Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsts bērniem bāreņiem

Dokumenti

 

Cēsu novada atbalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam:

Vienreizējs atbalsts (pēc pilngadības sasniegšanas):

  • Patstāvīgas dzīves uzsākšanai 218 euro,  bērnam ar invaliditāti kopš bērnības - 327 euro.
  • Sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 820,05 euro.

Ikmēneša atbalsts (pēc pilngadības sasniegšanas): 109 euro, bērnam ar invaliditāti kopš bērnības - 163 euro, ja bez pārtraukuma tupina mācīties. 

Mājokļa pabalsts (pēc pilngadības sasniegšanas): Likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" noteiktajā kārtībā.

Pabalsts mācību gadu uzsākot: 30 euro (dāvanu karšu veidā), ja bez pārtraukuma turpina mācīties, bet ne ilgāk, kā līdz 24 gadu vecumam.

Sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai: Individuālās sociālās rehabilitācijas procesā noteikto mērķu sasniegšanai, t.sk. psiholoģiskās palīdzības vai sociālās rehabilitācijas izdevumu segšanai nepārsniedzot 200 euro gadā. 

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana

Lai saņemtu nepieciešamo atbalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un pēc dienesta pieprasījuma lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti (ja ziņas nav Sociālā dienesta rīcībā).

 

Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

Sociālais dienests pārbauda tā rīcībā esošās ziņas un dokumentus un pārliecinās par to atbilstību pabalsta saņemšanai.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 29358187
sd@cesunovads.lv

 

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

Normatīvie akti

Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un palikušiem bērniem

Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās