Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ūdeņi

Cēsu novadā uzskaitītas 368 ūdenstilpes (Informācija no kadastrs.lv un ezeri.lv 2022. gads), tajā skaitā 64 ūdenstilpju īpašnieks, pārvaldnieks pilnībā vai daļēji ir pašvaldība vai valsts. No tiem 9 ir publiskie ezeri (Āraišu, Ratnieku, Ungurs, Riebiņu, Juveris, Inesis, Taurenes, Alauksts, Mazums),  12 ezeri ezeri, kuros zvejas tiesības pieder valstij (Raiskuma, Lielais Bauzis, Auciems, Mazais Bauzis, Ruckas, Sāruma, Pūricas, Āraišu, Nedzis, Bānūžu, Zobols, Tauns) un 41 ūdenstilpe, kur pārvaldnieks pilnībā vai daļēji ir pašvaldība vai valsts (Ezerrožu, Asaru, Sermūkšu, Annas, Inķēnu, Ļukānu, Augšezers, Lejas, Bricu, Zviedru, Inderdeļu, Drišķins, Mazstraudzes dzelve, Vīņaudu, Slejas, Braslas ūdenskrātuve, Plaužu, Pekšu, Pūricas, Ķiržu, Muižnieku, Ninieris, Startu, Gulbenes, Kapsētas, Brenkūzis, Kaupēna, Asmenis, Vāržums, Raunaisis, Pāvītes, Ilzītes, Kumeļezers, Briņģu, Kaives, Stupēnu, Dabaru, Kālenītis, Nēķina dzirnavezers, Brenkūzis, Ilzes, Gailītis, Slieķu, Mazuma un Lauciņu karjers)

Cēsu novada teritorijā atrodas vai to šķērso 89 upes, no kurām 2 – Gauja un Brasla (no Brasla HES aizsprosta līdz ietekai Gaujā) - ir publiskās upes (saskaņā ar Civillikuma 1102. pantu). Gaujai un tās pietekām ir īpaša nozīme aizsargājamo zivju - lašu un taimiņu populācijas saglabāšanā. Īpaši svarīgi saglabāt balansu starp sabiedrības rekreācijas pieprasīju un dabas daudzveidības saglabāšanu.

Lai pašvaldības teritorijā tiktu nodrošināta ūdensobjektu ilgtspējīga apsaimniekošana, pašvaldība izstrādājusi Cēsu novada ūdensobjektu apsaimniekošanas koncepciju. Tā ietver pašvaldības ūdensobjektu attīstības mērķus, uzdevumus un vīziju. Koncepcijas vīzija ir Nodrošināt efektīvu ūdensobjektu apsaimniekošanu - sakārtojot infrastruktūru, sakopjot vidi, attīstot pakalpojumus, veicot uzraudzību un kontroli. Cēsu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās ūdenstilpes ir novada iedzīvotāju, viesu un tūristu iecienītas vietas. Pie tām iespējams pilnvērtīgi pavadīt laiku dabā un baudīt to tuvumā esošos tradicionālos kultūrvēsturiskos un dabas objektus, nenoplicinot dabas daudzveidību. Cēsu novada iedzīvotājiem, viesiem un tūristiem ir nodrošināta un pieejama rūpnieciskā zveja, makšķerēšana un licencētā makšķerēšana, ūdenssporta un aktīvās atpūtas iespējas.

Koncepcijas īstenošana gaitā tika izsludināts konkurss “Par tiesībām veikt Cēsu novada pašvaldības ūdensobjektu apsaimniekošanu un deleģēšanas līguma slēgšanu”, kā rezultāta noslēgts deleģēšanas līgums ar Biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, kas sadarbībā ap pašvaldību turpmāk nodrošinās apsaimniekošanu.


Cēsu novada pašvaldības ūdensobjektu (ezeru un upju) apsaimniekošanas koncepcija skatāma ŠEIT.