Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes darba kārtība

2024.gada 23.maijā Cēsu novada domes sēde plkst.9.00
Protokols Nr.6

1. Par SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” 2023. gada pārskata peļņas izlietojumu;
2. Par SIA “Vidzemes koncertzāle’’ vidēja termiņa stratēģijas 2020.-2024. gadam precizējumiem;
3. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2023.gada 28.decembra lēmumā Nr. 685 “Par SIA “Adven Latvia” 2024.gada investīciju plāna saskaņošanu;
4. Par svētku "Cēsis 818" ielu tirdzniecības nolikuma un cenas apstiprināšanu;
5. Par Cēsu novada domes 2024. gada 23. maija saistošo noteikumu Nr. __ “Cēsu novada pašvaldības nolikums”  izdošanu;
6. Par Cēsu novada domes 2024. gada 23. maija noteikumu Nr.__ “Cēsu novada pašvaldības darba reglaments” izdošanu;
7. Par Cēsu novada domes 2024. gada 23. maija nolikuma Nr.__ “Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 7 “Cēsu novada Centrālās administrācijas nolikums”” izdošanu;
8. Par projekta pieteikuma ”Pašvaldības autoceļa Zēniņi – Kūlas, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads pārbūve” izstrādi un iesniegšanu;
9. Par projekta pieteikuma “Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Cēsu novada pašvaldībā” izstrādi un iesniegšanu;
10. Par projekta pieteikuma “Vēsturiskās Cēsu pilsētas kapsētas ebreju nodalījuma revalorizācija” īstenošanu;
11. Par Cēsu novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam Investīciju plāna aktualizāciju;
12. Par aizņēmumu Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi pašvaldības ēkai Br.Kaudzīšu ielā 9, Jaunpiebalga, Cēsu novadā, LV-4125” īstenošanai;
13. Par aizņēmumu investīciju projekta “Pašvaldības autoceļa Zēniņi – Kūlas, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads pārbūve” īstenošanai;
14. Par aizņēmumu skolēnu autobusa iegādei Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vajadzībām;
15. Par Rāmuļu pamatskolas pārejas perioda noteikšanu;
16. Par Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas reorganizāciju;
17. Par apstiprinātā projekta “Podniecības tradīciju atjaunošana Jaunpiebalgā” īstenošanu;
18. Par Cēsu 2.pamatskolas nometnes ēdināšanas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu;
19. Par Cēsu novada domes 2024.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.__ “Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās izglītības programmās, darbam izglītības iestādēs” apstiprināšanu;
20. Par amata vienībām iestādē “Cēsu Bērnu un jauniešu centrs”;
21. Par reorganizācijas plāna centralizētas sporta pārvaldības nodrošināšanai Cēsu novadā apstiprināšanu;
22. Par telpu bezatlīdzības līguma pagarināšanu cīņas sporta attīstībai;
23. Par Cēsu novada domes 2024. gada 23. maija saistošo noteikumu Nr.__ “Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” apstiprināšanu;
24. Par Cēsu novada domes 2024. gada 23. maija saistošo noteikumu Nr.__ “Par pabalstu mājokļa vides pielāgošanai Cēsu novadā” apstiprināšanu;
25. Par Cēsu novada domes 2023.gada 9.novembra saistošo noteikumu Nr. 27 "Par reklāmu, izkārtņu, citu informatīvo materiālu un vides objektu izvietošanas kārtību Cēsu novadā" precizēšanu;
26. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 27, nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Pasaules latviešu mākslas centrs”;
27. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 27, nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “CĒSU PILS ĢILDES FONDS”;
28. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 27, nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Gleznotāja Valdemāra Tones fonds”;
29. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzintara iela 24, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu;
30. Par nekustamā īpašuma Cepļa iela 3-5, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu;
31. Par nekustamo īpašumu daļu Piebalgas iela 23, Cēsis, Cēsu novads un Lapsu iela 36, Cēsis, Cēsu novads pirkšanu;
32. Par SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” likvidācijas procesa pabeigšanu;
33. Par nekustamā īpašuma Sporta iela 8, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr.42560060393, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0497 un uz tās esošas apbūves – kompresoru ēkas (42560060393001) ar adresi Sporta iela 8B, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu;
34. Par nekustamā īpašuma “Pļaviņas”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu;
35. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Stacijas iela 9C, Jaunpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, atsavināšanu par nosacīto cenu;
36. Par nekustamā īpašuma “Mālnieki - Lielmežs”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības;
37. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Skundriņi 1”, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, atsavināšanu par nosacīto cenu;
38. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Saulrieti”-2, Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā, Cēsu novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu;
39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Saulrieti”-21, Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā, Cēsu novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu;
40. Par nekustamā īpašuma „Brici”, Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā, atsavināšanu;
41. Par Lielstraupes pils kompleksa nomas maksas noteikšanu foto sesijai;
42. Par Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes autoceļu uzturēšanas klašu noteikšanu;
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
43. Par Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas direktoru;
44. Par Pētera Rozenberga Cēsu pilsētas Mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu;
45. Par Cēsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanai atbalstāmajām studiju programmām pedagoģiskā darba veikšanai izglītības iestādēs 2024./2025. akadēmiskajā gadā;
46. Par izglītojamo uzņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijā;
47. Par izglītojamo uzņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā;
48. Par Cēsu novada domes 2024.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.__ “Par Cēsu novada simboliku” apstiprināšanu;
Ziņo I.Rode, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
49. Par Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka konsultatīvās padomes izveidi un nolikuma apstiprināšanu;
50. Par rezerves zemes fonda zemes vienību iekļaušanu Cēsu novada Skujenes pagasta nekustamā īpašuma “Ziebaldi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4278 010 0117 sastāvā;
51. Par starpgabala statusa noteikšanu pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām Vaives pagastā, Cēsu novadā;
Ziņo I.Putniņš, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
52. Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu;
Ziņo I.Purmale, Administrācijas biroja personāla speciāliste
53. Par grozījumu 2024.gada 18.aprīļa Cēsu novada domes lēmumā Nr.212 “Par aizņēmumu investīciju projekta “Pašvaldības autoceļa Nītaure-Pakauši, Nītaures pagasts, Cēsu novads pārbūve” īstenošanai”;
Ziņo A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja
54. Pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka informatīvs ziņojums par aktualitātē