Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Infrastruktūra

Cēsu novada pašvaldības IT un vadības centra izveide un "gudrās pilsētas" izveide

Pašvaldības finansējums, ES finansējums

Cēsu novada vadības centra izveide nodrošina sarežģītu reāllaika datu ieguvi un monitoringu, kas aptver veselības, izglītības, transporta, tūrisma, pašvaldības darba analīzi. Dati aptvers dažādas jomas, piemēram, transporta kustību, izglītības iestāzu noslodzi un gaisa kvalitāti, tūristu plūsmu Cēsu novada tūrisma objektos (t.sk. vides), veselības iestāžu apmeklētāju intensitāti utt. Iegūtie dati nepieciešami publisko pakalpojumu uzlabošanai un kopējai Cēsu novada pašvaldības attīstībai.

Cēsu klīnikas energoefektivitātes paaugstināšana

ES finansējums, PPP

Cēsu klīnikas  nesiltinātā korpusa platība 7704 m2,nepieciesami 2. korpusa   siltināšanas darbi:  ārsienu siltināšana,  cokola siltināšana virs un zem grunts līmeņa, jumta siltināšana visās zonās, pārseguma siltumizolēšana (pagraba griesti) orģinālas ventkameras ienākošajā pieplūdes kanālā, neatliekamās medicīniskās palīdzības ar uzņemšanas nodaļu vējtvera izbūve, stikla bloku mūra pārbūve kāpņu telpās un kompresoru blokā, siltumizolētas ārsienas izbūve, logu izbūve starpstāvu plaknē,  virsgaismas plafonu nomaiņa pret jumta logiem virtuves korpusā, nenomainīto ārdurvju nomaiņa uzstādot blīvas ārdurvis ar aizvērējiem, ventilācijas  renovācija nerenovētajā daļā, rekuperācijas iekārta ar atpakaļejošā gaisa uzsildīšanu, karstā ūdens sistēmas maģistrālo cauruļvadu nomaiņa un siltumizolēšana pagraba stāvā, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa uz LED apgaismojumu, apkures sistēmas pārbūve no viencauruļu uz divcauruļu sistēmu ar termoregulatoriem sildķermeņiem, stacionāra korpusa karstā ūdens apgādes saules kolektora saslēgšana kopējā sistēmā ar diagnostikas karstā ūdens apgādes sistēmu, ūdenskrānu ar infrasarkano sensoru uzstādīšana tualetēs, ēkas centrālo ieejas durvju vējtvera pārbūve.

Cēsu pilsētas pansionāta energofektivitātes paaugstināšana

ES finansējums, PPP

Kopējā  apkurināmā platība 3091 m2, nepieciešama  kompleksa ēkas energoefektivitātes uzlabošana.

Cēsu kopstrādes telpas "Skola 6" energoefektivitātes paaugstināšana

ES finansējums, PPP

Kopējā apkurināmā platība - 976,7 m2 ;  nepieciešama  kompleksa ēkas (kultūrvēsturiska pieminekļa) energoefektivitātes uzlabošana Skolas ielā 6.

E-mobilitātes nodrošināšanai nepieciešamās publiskās elektrības uzlādes infrastruktūras un nepieciešamās atbalsta infrastrutūras izveide

ES finansējums, PPP

Projekts paredz izveidot publiskās uzlādes stacijas elektoro transporta līdzekļiem, veicinot mūsdienu mobilitātes attīstību Cēsu pašvaldībā. Projekta ietvaros paredzēts izveidot uzlādes stacijas un modernāko atbalsta infrastruktūru Cēsu novadā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu e-mobilitāti.

Prioritāro grants ielu asfaltēšana un inženiertīklu izbūve Cēsu novadā

ES finansējums, PPP

Grants ielu seguma nomaiņa uz asfalta segumu, lietus ūdens uztveršanas un novadīšanas sistēmas izbūve, ŪKT un elektrības tīklu izbūve atbilstoši  Cēsu novada autoceļu rekonstrukcijas un izbūves prioritāšu sarakstam.

Ielu seguma atjaunošana un inženiertīklu izbūve Cēsu pašvaldības novadā

ES finansējums, PPP

Asfalta seguma atjaunošana, inženiertīklu izbūve atbilstoši atbilstoši Cēsu novada autoceļu rekonstrukcijas un izbūves prioritāšu sarakstam.

Teritorijas plānojumā paredzēto neizbūvēto ielu un inženierkomunikāciju izbūve

ES finansējums, PPP

Cēsu pilsētā atrodas vairākas attīstības teritorijas, kur netiek nodrošināta faktiska piekļuve zemesgabaliem un, kur nepieciešams izbūvēt ielas un ar to saistītās inženierkomunikācijas. Teritorijas plānojumā plānoto neizbūvēto ielu kopgarums sasniedz aptuveni 10 km. Projekta nepieciešamību pamato jaunu privāto māju un daudzdzīvokļu māju būvniecības intensitāte un nākotnes nepieciešamība.

Stacijas laukuma pārveide par multomodālo transporta mezglu

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

Stacijas laukums Cēsīs apkalpo starppilsētu autobusu un vilcienu satiksmi. Stacijas laukuma pārveide par multi-modālo transporta mezglu risina ērtu un ātru dažādu transporta līdzekļu savstarpēju savietojamību - starppilsētu autobusu un vilciena maršrutu savienotība ar vietējā līmeņa sabiedriskā transporta maršrutiem Vienlaikus, atrisinot lielas ietilpības drošu velosipēdu novietnes izveidi, tiktu nodrošināta iespēja iedzīvotājiem līdz sabiedriskajam transportam nokļūt ar velosipēdu un to droši novietot līdz atgriešanās brīdim. Papildus nepieciešams Stacijas laukuma infrastruktūru pārveidot, uzlabojot transporta pasažieru uzturēšanās apstākļus pirms reisa atiešanas, t.sk., nepieciešams labiekārtot pieturas, skvēru, izvietot digitālo tablo transporta atiešanas laiku un platformu paziņošanai.

Vienības laukuma rekonstrukcija

Pašvaldības finansējums, ES finansējums

Vienības laukums ir Cēsu pilsētas centrālais laukums, kurš ikdienā kalpo kā intensīvs transporta mezgls, taču tas funkcionē arī kā ceremoniju laukums, kur norit parādes, svinīgi pasākumi pie Uzvaras pieminekļa, koncerti, sporta pasākumi u.c. Vienības laukumu ikdienā intensīvi šķērso autotransports, šeit atrodas pilsētas sabiedriskā transporta gala pietura, laukumu ikdienā šķērso daudzi gājēji, dodoties uz vecpilsētu, staciju, veikaliem, iestādēm u.c. Laukuma tehniskais un labiekārtojuma stāvoklis šobrīd ir neapmierinošs. Lai risinātu laukuma labiekārtojumu, tādējādi gūstot iespēju pārveidot transporta organizāciju, kā arī veidot ceremoniju un svētku laukuma atbilstošu labiekārtojumu, Cēsu novada pašvaldība. Īstenojot Vienības laukuma attīstības projektu, paredzams, ka tas veicinās arīdzan apkārtējo namu un teritoriju iedzīvināšanu, uzņēmējdarbības attīstību.

Piebalgas iela dzelzceļa pārvada pārbūve

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

Esošais Piebalgas ielas dzelzceļa pārvads nenodrošina satiksmes dalībnieku plūsmas ērtu pārvietošanos. Izbūvētais tunelis zem dzelzceļa ir pārlieku šaurs, lai būtu iespējams izvietot adekvāta platuma ietves, gājēju un velosipēdistu plūsmas organizētībai. Projekta ietvaros nepieciešams risināt visu satiksmes dalībnieku drošības uzlabošanu, šķērsojot dzelzceļu.

Cēsu pilsētas  automašīnu stāvvietu programmas izveide

Pašvaldības finansējums

Arvien pieaugot Cēsu pilsētas apmeklētāju un viesu skaitam, kā arī pakāpeniski pieaugot Cēsu novada iedzīvotāju automašīnu skaitam, Cēsu pilsētā trūkst automašīnu novietošanas iespējas. Būtiskākais stāvvietu trūkums novērojams Cēsu vecpilsētas teritorijā, kura kalpo gan kā tūrisma centrs, gan kā pakalpojumu saņemšanas centrs vietējiem iedzīvotājiem. Pašlaik automašīnas tiek izvietotas vairāku vecpilsētas ielu malās, tādējādi radot estētiski nepievilcīgu vidi kultūras mantojuma objektā - Cēsu vecpilsētā. Vienlaikus Cēsu novada pašvaldība saņem iedzīvotāju un viesu sūdzības par automašīnu novietošanas apgrūtinājumiem, ņemot vērā, ka esošās stāvvietas vecpilsētā un tiešā tās tuvumā (500m rādiusā ap Vecpilsētu) ir nereti aizpildītas. projekta ietvaros nepieciešams izveidot papildus stāvlaukumus, teritorijas plānojumā paredzētajās vietās - pašvaldības zemes gabalos, kā arī jārod risinājums vecpilsētas apmeklējuma pieprasījumam, izveidojot pazemes autostāvvietu vecpilsētas centrā, blakus Rožu laukumam.

Satiksmes drošības un nomierināšanas risinājumu piemērošana Cēsu pilsētā

Pašvaldības finansējums

Cēsu novada pašvaldība izstrādā Satiksmes drošības un mierināšanas plānu, kas paredz daudzveidīgus satiksmes mierināšanas pasākumus Cēsu pilsētas transporta infrastruktūras uzlabošanai visiem satiksmes dalībniekiem. Plāna ietvaros paredzēta viedo risinājumu ieviešana ielu šķērsojumos (luksoforu regulēšana paaugstinātas satiksmes intensitātes gadījumos, gājēju pāreju apgaismošanas risinājumi u.c.), privātmāju teritoriju satiksmes mierināšanas pasākumi uzstādot atbilstošus satiksmes mierināšanas šķēršļus un ielu mēbeles, izglītības iestāžu apkārtnes satiksmes drošības uzlabošana, vizuālu ielu marķējumu izveide visas pilsētas ietvaros, kā arī pilsētas gājēju pāreju risinājumus atbilstoši situācijām (piem., drošības saliņu izveide, paceltās pārejas, optiski paaugstinātas pārejas) u.c. risinājumi. Plānotās aktivitātes ir pasaulē atzīti labās prakses piemēri, ar kuriem iespējams gūt ātrus, efektīvus un izmaksās samērīgus risinājumus, kas uzlabo ikviena satiksmes dalībnieka drošību visa plānotā pārvietošanās maršruta ietvaros.  Cēsu novada pašvaldības mērķis ir ieviest pilsētvides risinājumus, kas jo īpaši veicina neaizsargātāko satiksmes dalībnieku (gājēji, velobraucēji, seniori, bērni, cilvēki ar īpašām vajadzībām u.c.) drošības uzlabojumus. Paredzams, ka risinājumu izveide sekmēs bērnu un jauniešu patstāvīgu pārvietošanos no mājām uz skolu ikdienā, tādējādi samazinot automašīnu  slogu uz pilsētas infrastruktūru.

Pirtsupītes teritorijas labiekārtošanas projekts aktīvās atpūtas zonu un pilsētas centra savienojamības izveidei

Pašvaldības finansējums

Aktīvā dzīvesveida un atpūtas zonas izveide Pirtsupītes gravā, Cēsu pilsētas centrā atbilstoši izstrādātajam detālplānojumam. Teritorija aptver 24,4 ha zaļās zonas pilsētas centrā, kas šobrīd netiek mērķtiecīgi izmantoti, taču kurai piemīt augsta ainaviskā un rekreācijas vērtība. Projekta ietvaros Pirtupītes gravā plānots attīstīt aktīvās un klusās atpūtas zonas, bērnu rotaļu zonas, ierīkot gājēju celiņus, apgaismojumu, kā arī veidot ainavas labiekārtojumu. Pirtupītes grava jau šobrīd kalpo kā būtiska savienojuma zona Viestura ielas un Cēsu Klīnikas kvartāliem ar pilsētas centru, taču tai trūkst nepieciešamās pārvietošanās infrastruktūras. lai nodrošinātu piekļūšanu teritorijai, paredzēts izveidot arī  zonas auto novietošanai.