Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"Cēsu novada pašvaldība, 30.08.2017. noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā.

Projekta īstenotājs
 
Valsts izglītības satura centrs
Projekta sadarbības partneris  
Latvijas pašvaldības
Projekta mērķis Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus
Projekta īstenošanas laiks Līdz 31.12.2023.
Projekta mērķgrupa Vispārējās izglītības iestādes;
vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie;
pirmsskolas izglītības, 1.–12. klases un interešu izglītības pedagogi, vispārējās izglītības iestāžu atbalsta personāls.
 
Projektā sniegtais atbalsts Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.
Projektā iesaistītās novada skolas Cēsu Pilsētas vidusskola
Rāmuļu pamatskola
Amatas pamatskola
Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola
Jaunpiebalgas vidusskola
Jauno Līderu vidusskola
Priekuļu vidusskola
Liepas pamatskola
Vecpiebalgas vidusskola
Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola
Stalbes pamatskola
Straupes pamatskola
Projekta īstenošanas pamats Ministru kabineta 30.08.2016. noteikumi Nr. 589 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas noteikumi
Finansējums Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 euro,  tai skaitā ES fondu līdzfinansējums 27 204 409 euro,  Nacionālais publiskais finansējums 4 800 779 euro
Kontaktinformācija novadā Biruta Dambīte:
biruta.dambite@cesunovads.lv
68805880, 26564529
Kontaktinformācija Valsts izglītības satura centrā Sintija Birule
sintija.birule@832.visc.gov.lv
29506040
Plašāka informācija par projektu  
http://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml