Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izglītības stratēģija

Cēsu novada izglītības stratēģija 2022-2027 (pdf)

Stratēģija pieņemta 2022.gada 16.jūnija Cēsu novada domes sēdē.


Cēsu pašvaldības Izglītības stratēģija 2015. - 2020. gadam (pdf)

Apstiprināta pamatojoties uz Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014. – 2020., Cēsu novada integrētās attīstības programmu 2013. – 2019.gadam, uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ievērojot apvienotās Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 22.10.2015. atzinumu (prot.Nr.1) un pieņemta Cēsu pilsētas domes 2015.gada 29.oktobra sēdē (protokols Nr.15, 5.p); lēmums Nr.251.

Rīcības programma: Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns 2024. – 2028.