pakalpojumu SN Nr.31 XIX.nodaļā.
13. Sociālā darba pakalpojums

Sociālais darbs nodrošina profesionālu darbību, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

14. Psihologa pakalpojums

Pakalpojums ietver profesionālu psiholoģisko palīdzību ģimenei vai personai, kurai nepieciešams uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas.  Tiesības saņemt psihologa pakalpojumu ir:

 •  personai, kura ir nokļuvusi krīzes vai ārkārtas situācijā un saviem spēkiem nespēj pārvarēt psiholoģiskās problēmas, atbilstoši Dienesta sociālā darbinieka veiktajam personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumam;
 •  personai, kam šis pakalpojums nepieciešams atbilstoši sociālā darbinieka izvērtējumam vai sociālās rehabilitācijas plānam;
 • personām vai ģimenēm, kurām atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir jāveic psiholoģiskā izpēte atbilstoši Cēsu novada Bāriņtiesas nosūtījumam;
 • bērnam, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai, ja bērna likumiskais pārstāvis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai un ja Cēsu novada Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna nosūtīšanu konsultācijas saņemšanai pie psihologa. Vairāk par pakalpojumu SN Nr.31 XVI.nodaļā.
 
15. Pagaidu dzīvojamās platības pakalpojums (krīzes dzīvoklis) 

Pagaidu dzīvojamās platības pakalpojums (krīzes dzīvoklis) ir Cēsu novada pašvaldībai piederoša dzīvojamā telpa:

 • kas īslaicīgai lietošanai tiek nodrošināta kā izmitināšanas pakalpojums personai vai ģimenei, kas nonākusi krīzes situācijā, nespēj sevi nodrošināt ar mājokli un nesaņem citu personu atbalstu mājokļa nodrošināšanā;
 • kas tiek nodrošināta droša patvēruma veidā snoedzot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no vardarbības cietušām pilngadīgām personām;

Krīzes dzīvokli piešķir uz laiku līdz diviem mēnešiem; Ja persona sadarbojas ar Dienestu un iesaistās pasākumos savas situācijas uzlabošanai, krīzes dzīvokli var piešķirt uz laiku līdz trīs mēnešiem. Vairāk par pakalpojumu SN Nr.31 XVII.nodaļā.

16. Ģimenes asistenta pakalpojums

Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā, lai atjaunotu vai uzlabotu ģimenes (personas) sociālās funkcionēšanas spējas. Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu ir personai, kam šis pakalpojums nepieciešams atbilstoši sociālā darbinieka izvērtējumam vai sociālās rehabilitācijas plānam. Ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir uz laiku, kas paredzēts sociālā darbinieka izvērtējumā vai sociālās rehabilitācijas plānā. Vairāk par pakalpojumu SN Nr.31 XVIII.nodaļā.

17.  Specializētā transporta pakalpojums

Specializētā transporta pakalpojums ir pakalpojums personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās vai kuras veselības stāvokļa dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu (izņemot personām, kuras ir pārvietojamas guļus stāvoklī).
Pakalpojums tik finansēts no Dienesta budžeta līdzekļiem:
 •  specializētās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīga rakstura vai funkcionāliem traucējumiem, viņu nogādāšanai no mājām skolā un mājās no skolas Cēsu novada teritorijā;
 •  trūcīgām un maznodrošinātām personām ar funkcionāliem traucējumiem, nepārsniedzot pakalpojuma apjomu 10 reizes gadā, nokļūšanai uz ārstniecības iestādēm un sociālo pakalpojumu sniegšanas vietām;
 •  dienas aprūpes centra klientu nokļūšanai Cēsu novada teritorijā no mājām vai skolas dienas aprūpes centrā un mājās no dienas aprūpes centra, ja specializētā autotransporta pakalpojums netiek nodrošināts dienas aprūpes centra pakalpojuma ietvaros vai personai nav nodrošināts asistenta pakalpojums;
 •  citos gadījumos pēc sociālā darbinieka izvērtējuma. Vairāk par pakalpojumu SN Nr.31 XIX.nodaļā.

18. Dienesta vieglā transporta un/vai mobilā pacēlāja pakalpojums

Dienesta transporta un/vai mobilā pacēlāja pakalpojums ir atbalsta pakalpojums personai, nokļūšanai uz/no ārstniecības iestādēm, sociālo pakalpojumu sniegšanas vietām, valsts vai pašvaldības institūcijām. Tiesības saņemt Dienesta vieglā transporta pakalpojumu līdz 10 reizēm gadā ir:

 • personām ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nespēj patstāvīgi izmantot sabiedrisko transportu;
 •  vientuļām personām bez apgādniekiem krīzes situācijā pēc sociālā darbinieka izvērtējuma, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt sev transportu; 
 • ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt sev transportu;
 • citos gadījumos pēc sociālā darbinieka izvērtējuma.

Tiesības saņemt mobilā pacēlāja pakalpojumu ir personām ar funkcionāliem traucējumiem un pārvietošanās grūtībām. Mobilā pacēlāja pakalpojums tiek finansēts no Dienesta budžeta līdzekļiem ne vairāk kā 10 reizes kalendāra gada laikā.  Vairāk par pakalpojumu SN Nr.31 XX.nodaļā.

19. Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem jeb atelpas brīža pakalpojums

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem jeb atelpas brīža pakalpojums nodrošina uzraudzību, sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, ēdināšanu 4 (četras) reizes dienā, pastaigas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu līdz 30 (trīsdesmit) diennaktīm kalendārajā gadā, aprūpes procesā aizstājot ģimenes locekļus. Pakalpojums nodrošina vai sniedz atbilstoši individuālā atbalsta plānam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs.  Vairāk par pakalpojumu SN Nr.31 XXI.nodaļā.

20. Atelpas brīža pakalpojums pilngadīgām personām

Atelpas brīža pakalpojums nodrošina uzraudzību, sociālo aprūpi, seciālistu konsultāciju, ēdināšanu (četras) reizes dienā, pastaigas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu līdz 30 (trīsdesmit) diennaktīm kalendārā gadā, aprūpes procesā aizstājot mājsaimniecības locekļus. Vairāki par pakalpojumu SN 31. XXII. nodaļā.

21. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

Pakalpojums, kas nodrošina mājokli, pilnu aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem, par kuru ievietošanu ārpusģimenes aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā lēmusi bāriņtiesa, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai, ievērojot bērna vecāku lūgumu, normatīvajos aktos noteiktajā sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtībā šādu lēmumu pieņēmis Dienests. Vairāk par pakalpojumu SN Nr.31 XXIV.nodaļā.

 
22.  Ilgstoša un īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

Pakalpojums institūcijā personām no 18 gadu vecuma, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās noteikto pakalpojumu apjomu un personas fiziskās un garīgās spējas pēc izvērtējuma atbilst trešajam vai ceturtajam aprūpes līmenim. Vairāk par pakalpojumu SN Nr.31 XXIII.nodaļā.

23. Krīzes centra pakalpojums

Pakalpojuma mērķis ir sniegt naktsmītni, sociālo aprūpi, sociālo prasmju novērtēšanu, pilnveidošanu un attīstīšanu, kā arī psihosociālo un psiholoģisko atbalstu krīzes situācijā nonākušam bērnam un ģimenei ar bērniem.

Pakalpojumu ir tiesīgi saņemt:

 • ģimenes un personas, kuras nonākušas krīzes situācijā vardarbības, nelaimes gadījumā vai ieilgušu sociālo problēmu dēļ;
 • jaundzimušā bērna māte ar jaundzimušo bērnu, ja viņai nav iztikas līdzekļu un mājokļa. Vairāk par pakalpojumu SN Nr.31 XXV.nodaļā.