Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aktuālie

Atcelt
Projekta nosaukums Finansējuma avots Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti Kopējais finasējums Realizācijas termiņš Kontaktpersona
INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas projekts “Baltijas jūras reģions ilgtspējīgas mobilitātes plānošanai (SUMPs for BSR)” INTERREG 242 393 EUR 302 992 EUR 01.11.2023 - 31.10.2026 Daina Tērauda
daina.terauda@cesunovads.lv
Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Cēsu novadā Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma fonds 128 093,00 EUR 152 217,37 EUR 27.06.2024 - 30.06.2026 Vita Pleševnika
vita.plesevnika@cesis.lv
Peldošās salas kā bioloģiskās daudzveidības pieturas un piesārņojuma mazinātāji pilsētu adaptācijas veicināšanai (BioFloat) Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma ERAF 893 630,00 EUR 27.11.2023 - 26.11.2027 Zane Pīpkalēja

29152186
Dārzu tūrisma produkta “Dārza pērles ikvienam (Garden Pearls for all/ Garden Pearls II)” pieejamības uzlabošana Igaunijā un Latvijā Eiropas Reģionālās attīstības fonda INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam 1 255 991 EUR 01.10.2023 - 30.09.2026 Ieva Dreibante
ieva.dreibante@cesunovads.lv
Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Eiropas Reģionālās attīstības fonds 06.04.2023 - 31.12.2023 Ieva Dreibante
ieva.dreibante@cesunovads.lv
26850417
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (1.posms) EKII 497243,16 EUR 710347,37 EUR 06.04.2023 - 05.10.2024 Liene Krīvena
liene.krivena@cesunovads.lv
25738163
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (2.posms) EKII 212738,92 EUR 303912,74 EUR 06.04.2023 - 05.10.2024 Liene Krīvena
liene.krivena@cesunovads.lv
25738163
Nosūtījums uz kultūras aktivitātēm Baltijas jūras reģionā (Arts on Prescription in the Baltic Sea Region) Interreg Baltijas jūras programma ERAF 3,511,285.56 EUR 01.01.2023 - 31.12.2025 Inga Surgunte
inga.surgunte@skaidrs.org
29953235
Ražošanas ēkas ar pieguļošo teritoriju būvniecība nekustamā īpašuma - CSA poligons, Daibe - teritorijā ERAF. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai 830 000 EUR 1 598 031,67 EUR 01.03.2023 - 31.12.2023 Zane Pūcīte
zane.pucite@cesunovads.lv
25735236
Cēsu klīnikas attīstība, pakalpojuma kvalitātes un pieejamības uzlabošanai iedzīvotājiem MK Nr.112 (Augstas gatavības projekti) 1 430 580 EUR 1 683 035,44 EUR 01.06.2022 - 01.03.2023 Iveta Herbsta
iveta.herbsta@cesunovads.lv
Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidū Kohēzijas fonds 259 455 EUR 304 008,12 EUR 01.07.2022 - 31.10.2023 Zane Pīpkalēja
zane.pipkaleja@cesunovads.lv
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldības ēkā Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā EKII 607 198,67 EUR 871 638,75 EUR 01.01.2022 - 01.01.2026 Zane Pūcīte
zane.pucite@cesunovads.lv
25735236
Līvu pirmsskolas izglītības iestādes “Līvu skola”, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, ēkas energoefektivitātes paaugstināšana ERAF 567 179,98 EUR 667 270,56 EUR 01.12.2022 - 31.12.2023 Iveta Herbsta
iveta.herbsta@cesunovads.lv
Energoefektivitātes paaugstināšana Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā Raiskumā, Raiskuma pagastā, Cēsu novadā ERAF 688 110,86 EUR 809 542,19 EUR 01.12.2022 - 31.12.2023 Iveta Herbsta
iveta.herbsta@cesunovads.lv
Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpiebalgas vidusskolā Priežu ielā 8, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Cēsu novadā ERAF 491 602,74 EUR 578 356,17 EUR 01.06.2022 - 31.12.2023 Iveta Herbsta
iveta.herbsta@cesunovads.lv
Drabešu Jaunās pamatskolas fasādes siltināšana, nodrošinot energoefektivitātes paaugstināšanu ERAF 312 235,36 EUR 367 335,72 EUR 01.06.2022 - 31.12.2023 Iveta Herbsta
iveta.herbsta@cesunovads.lv
Bringing Local and Regional municipalities towards owning their Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAPs) (OwnYourSECAP) LIFE 01.09.2022 - 30.08.2025 Zane Pīpkalēja
zane.pipkaleja@cesunovads.lv
Invazīvo augu sugu ierobežošana un aizsargājamo zālāju biotopu apsaimniekošana Cēsu novadā Latvijas vides aizsardzības fonds 8 688 EUR 20.12.2022 - 20.12.2023 Zane Pīpkalēja
zane.pipkaleja@cesunovads.lv
Towards energy transition and climate neutrality in the BSR municipalities (CommitClimate) Interreg Baltijas jūras programma ERAF 2 415 361,30 EUR 01.01.2023 - 31.12.2025 Zane Pīpkalēja
zane.pipkaleja@cesunovads.lv
Ceļā uz ilgtspējīgu un noturīgu sabiedrību, stiprinot pilsonisko līdzdalību un inovāciju (Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation (We make transition!)) Interreg Baltijas jūras programma 3 294 541,90 EUR 01.01.2023 - 31.12.2025 Zane Pīpkalēja
zane.pipkaleja@cesunovads.lv
LIFE LATESTAdapt - Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā LIFE Akronīms: LATESTadapt (pilnais - LIFE21-CCA-EE-LIFE LATESTadapt). Projekta identifikācijas numurs: 101074438. 5 144 488 EUR 01.09.2022 - 31.08.2027 Zane Pīpkalēja
zane.pipkaleja@cesunovads.lv
29152186
Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju (LIFE Waste To Resources IP) LIFE 9 147 210 EUR 15 245 351 EUR 01.11.2021 - 31.12.2028 Daina Tērauda
daina.terauda@cesunovads.lv
Vides un dabas izziņa EnvironmentNatureMe Interreg, Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gada 79 672,50 EUR 88 525,00 EUR 28.04.2023 - 15.11.2023 Zane Pīpkalēja
zane.pipkaleja@cesunovads.lv
29152186
Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai Eiropas Savienības Kohēzijas fonds 3 000 000 EUR (ES Kohēzijas fonds), 529 411 EUR (Valsts budžets) 3 529 411 EUR 17.02.2021 - 31.12.2023 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Inovācijas centra veidošana Cēsīs EEZ / NFI, Latvijas valsts budžets 1 642 346 (EEZ/NFI), 289 825,80 (Valsts budžets) 2 146 856 EUR 10.08.2020 - 09.08.2023 Miks Dzenis
miks.dzenis@cesunovads.lv
Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā IV kārta ERAF 1 030 842 EUR 2 297 007.41 EUR 01.03.2023 - 31.12.2023 Zane Pūcīte
zane.pucite@cesunovads.lv
25735236
Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām EKII 5 000 000 EUR 9 217 923,81 EUR Sanita Breikša
sanita.breiksa@cesunovads.lv
26499213
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi NVA 13300 EUR 12.01.2023 - 30.06.2023 Gita Šneidere,
gita.sneidere@cesunovads.lv
27835575
Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija ERAF 4 751 559,62 EUR 7 512 007,34 EUR 16.01.2018 - 31.12.2021 Sanita Breikša
sanita.breiksa@cesis.lv
64161818
Gaujas nacionālā parka teritorijas kā starptautiskā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana ERAF 3755,55 EUR   Andra Magone
andra.magone@cesis.lv