Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 25, Cēsīs, Cēsu novads pirmās nomas tiesību izsoles rezultāti

Pēc pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles nomas tiesības ieguva sekojoši pretendenti:

1. Nomas objektam Nr.1 – nedzīvojamo telpu Nr.002-1, 1.stāvā, 83,1 m2 platībā - SIA “Mazā Brīnumzeme”, ar mērķi komercdarbības veikšanai par nomas maksu 4.98 EUR/m2 mēnesī bez pievienotā vērtības nodokļa, papildus sedzot maksu par patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem;

2. Nomas objektam Nr.2 – nedzīvojamo telpu grupu Nr.003 (003-1, 003-2, 003-3, 003-4), 1.stāvā, 66,6 m2 platībā - SIA “BK Saime”, ar mērķi komercdarbības veikšanai par nomas maksu 4.98 EUR/m2 mēnesī bez pievienotā vērtības nodokļa, papildus sedzot maksu par patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem;

3. Nomas objektam Nr.4 – nedzīvojamo telpu grupu Nr.005-1, 1.stāvā, 49.8 m2 platībā – fiziska persona, ar mērķi komercdarbības veikšanai par nomas maksu 5.03 EUR/m2 mēnesī bez pievienotā vērtības nodokļa, papildus sedzot maksu par patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem;

4. Nomas objektam Nr.5 – nedzīvojamo telpu Nr.008-1, 2.stāvā, 96,1 m2 platībā - SIA “Mazā Brīnumzeme”, ar mērķi komercdarbības veikšanai par nomas maksu 4.98 EUR/m2 mēnesī bez pievienotā vērtības nodokļa, papildus sedzot maksu par patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem;

5. Nomas objektam Nr.6 – nedzīvojamo telpu Nr.010-1, 2.stāvā, 77,4 m2 platībā - SIA “Spectrome”, ar mērķi komercdarbības veikšanai par nomas maksu 4.98 EUR/m2 mēnesī bez pievienotā vērtības nodokļa, papildus sedzot maksu par patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem;

6. Nomas objektam Nr.7 – nedzīvojamo telpu Nr.011-1, 2.stāvā, 49,7 m2 platībā- SIA “Sava grāmata”, ar mērķi komercdarbības veikšanai par nomas maksu 5.03 EUR/m2 mēnesī bez pievienotā vērtības nodokļa, papildus sedzot maksu par patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem;

7. Nomas objektam Nr.8 – nedzīvojamo telpu Nr.012-1, 2.stāvā, 41,1 m2 platībā - SIA “TRĪS ARHITEKTŪRA”, ar mērķi komercdarbības veikšanai par nomas maksu 4.98 EUR/m2 mēnesī bez pievienotā vērtības nodokļa, papildus sedzot maksu par patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem.

 

IZSOLES SLUDINĀJUMS (NOSLĒDZIES)

Cēsu novada pašvaldība nodod nomā, uz 2 (diviem) gadiem, ja nomai noteiktajā termiņā (23.01.2024. plkst.17.00) pieteicies vairāk par vienu pretendentu, rīkojot nomas tiesību izsoli, uz Cēsu novada pašvaldības nomas objektiem – nedzīvojamām telpām ēkā Raiņa ielā 25, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 0052 407 003, 543,3 m2 platībā, turpmāk – Nomas objekts, ar mērķi – komercdarbības īstenošanai.
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) nomas cena 4,98 EUR/m2 (četri euro un 98 centi par kvadrātmetru), bez pievienotās vērtības nodokļa, neieskaitot maksu par komunālajiem pakalpojumiem.

Izsoles solis – 00,05  EUR (pieci centi).

Drošības nauda atbilstoši nomas tiesību izsoles noteikumu 1.10.punktā noteiktajam jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā - Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5. Drošības nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2024.gada 26.janvārī.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2024.gada 23.janvāra plkst.17.00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts amanda.strigele@cesunovads.lv, tālr.: +371 25531497.

Papildu informācija par par ēku un nomas objektu izsolēm
Informācija par nomas objektiem 
Izsoles noteikumi     
Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta