Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

SIA Cēsu olimpiskais centrs

Kapitālsabiedrības apstiprināts 2021.gada pārskats

https://www.occesis.lv/wp-content/uploads/2022/03/2021.gada-parskats.pdf

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)

110 166,00 EUR

Cēsu novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (Īpatsvars % no kapitālsabiedrības pamatkapitāla)

74,16898 %

Cēsu novada pašvaldības līdzdalība atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

  1. COC pamatdarbība – pašvaldības un COC īpašumā esošās sporta infrastruktūras pārvaldīšanas un apsaimniekošana (sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 68.20)), kas uzskatāmi par stratēģiski svarīgiem īpašumiem, - atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktam;
  2. Attiecībā uz sniegtajiem papildpakalpojumiem (sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība (NACE 93); sporta darbības (NACE 93.1); sporta objektu darbības (NACE 93.11); citas sporta darbības (tai skaitā sporta pasākumu organizēšana profesionāļiem un amatieriem atklātās un slēgtās sporta bāzes, futbola klubi, ķegļu klubs, peldēšana, golfs, ziemas sporta klubi, šahs, dambrete, domino vai kāršu spēles, vieglatlētika un šaušanas klubi, darbība, kas saistīta ar sporta pasākumu reklāmu, u.c.) (NACE 93.19); izklaides un atpūtas darbības (NACE 93.2)), un atbilstoši Konkurences padomes atzinumā izdarītajiem secinājumiem, COC sniedzot papildpakalpojumus  racionāli un lietderīgi izmanto savā rīcībā esošo infrastruktūru un resursus, kas paredzēti pamatpakalpojuma sniegšanai, būtiski neietekmējot tirgu. Vienlaikus, lai nepieļautu konkurences neitralitātes pārkāpumu, ir būtiski, lai COC ievēro prasību pakalpojumu un preču cenas noteikt, balstoties uz tirgus izmaksām;
  3. COC neveic komercdarbību statūtos norādītajos komercdarbības veidos -  Atrakciju un atpūtas parku darbība (93.21), Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29), Sporta klubu darbība (93.12), Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi (96.04), Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (47), Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74), līdz ar ko darba grupa nav veikusi ekonomisko un juridisko izvērtējumu, kā arī nav veikusi ietekmi uz tirgu un Konkurences padome nav sniegusi atzinumu par šiem komercdarbības veidiem. Ņemot vērā minētos faktiskos apstākļus COC ir jāveic grozījumi statūtos un jāizslēdz minētie komercdarbības veidi.

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

Efektīvi pārvaldīt un attīstīt Cēsu sporta infrastruktūru, popularizējot Cēsis kā izcilu vietu sporta pasākumu organizēšanai

Citas ziņas

 

Cēsu novada pašvaldības kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Andris Mihaļovs 01.07.2021-09.08.2021.;

Sigita Zvirbule 10.08.2021.-27.09.2021.;

Kaspars Auziņš 27.09.2021.- 22.04.2022.