Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes darba kārtība

2024.gada 19.februārī Cēsu novada domes sēde plkst.15.00
Protokols Nr.2

Darba kārtība: 

1. Par bāzes mēnešalgas noteikšanu deputātiem;

2. Par Cēsu novada domes 2024.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.__ “Par Cēsu novada pašvaldības 2024.gada budžetu” apstiprināšanu;

Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs

2024.gada 22.februārī Cēsu novada domes sēde plkst.9.00
Protokols Nr.3

Darba kārtība: 

1. Par Cēsu novada būvvaldes izsniegtās būvatļaujas apstrīdēšanu;
2. Par Cēsu novada būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu;
Ziņo D.Pastva, juridiskās pārvaldes juriste
3. Par Cēsu novada civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
4. Par Cēsu novada pašvaldības pārstāvja deleģēšanu biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla” kopsapulcē un pārstāvja izvirzīšanu darbam biedrībā;
Ziņo I.Ozola, Administrācijas biroja vadītāja
5. Par SIA “ZAAO” reorganizācijas uzsākšanu apvienošanas ceļā, pievienojot SIA “AP Kaudzītes”;
6. Par Cēsu pilsētas SIA “VINDA” pamatkapitāla palielināšanu;
7. Par Cēsu novada Priekuļu, Veselavas, Mārsnēnu un Liepas pagastu administratīvajās teritorijās ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu nodošanu SIA “Vinda”;
8. Par grozījumiem 28.12.2023. Cēsu novada domes lēmumā Nr.713 “Par ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu un būvju pirkumu un nomas līgumu pārskatīšanu”;
9. Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalības izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Ungurmuiža”, reģ. Nr.54103020291 un likvidāciju;
10. Par nekustamā īpašuma “Ungurmuiža” Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, kadastra Nr.4274 007 0188 daļas nomas tiesības izsoli;
11. Par nekustamā īpašuma "Ungurmuiža" maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu;
12. Par SIA "Ungurmuiža" 2023.gada pārskata apstiprināšanu un finanšu līdzekļu piešķiršanu pilnvarojuma līguma izpildei;
13. Par grozījumiem Cēsu novada domes 23.03.2023. lēmumā Nr.65 “Par amatu, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas  reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu”;
14. Par Cēsu novada domes 2024. gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.__ “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Cēsu novadā” apstiprināšanu;
15. Par jauniešu apmaiņas projekta pieteikuma “Raise Awareness!” pieteikuma Nr. 2023-3-LV02-KA152-YOU-000179611 apstiprināšanu;
16. Par jauniešu apmaiņas projekta pieteikuma “Re Create!” pieteikuma Nr. 2023-3-LV02-KA152-YOU-000178370 apstiprināšanu;
17. Par iestādes Cēsu Muzejs izveidošanu, Cēsu novada pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” reorganizāciju un reorganizācijas plāna apstiprināšanu;
18. Par grozījumu Cēsu novada domes 2022. gada 29.decembra lēmumā Nr.725 “Par Cēsu novada pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”;
19. Par Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu;
20. Par grozījumiem 23.02.2023. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 73 "Par Cēsu novada kultūras projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu";
21. Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo zemes vienību daļu nodošanu elektroautomobiļu uzlādes staciju izvietošanai;
22. Par Cēsu novada pašvaldības 2023. gada 9. novembra saistošo noteikumu Nr. 24 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā” precizēšanu;
23. Par Cēsu novada pašvaldības noteikumu “Par Cēsu novada pilsētu ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību” apstiprināšanu;
24. Par nekustamā īpašuma daļas Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, pirkšanu;
25. Par pilnvarojuma līguma slēgšanu ar SIA “Lado Māja”;
26. Par Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes autoceļu un ielu uzturēšanas klašu noteikšanu;
27. Par Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes autoceļu un ielu uzturēšanas klašu noteikšanu;
28. Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs;
29. Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs;
30. Par Cēsu novada domes 2024.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.__ “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu;
31. Par 2019.gada 17.janvāra Cēsu novada domes lēmuma Nr.13 “Par Cēsu novada izglītības iestāžu darbinieku amatalgām” atcelšanu;
32. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu pirmsskolas vecuma bērnu peldētapmācības nodarbībām Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē;
33. Par Straupes pamatskolas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu;
34. Par Stalbes pamatskolas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu;
35. Par Spāres pamatskolas pievienošanu Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolai;
36. Par Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes pievienošanu Jauno Līderu vidusskolai;
37. Par ražošanas ēkas ar piegulošo teritoriju (adrese: “Stūri”, Stalbes pag., Cēsu nov., LV-4151) pirmās nomas tiesību izsoles rīkošanu;
38. Par nekustamā īpašuma Zvaigžņu iela 8, Līgatne, Cēsu novads, kadastra Nr. 4211 007 0120, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu;
39. Par nekustamā īpašuma Zvaigžņu iela 10, Līgatne, Cēsu novads, kadastra Nr. 4211 007 0121, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu;
40. Par nekustamā īpašuma Ezera iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 4262 004 0278, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu;
41. Par nekustamā īpašuma Jānīši, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 4262 003 0061, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu;
42. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Saulrieti”-2, Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā, Cēsu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu;
43. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Saulrieti”-11, Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā, Cēsu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu;
44. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Saulrieti”-21, Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā, Cēsu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu;
45. Par pašvaldības īpašuma Maija iela 4-65, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā, atsavināšanu par nosacīto cenu;
46. Par nekustamā īpašuma “Vārnukalna ceļš”, Inešu pagastā, Cēsu novadā, nodošanu valstij īpašumā bez atlīdzības;
Ziņo J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
47. Par Cēsu novada domes 2024 gada 22. februāra nolikuma Nr._ “Grozījumi Cēsu novada domes 2022. gada 27. janvāra nolikumā Nr. 10 “ Cēsu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums” apstiprināšanu;
Ziņo I.Rode, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
48. Par Cēsu novada domes 2023. gada 9.novembra saistošo noteikumu Nr.27 “Par reklāmu, izkārtņu, citu informatīvo materiālu un vides objektu izvietošanas kārtību Cēsu novadā” precizēšanu;
49. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa atcelšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Vāveres ielā 9-31, Cēsīs, Cēsu novadā;
50. Par Cēsu pilsētas lokālplānojuma, grozot teritorijas plānojumu, 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
Ziņo I.Putniņš, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
51. Pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka informatīvs ziņojums par aktualitātēm