Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes darba kārtība

2023.gada 25.maija Cēsu novada domes sēde plkst.9.00
Domes sēdes lēmumu projekti pieejami ŠEIT.

Protokols Nr.6
Darba kārtība

 1. Par projekta ieceri “Latvijas Nacionālā arhīva Vidzemes reģiona centra, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krātuvju un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva izveide Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs, Cēsu novadā”;
 2. Par Ruckas muižas bezatlīdzības lietošanas un apsaimniekošanas tiesībām;
 3. Par projekta pieteikuma iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fondā;
 4. Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.12.2021. lēmumā Nr. 389 “Par projekta pieteikuma “Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpiebalgas vidusskolā Priežu ielā 8, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Cēsu novadā” iesniegšanu”;
 5. Par projekta pieteikuma “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi pašvaldības ēkai Br. Kaudzīšu ielā 9, Jaunpiebalga, Cēsu novadā, LV-4125” izstrādi un iesniegšanu;
 6. Par projekta pieteikuma „Apvienotā gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve gar Zvārtas ielu posmā no autoceļa P14 līdz Kalna ielai, Līvi, Drabešu pagasts, Cēsu novads” izstrādi  un iesniegšanu;
 7. Par projekta pieteikuma „Apvienotā gājēju-velosipēdistu ceļa izbūve gar Rīgas ielu posmā no Cēsu pilsētas robežas līdz Pētera ielai” izstrādi  un iesniegšanu;
 8. Par projekta pieteikuma „Pašvaldības autoceļa “Dzintariņi - Meijermuiža”, Drabešu pagastā, Cēsu novadā pārbūve” izstrādi un iesniegšanu;
 9. Par projekta pieteikuma „Pašvaldības autoceļa “Blodziņi – Vaisuļi - Asaru ceļš”, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā pārbūve” izstrādi  un iesniegšanu;
 10. Par projekta pieteikuma „Bērzaines ielas posmā no Satekles ielas līdz Emīla Dārziņa ielai pārbūve Cēsīs, Cēsu novadā” izstrādi un iesniegšanu;
 11. Par projekta pieteikuma “Asfaltbetona seguma atjaunošana Alejas ielā, Jāņmuižā” izstrādi un iesniegšanu;
 12. Par projekta pieteikuma „Asfaltbetona seguma atjaunošana Sporta ielā, Jāņmuižā” izstrādi un iesniegšanu;
 13. Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetā;
 14. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta “Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija” īstenošanai;
 15. Par aizņēmumu prioritārā projekta “Stalbes pagasta siltumtīklu pārbūve Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu novads” īstenošanai;
 16. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpiebalgas vidusskolā, Priežu ielā 8, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Cēsu novadā” īstenošanai;
 17. Par aizņēmumu investīciju projekta „ Apvienotā gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve gar Zvārtas ielu posmā no autoceļa P14 līdz Kalna ielai, Līvi, Drabešu pagasts, Cēsu novads” īstenošanai;
 18. Par aizņēmumu investīciju projekta „ Apvienotā gājēju-velosipēdistu ceļa izbūve gar Rīgas ielu posmā no Cēsu pilsētas robežas līdz Pētera ielai” īstenošanai;
 19. Par aizņēmumu investīciju projekta „ Pašvaldības autoceļa “Dzintariņi - Meijermuiža”, Drabešu pagastā, Cēsu novadā pārbūve” īstenošanai;
 20. Par aizņēmumu investīciju projekta „ Pašvaldības autoceļa “Blodziņi-Vaisuļi-Asaru ceļš”, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā pārbūve” īstenošanai;
 21. Par aizņēmumu investīciju projekta „ Bērzaines ielas posmā no Satekles ielas līdz Emīla Dārziņa ielai pārbūve Cēsīs, Cēsu novadā” īstenošanai;
 22. Par aizņēmumu investīciju projekta „ Asfaltbetona seguma atjaunošana Alejas ielā, Jāņmuižā” īstenošanai;
 23. Par aizņēmumu investīciju projekta „ Asfaltbetona seguma atjaunošana Sporta ielā, Jāņmuižā” īstenošanai;
 24. Par pašvaldības aģentūras "Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra" 2022. gada finanšu pārskata apstiprināšanu;
 25. Par pašvaldības aģentūras "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" 2022. gada finanšu pārskata apstiprināšanu;
 26. Par pašvaldības aģentūras "Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs" 2022. gada finanšu pārskata apstiprināšanu;
 27. Par Cēsu novada pašvaldības 2022. gada finanšu pārskata apstiprināšanu;
 28. Par Cēsu novada pašvaldības konsolidētā 2022. gada finanšu pārskata apstiprināšanu;
 29. Par grozījumu Cēsu novada domes 29.12.2021.lēmumā Nr.535 “Par pilnvarojumu atsevišķos nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos”;
 30. Par SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” finanšu darbības efektivitāti un kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2022. gadā un sabiedrības peļņas izlietojumu;
 31. Par Drabešu Jaunās pamatskolas reorganizāciju;
 32. Par Cēsu novada domes 2023.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr. __"Interešu Izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība Cēsu novada pašvaldībā" apstiprināšanu;
 33. Par atbalstu Jaunpiebalgas vidusskolas dalībai Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu sektora projektā “Par veselīgu dzīvesveidu!”;
 34. Par atbalstu Skujenes pamatskolas dalībai  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās skolu apmaiņas partnerības projektam Nr. 2021-1-PL01-KA210-SCH-000027305 ar nosaukumu “MY DIGI-EDU WORLD”;
 35. Par Spāres pamatskolas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu;
 36. Par Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu;
 37. Par pusdienu maksas XI zēnu kora salidojumam “Puikas! Dziedāsim!” dalībniekiem apstiprināšanu;
 38. Par ēdināšanas maksas noteikšanu nometnes "Darot gūstu" dalībniekiem Rāmuļu pamatskolā;
 39. Par finansējuma pārvirzīšanu “Rallijam Cēsis”;
 40. Par Cēsu novada domes 2023.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr._ “Cēsu novada līdzdalības budžeta nolikums ” apstiprināšanu;
 41. Par Cēsu novada kopienu iniciatīvu projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu;
 42. Par Cēsu novada domes 2023. gada 25. maija saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu novada domes 2023. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā”” apstiprināšanu;
 43. Par svētku "Cēsis 817" ielu tirdzniecības nolikuma un cenas apstiprināšanu;
 44. Par sadarbību ar Gaujas nacionālā parka tūrisma biedrību ārvalstu tūristu piesaistei Gaujas nacionālā parka reģionam un Cēsu novadam;
 45. Par Rīcības plāna apstiprināšanu Āraišu ezerpils un kultūrainavas pieteikuma sagatavošanai iekļaušanai UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā līdz 2033. gadam;
 46. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību “Cerību spārni”;
 47. Par dalību Labklājības ministrijas pilotprojektā “Vadības kvalitātes modeļa izstrāde”;
 48. Par SIA „Adven Latvia” 2022.gada investīciju plāna izpildes apstiprināšanu;
 49. Par grozījumu Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā Nr.20 “Par Satiksmes drošības komisiju”
 50. Par Cēsu novada domes noteikumu “Cēsu novada transporta būvju ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas” apstiprināšanu;
 51. Par Cēsu novada domes noteikumu “Pretputekļu absorbenta iestrādes kārtība” apstiprināšanu;
 52. Par Cēsu novada domes noteikumu "Par kārtību, kādā veicami kravu pārvadājumi vai pārvietošanās ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7 tonnas, pa ceļiem ar grants segumu Cēsu novada teritorijā" apstiprināšanu;
 53. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Mērniecības datu centrs”;
 54. Par ilgtermiņa saistībām par Teritorijas un apstādījumu kopšanu Cēsu pilsētā;
 55. Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.12.2021. lēmumā Nr.427 “Par nekustamā īpašuma Pils iela 12, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu bezatlīdzības lietošanā”;
 56. Par grozījumiem Cēsu novada domes 07.12.2017. lēmumā Nr.340 “Par nodibinājuma “Koprades māja Skola6” dibināšanu un nekustamā īpašuma daļas Cēsīs, Lielā Skolas ielā 6 (kad. Nr. 4201 005 2006), nodošanu nodibinājumam “Koprades māja Skola6” bezatlīdzības lietošanā”;
 57. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 85, Cēsis, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu;
 58. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 85A, Cēsis, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu;
 59. Par nekustamā īpašuma Ķiršu iela 20, Cēsis, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu;
 60. Par nekustamā īpašuma Vārnu iela 32, Cēsis, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu;
 61. Par nekustamā īpašuma Vārnu iela 34, Cēsis, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu;
 62. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kunči”, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu;
 63. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela 4 , Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu;
 64. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu, 5 cirsmu īpašumā “Mellužu mežs”, Veselavas pagastā, izsoles noteikumu apstiprināšanu;
 65. Par projekta pieteikuma “Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas pārbūve energoefektivitātes paaugstināšanai” izstrādi un iesniegšanu;
 66. Par nekustamā īpašuma “Ozoli”-11, Zaube, Zaubes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42969000037, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu;
 67. Par nekustamā īpašuma “Puntūži”, Zaubes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42960080030, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu;
 68. Par nekustamā īpašuma „Vecigauņi”, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, atsavināšanu;
 69. Par nekustamā īpašuma „Ēdene”, Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā, atsavināšanu;
 70. Par nekustamā īpašuma „Starpgabals”, Kaives pagastā, Cēsu novadā, zemes vienības atsavināšanu;
 71. Par nekustamā īpašuma “Ezeri”, Kaives pagastā, Cēsu novadā, zemes vienības nodošanu atsavināšanai;
 72. Par nekustamā īpašuma „Staņaudu karjers”, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu;
 73. Par nekustamā īpašuma Pilsoņu ielā 6 - 19, Līgatne, Cēsu novads, kadastra Nr. 4211 900 0571, nodošanu atsavināšanai;
 74. Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 21A - 26, Līgatne, Cēsu novads, kadastra Nr. 4211 900 0554, nodošanu atsavināšanai;
 75. Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 23A - 11, Līgatne, Cēsu novads, kadastra Nr. 4211 900 0561, nodošanu atsavināšanai;
 76. Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 23 - 3, Līgatne, Cēsu novads, kadastra Nr. 4211 900 0575, nodošanu atsavināšanai;
 77. Par 2023. gada 20. aprīļa domes lēmuma Nr. 188 “Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Loutraki (Grieķija)” atcelšanu;
 78. Par grozījumiem Cēsu novada domes  01.07.2021. lēmumā Nr. 17  “Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”;
 79. Par izlīguma slēgšanu civillietā Nr.C71280920;
 80. Par āra kafejnīcu terašu un ielu tirdzniecības vietu izvietojumu un saskaņošanas kārtību Rožu laukumā, Cēsīs;
 81. Par grozījumiem Cēsu novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam Rīcību un Investīciju plānā;
 82. Par finansējuma pārcelšanu Rīgas ielas – Vasaras ielas projektam; Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
 83. Par Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas attīstības plāna 2023.- 2025. gadam apstiprināšanu;
 84. Par Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plāna 2023.- 2025. gadam apstiprināšanu;
 85. Par Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plāna 2023.- 2025. gadam apstiprināšanu; Ziņo I.Rode, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 86. Par Kalna dzirnavu HES nekustamajā īpašumā „Kalna Dzirnavas”, Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, darbību; Ziņo I.Putniņš, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
 87. Par Cēsu novada pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” vadītāja atbrīvošanu no amata;
 88. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Alītu (Lietuva); Ziņo I.Purmale, Administrācijas biroja personāla speciāliste
 89. Par grozījumiem Cēsu novada domes  02.12.2021. lēmumā Nr. 436 “Par Publisko pasākumu komisijas izveidošanu”; Ziņo D.Krūmiņa-Eglīte, Administrācijas biroja personāla speciāliste
 90. Par autotransporta līdzekļu iepirkumiem; Ziņo L.Bukovska, pašvaldības izpilddirektore
 91. Par precizējumiem Cēsu novada domes 2023.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.137 “Par kritērijiem nomas maksas gradācijai un piemērošanai komercdarbības (de minimis) atbalsta piešķiršanai samazinātas nomas maksas veidā ” apstiprināšanu; Ziņo B.Eglīte, pašvaldības izpilddirektora vietniece
 92. Informācija par Cēsu Tirgus attīstības gaitu Valmieras ielā 2, Cēsīs; Ziņo L.Bukovska, pašvaldības izpilddirektore, M.Bērziņš, SIA “Cēsu Tirgus” valdes loceklis
 93. Pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka informatīvs ziņojums par aktualitātēm