Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"


Cēsu novada pašvaldība, 28.08.2017. noslēdzot sadarbības līgumu, iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

 

 

Projekta īstenotājs
 
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta sadarbības partneris Ø  Latvijas pašvaldības;
Ø  Valsts profesionālās izglītības iestādes.
Projekta mērķis Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks 16.03.2017.–31.12.2023.
Projekta mērķgrupa 5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;
1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi;
1.-12. klases skolēni no 01.09.2021.
Projektā sniegtais atbalsts Ø  Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
Ø  Kompensācija par:
·         sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
·         naktsmītnēm;
·         ēdināšanu;
·         individuālās lietošanas priekšmetiem;
·         speciālo transportu.
Projektā iesaistītās novada skolas Cēsu 1.pamatskola
Cēsu 2.pamatskola
Rāmuļu pamatskola
Bērzaines pamatskola - attīstības centrs
Cēsu Valsts ģimnāzija
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija
Cēsu Pilsētas vidusskola
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola
Cēsu Jaunā pamatskola
Cēsu 2.vakara (maiņu) vidusskola
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola
Amatas pamatskola
Drabešu Jaunā pamatskola
Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola
Skujenes pamatskola
Spāres pamatskola
Straupes pamatskola
Zaubes pamatskola
Projekta īstenošanas pamats Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
Finansējums Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.
Kontaktinformācija novadā Biruta Dambīte:
biruta.dambite@cesis.lv
64161822, 26564529
Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā Tālr.: 28684847
E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv
Plašāka informācija par projektu https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/
www.pumpurs.lv
https://www.facebook.com/pumpurs.lv/