Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Cēsu novada pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde" 6.martā izsludinājusi 2024.gada pirmo Cēsu novada kultūras projektu konkursu. 
 
Pirmajā Cēsu novada kultūras projektu konkursā paredzētā kopējā sadalāmā summa ir 20 000 EUR. Prioritāri tiks atbalstīti kultūras projekti un iniciatīvas, kuru norise plānota ārpus tradicionālajām kultūrvietām; kas veicina sabiedrības līdzdalību kultūras aktivitātēs un vietējo kopienu sadarbību. Viens projekts var saņemt līdzfinansējumu līdz 1000 EUR, pieteikumu iesniedzēji var būt juridiskas vai fiziskas personas un projekta īstenotājam jāplāno savs līdzfinansējums vismaz 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām.  
 
Līdzfinansējumam šajā projektu konkursā var pieteikt iniciatīvas, kuras plānots īstenot Cēsu novada administratīvajā teritorijā līdz 2024.gada 15.decembrim. Tie var būt visdažādākie kultūras jomas projekti: mūzikas koncerti, izstādes, teātra izrādes, grāmatu izdošana, starpdisciplināri kultūras projekti u.c.  
 
Konkursa dokumenti skatāmi šeit:
 
Projektu pieteikumi jāiesniedz Cēsu novada pašvaldības iestādē "Kultūras pārvalde" (Raunas iela 12, Cēsis, LV-4101) līdz 2024.gada 26.martam plkst.17.00, sūtot uz e-pastu kultura@cesunovads.lv ar norādi "Cēsu novada kultūras projektu konkursam".
 
Projekta pieteikumu iespējams iesniegt elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar paraksttiesīgas personas drošu elektronisko parakstu vienā EDOC datnē, nosūtot uz iepriekš norādīto e-pastu. Savukārt, projektu pieteikumus papīra formātā iespējams iesniegt personīgi Kultūras pārvaldes birojā, vai sūtot pa pastu (aploksnes pasta zīmogs – 26.marts). Iesniedzot pieteikumu papīra formātā, tas jānosūta arī elektroniski uz e-pastu: kultura@cesunovads.lv. Projekta pieteikumā ietilpst aizpildīta pieteikuma veidlapa, tāmes veidlapa un projekta vadītāja CV saskaņā ar konkursa nolikumu. 
 
2024.gada otro Cēsu novada kultūras projektu konkursu un plānots izsludināt 1.jūlijā.