Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes darba kārtība

2023.gada 26.janvāra Cēsu novada domes sēde plkst.09.00

Protokols Nr.1

Lēmumu projekti ŠEIT
Darba kārtība

 1. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Vidzemes Tūrisma asociācija” par sadarbības programmas “Zaļie ceļi Latvijā” realizēšanu;
 2. Par SIA “Adven Latvia” 2023.gada investīciju plāna saskaņošanu un grozījumu izdarīšanu 2022.gada investīciju plāna saskaņošanā;
 3. Par SIA "Vinda" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2025.gadam apstiprināšanu;
 4. Par grozījumiem pilnvarojuma līgumā;
 5. Par deleģējuma līguma slēgšanu ar biedrību "Cēsu mantojums";
 6. Par deleģējuma līguma slēgšanu ar Nodibinājumu "Cēsu Digitālais centrs";
 7. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Vidzemes koncertzāle”;
 8. Par Vidzemes koncertzāles “Cēsis” telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas apstiprināšanu;
 9. Par SIA “Vidzemes koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumu apstiprināšanu;
 10. Par  Cēsu novada pašvaldības ūdensobjektu (ezeru un upju) apsaimniekošanas koncepcijas  apstiprināšanu;
 11. Par konkursa nolikuma “Par tiesībām veikt Cēsu novada pašvaldības ūdensobjektu apsaimniekošanu un  deleģēšanas līguma slēgšanu” apstiprināšanu;
 12. Par Cēsu novada pašvaldības dalību “Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programmas 2014.–2020. gadam” projektā
 13. Par Latvijas Neredzīgo bibliotēkas struktūrvienības - Cēsu filiālbibliotēkas pārņemšanu;
 14. Par ēdināšanas izmaksām Jaunpiebalgas vidusskolā;
 15. Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai izglītībai;
 16. Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām;
 17. Par mērķdotāciju bērnu no  piecu gadu vecuma apmācībai;
 18. Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm;
 19. Par atbalstu Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas dalībai  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās skolu apmaiņas partnerības projektā “Dance Across Musical Bridges”;
 20. Par atbalstu Skujenes pamatskolas Nordplus Junior projektam "Mācīties- pētīt- darboties" (“Learn-Explore-Act” Nr.NPJR-2022/10091);
 21. Par atbalstu Skujenes pamatskolas Erasmus+ projektam “Ilgtspējīga pārtika mūsu nākotnei " (Nr. 2022-1-LV01- KA122-SCH-000069721);
 22. Par projekta “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā” īstenošanu;
 23. Par projekta pieteikuma “Bronzas laikmeta vēstures stāsta popularizēšana Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā” iesniegšanu;
 24. Par projekta pieteikuma  “Kultūras mantojuma tūrisma produkta  attīstība ar augstu pievienoto vērtību”;
 25. Par projekta pieteikuma “Dārzu tūrisma produkta “Dārza Pērles” pieejamības uzlabošana Igaunijā un Latvijā” iesniegšanu;
 26. Par projekta pieteikuma "Vaives pagasta Mazuma ezera atpūtas vietas labiekārtošana" iesniegšanu;
 27. Par projekta pieteikuma "Informatīvo stendu izvietošana pie M. Vanagas muzeja" iesniegšanu;
 28. Par projekta pieteikuma "Āra mūzikas instrumentu uzstādīšana Nītaures parkā" iesniegšanu;
 29. Par projekta pieteikuma “Aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras pilnveide pirmsskolas bērniem un vietējo iedzīvotāju veselīga dzīvesveida iespēju nodrošināšanai Taurenē” iesniegšanu;
 30. Par projekta pieteikuma "Brāļu Kaudzīsu klase" iesniegšanu;
 31. Par projekta pieteikuma "Priekuļu kultūras nama skaņas aparatūras bāzes papildināšana kultūras infrastruktūras uzlabošanai " iesniegšanu;
 32. Par projekta pieteikuma "Mārsnēnu tautas nama apskaņošanas aparatūras komplekta iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai" iesniegšanu;
 33. Par projekta pieteikuma “Peldvietas labiekārtošana, izveidojot pontonu laipu Niniera ezerā” iesniegšanu;
 34. Par projekta pieteikuma “Aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras pilnveide vietējo iedzīvotāju veselīga dzīvesveida iespēju nodrošināšanai Augšlīgatnē” iesniegšanu;
 35. Par projekta pieteikuma “Brīvdabas estrādes “Taces” deju grīdas atjaunošanas darbi” iesniegšanu;
 36. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Doktorāts”, Liepas pagastā, Cēsu novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu;
 37. Par pašvaldības telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūŗa”;
 38. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējums 4256 006 0433, nodošanu bezatlīdzības lietošanā;
 39. Par Cēsu novada pašvaldības noteikumu “Par Cēsu novada pilsētu ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību” apstiprināšanu;
 40. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Valmieras ielā 21-51, Cēsīs, Cēsu novadā;
 41. Par nekustamā īpašuma “Mežmaļi viens”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu;
 42. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5 Gaujas ielā 69, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu;
 43. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 69-6, Cēsīs, Cēsu nov., izsoles atzīšanu par nenotikušu un tā atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu;
 44. Par nekustamā īpašuma “Dārza Butlēri”, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, zemes vienības  nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu;
 45. Par nekustamā īpašuma Pagasta zeme 20, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu;
 46. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību izvērtēšanu un uzņemšanu bilancē;
 47. Par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma atrašanās vietas maiņu;
 48. Par grozījumiem 2007.gada 1.oktobra pirkuma līgumā;
 49. Par grozījumu Cēsu novada domes 2022. gada 29.decembra lēmumā Nr.725 “Par Cēsu novada pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”;
 50. Par finansējuma piešķiršanu un amata vienības  “apkures iekārtu operators” apstiprināšanu Jaunpiebalgas vidusskolā;
 51. Par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu;
 52. Par ilgtermiņa saistībām par Cēsu novada Cēsu pilsētas un Vaives pagasta svētku noformējuma elementu uzstādīšanu, uzturēšanu, demontāžu, defektāciju, remontu un uzglabāšanu; Ziņo J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 53. Par 2023.gada 26.janvāra nolikuma Nr._ “Grozījumi 2021. gada 9. septembra nolikumā Nr.50 “Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes nolikums” apstiprināšanu; Ziņo I.Rode, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 54. Par zemes platību precizēšanu Cēsu novada Zosēnu pagasta nekustamā īpašuma “Skaras” zemes vienībām; Ziņo I.Putniņš, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
 55. Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu; Ziņo I.Purmale, Administrācijas biroja personāla speciāliste
 56. Par pilsoniskās aktivitātes un sabiedrības iesaistes veicināšanu Cēsu novadā; Ziņo A.Egliņš-Eglītis, domes priekšsēdētāja vietnieks
 57. Par Finanšu līdzekļu iedalīšanu Cēsu novada pašvaldības 2023.gada budžetā līdzdalības budžetam vietējo kopienu un iedzīvotāju padomju interešu realizēšanai; Ziņo E.Stapulone, domes deputāte
 58. Pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka informatīvs ziņojums par aktualitātēm; Ziņo L.Bukovska, pašvaldības izpilddirektore; B.Eglīte, pašvaldības izpilddirektora vietniece