Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes darba kārtība

2022.gada 6.oktobra Cēsu novada domes sēde plkst.9.00

Protokols Nr.19
Darba kārtība

1. Par ilgtermiņa saistībām Cēsu novada pašvaldības iestāžu inženierkomunikāciju apsaimniekošanai

2. Precizējumi Cēsu novada domes 2022.gada 8.septembra saistošajos noteikumos Nr.34 "Par Cēsu novada pašvaldīibai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību"

3. Precizējumi Cēsu novada domes 2022.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.20 "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā"

4. Par Cēsu novada domes 2022. gada 19. maija saistošo noteikumu Nr.15 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Cēsu novadā pilsētās un ciemos” precizēšanu

5. Par Cēsu novada domes 2022.gada 16.jūnija saistošo noteikumu Nr.22 “Par reklāmu, izkārtņu, citu informatīvo materiālu un vides objektu izvietošanas kārtību Cēsu novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu;

6. Precizējumi Cēsu novada pašvaldības domes 2022. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr.30 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Cēsu novada Zaubes pagasta Augšezerā”;

7. Par Cēsu novada domes 2022.gada 6. oktobra Saistošo noteikumu Nr. __ “Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā” apstiprināšanu

8. Par Cēsu novada pašvaldības 2022. gada __. ________ saistošo noteikumu „ Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” apstiprināšanu;

9. Par Cēsu novada domes 2022. gada 6.oktobra saistošo noteikumu Nr. _“Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra saistošajos noteikumos Nr. 23 “Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās izglītības programmās, darbam izglītības iestādēs” apstiprināšanu;

10. Par Cēsu novada domes 2022. gada 6.oktobra saistošo noteikumu Nr. _“Grozījumi Cēsu novada domes 2022. gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 24 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas” apstiprināšanu;

11. Par atbalstu Skujenes pamatskolas dalībai Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās skolu apmaiņas partnerības projektā “The Eco-Friendly Heroes”;

12. Par Cēsu pilsētas Pastariņu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu;

13. Par Piebalgas muzeju apvienības “Orisāre” nolikuma apstiprināšanu

14. Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” nolikumā

15. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2021.gada 29.decembra nolikumā Nr.75 “Dzīvokļu komisijas nolikums”

16. Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2021. lēmumā Nr. 19 “Par Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi izveidošanu”

17. Par grozījumiem 20.09.2018. Līgumā par apbūves tiesību piešķiršanu Nr.794/2018/2-7

18. Par izpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Uzvaras bulvāris 9, Cēsīs, Cēsu novadā

19. Par Priekuļu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2017.-2029. gadam grozījumu 3.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

20. Par lokālplānojuma izstrādi Līgatnes papīrfabrikas teritorijai, Pilsoņu ielā 1, Līgatnē, grozot teritorijas plānojumu;

21. Par projekta pieteikuma “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 1.posms” izstrādi un iesniegšanu;

22. Par projekta pieteikuma “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 2.posms” izstrādi un iesniegšanu;

23. Par projekta pieteikuma “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 3.posms” izstrādi un iesniegšanu;

24. Par projekta pieteikuma „ Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldības ēkā Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrādi un iesniegšanu

25. Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada izglītības iestādēs

26. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2022.gada 8.septembra lēmumā Nr. 551 “Par ēdināšanas izmaksām Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs”

27. Par finansējuma piešķiršanu

28. Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai izglītībai

29. Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām

30. Par mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai

31. Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm un speciālajām pirmsskolas izglītības grupām

32. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ķelles”, Mārsnēnu pagastā, Cēsu novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu;

33. Par pašvaldības kustamās mantas, kailcirtes cirsmas “Klabes birzs”, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu;

34. Par nekustamā īpašuma “Draudzības iela 2”, Sērmūkši, Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42780070115, nodošanu atsavināšanai

35. Par nekustamā īpašuma “Dzirnavkalns-1”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, zemes vienības nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu

36. Par nekustamā īpašuma “Pļavas Tīrumroci”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, zemes vienības nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu

37. Par nedzīvojamo telpu “Auciemmuižā”, Auciemā, Raiskuma pagastā, Cēsu novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā

38. Par finansējuma piešķiršanu individuālajam sportistam

39. Par komandējumu uz Toruņu (Polijā)

40. Par Vidzemes koncertzāles “Cēsis” telpu Nr.6., 7. un 113. uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas apstiprināšanu

41. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2022.gada 21.aprīļa lēmumā Nr. 203 “Par degvielas patēriņa limita noteikšanu transportlīdzekļiem”

42. “Par Cēsu novada domes 2022. gada 6. oktobra saistošo noteikumu Nr. _ “Grozījums Cēsu novada domes 2022. gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 13 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā “” apstiprināšanu.”

43. Grozījumi Cēsu novada domes 2022.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Cēsu novada pašvaldības 2022.gada budžetu”

44. Par 2023.gada budžeta prioritātēm un budžeta projekta sagatavošanas pamatnostādnēm

45. Pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka informatīvs ziņojums par aktualitātē