Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

SIA Līgatnes komunālserviss

Kapitālsabiedrības apstiprināts 2021.gada pārskats

https://company.lursoft.lv/ligatnes-komunalserviss/54103099071

Reģistrācijas numurs 54103099071

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)

1 417 840 EUR

Cēsu novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (Īpatsvars % no kapitālsabiedrības pamatkapitāla)

100%

Cēsu novada pašvaldības līdzdalība atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Publiska persona drīkst iegūt un saglabāt līdzdalību kapitālsabiedrībā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantam

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

Nodrošināt Līgatnes apvienības administratīvajā teritorijā pašvaldības funkciju izpildi komunālo pakalpojumu un pašvaldības administratīvās teritorijas tīrības nodrošināšanas sfērā.

Citas ziņas

 

Sabiedrības darbības pamatvirzieni ir:

  • siltumenerģijas piegāde un realizācija atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai;
  • aukstā ūdens piegāde, t.sk., dzeramā ūdens piegāde, dzeramā ūdens ieguve un ražošana, no ūdens vada tīkla piegādātā dzeramā ūdens realizācija;
  • notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana;
  • kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana;
  • siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un infrastruktūras, kas izmantojama sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija;
  • administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības nodrošināšana;
  • ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana;
  • ielu, laukumu un citu publiskajai lietošanai paredzētu teritoriju apgaismošanas nodrošināšana;
  • parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
  • kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana. 

Cēsu novada pašvaldības kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

 

Izpilddirektore Līga Bukovska