Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bērna piedzimšanas pabalsts

Dokumenti

 
Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 100,00 euro (ja bērna un vecāka  deklarētā dzīves vieta ir Cēsu novadā).

Ja abu vecāku vai vecāka (ja bērnam ir tikai viens vecāks) deklarētā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir bijusi Cēsu novada pašvaldības administratīvā teritorijā, tad Pabalsts tiek izmaksāts divkāršā apmērā.

Pabalstu var saņemt arī persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 6 mēnešu vecumam, ja Pabalsts nav jau izmaksāts vienam no bērna vecākiem.  Pabalsts paredzēts jaundzimušā pamatvajadzību nodrošināšanai.

Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, adopcijas vai aizbildņa iecelšanas dienas.

Lai saņemtu pabalstu jāiesniedz:
  • Iesniegums;
  • Bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
  • Iesniedzot dokumentus, abiem bērna vecākiem jāuzrāda pases.

! Uz bērna piedzimšanas pabalstu nevar pretendēt, ja pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu ir saņemts citā pašvaldībā.

Bērna piedzimšanas pabalstam var pieteikties:
  • Reģistrējot iesniegumu izmantojot e-pakalpojuma vidi epakalpojumi.cesis.lv
  • Sūtot iesniegumu Sociālajam dienestam uz e-pasta adresi : sd@cesunovads.lv (ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)
  • Atstājot iesniegumu jebkurā Cēsu novada Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietā (Cēsīs, Amatā, Priekuļos, Līgatnē, Pārgaujā, Vecpiebalgā vai Jaunpiebalgā
 

Ar Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laikiem var iepazīties šeit.

Pabalstu piešķir pamatojoties uz 26.01.2012 Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 3 "Par  bērna piedzimšanas pabalstu Cēsu novadā".