Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001
 

Cēsu novada  pašvaldība 2018.gada 19.septembrī ir noslēgusi Sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
 
Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001
 

Projekta finansējuma saņēmējs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Projekta sadarbības partneris Cēsu novada pašvaldība
Projekta
īstenošanas
pamats
2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”
Projekta specifiskais atbalsta mērķis Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības 3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.
 
6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.
Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie
Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes) 1.Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola
2.Cēsu internātpamatskola – attīstības centrs
3.Rāmuļu pamatskola
4.Cēsu 2.pamatskola
5.Cēsu Valsts ģimnāzija
6.Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija
7.Cēsu Pilsētas vidusskola
Projektā
neiesaistītās izglītības iestādes
 Cēsu 1.pamatskola
Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā 2018.gada 19.septembris – 2020.gada 30.decembris
Finansējums Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.
 
Kontaktinformācija
Projektu koordinators, Biruta Dambīte
Tālrunis: 64161822
 E-pasts: biruta.dambite@cesis.lv


Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam.

 

Īstenotie karjeras attīstības atbalsta pasākumi
2018./2019. mācību gadā
Izdevumus par pasākumiem sedz no projekta  ,, Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  finansējuma

 

1. Pasākuma nosaukums ,,Profesiju daudzveidība 1’’ PROFESIJAS  dzelzceļa nozarē
Pasākuma īstenotājs VAS ,,LATVIJAS DZELZCEĻŠ” Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs
Pasākuma  apraksts Izglītojamie tiek iepazīstināti  ar  profesijām Latvijas dzelzceļa nozarē, profesijai nepieciešamo izglītību un  prasmēm, radot  izpratni par dzelzceļa nozares attīstību, tai raksturīgo priekšmetisko vidi, kā arī izglītojamie praktiski izmēģina profesijai nepieciešamās  prasmes, veicot praktiskus uzdevumus, t. sk. iejušanās dzelzceļa darbinieku lomās,  dažādu uzdevumu veikšana atbilstoši dotajam profesijas aprakstam u. c.,  kas palīdz   izglītojamajiem saskatīt karjeras iespējas dzelzceļa nozarē savas nākotnes profesijā.
Dalībnieki Cēsu Pilsētas vidusskola, 11.a klase, 21 izglītojamais
 Datums 20.11.2018.
2.
 
 
Pasākuma nosaukums ,,Tikšanās ar profesionāli’’ -  tikšanās ar uzņēmēju 
Pasākuma īstenotājs SIA  ,,Rezidence”,  lektors    Arturs Gailītis
Pasākuma  apraksts Pieredzes stāsts par to, kā uzņēmējs Arturs Gailītis nonācis līdz savam biznesa variantam, iepazīstinot izglītojamos  ar  personīgajā biznesā iesaistītā personāla profesijām un kompetenci, ar personīgo pieredzi savas karjeras veidošanā, tādējādi  motivējot un palīdzot   izglītojamajiem saskatīt karjeras iespējas uzņēmējdarbībā savas nākotnes profesijā.
Dalībnieki Cēsu Pilsētas vidusskola, 7 – 12. klase, 27 dalībnieki
Datums 14.12.2018.
3. Pasākuma nosaukums ,,Veiksmīga karjera: mērķis, izaicinājumi, kompetences 1’’
 Īstenotājs SIA ,,Karjeras Konsultācijas”, lektors Aleksis Daume
Pasākuma apraksts Lektors Alreksis Daume iedvesmo izglītojamos veiksmīgas karjeras plānošanai un lēmumu pieņemšanai, sniedzot izglītojamiem  jaunas zināšanas un attīstot izglītojamo karjeras plānošanas un karjeras lēmumu pieņemšanas prasmju apguvi. Lektors palīdz izprast, kā cilvēka domāšanas veids spēj ietekmēt izglītojamā  karjeras izvēles ceļu, lai turpmākās karjeras plānošana būtu veiksmīga, kur smelties enerģiju un motivāciju rīkoties, kā arī akcentē domāšanas stratēģijas un atbildības izpratnes nozīmi karjeras lēmumu pieņemšanā. Izglītojamie strādā grupās un  individuāli, lektors palīdz izglītojamiem meklēt atbildes uz jautājumiem, modelējot dzīves situācijas, lai izglītojamie apgūtu  praktiskus paņēmienus karjeras plānošanai un lēmumu pieņemšanai.
Dalībnieki Cēsu Valsts ģimnāzija, 7. - 12. Klase, 380 izglītojamie
Datums 07.01.2019.
4. Pasākuma nosaukums ‘’Profesiju daudzveidība 2’’ PROFESIJAS ANIMĀCIJĀ
Īstenotājs Biedrība ,, Multenkulten”
Pasākuma  apraksts Izglītojamie iepazīstas  ar animācijas filmas izveides procesu, ar dažādām profesijām animācijā, ko papildina grafiskais materiāls - fotoreportāža, kas paskaidro katras profesijas specifiku, un animācijas filmu fragmenti. Vizuālo materiālu papildina stāstījums par darbu, ko veic katras profesijas pārstāvis, kā arī neliels stāstījums par konkrētu personu, kura raksturo šo profesiju. Izglītojamie veic praktisku darbu, izveidojot  īsu animācijas filmu, kā arī apgūst prasmes, kā  var veidot animāciju mājas apstākļos.
Dalībnieki Cēsu Pilsētas vidusskola, 1. – 3. klase, 134 izglītojamie
Datums 29.01.2019.
5. Pasāķuma nosaukums ‘’Veiksmīga karjera: mērķis, izaicinājumi, kompetences 2’’
Īstenotājs Biedrība ,, Jauniešu akadēmija Pacelt pasauli”
Pasākuma īss apraksts Izglītojamie apgūst  praktiskus paņēmienus karjeras plānošanā un lēmumu pieņemšanā, kas motivē un palīdz   izglītojamajiem saskatīt karjeras iespējas savas nākotnes profesijā. Noslēgumā izglītojamie izveido savu karjeras mērķu karti, saņemot individuālu atbalstu, idejas un iespējamos risinājumus karjeras plānošanā.
Dalībnieki Cēsu internātpamatskola – attīstības centrs un Rāmuļu pamatskola,  6. - 9. klase, 61 izglītojamais
Datums 04.02.2019.
6. Pasākuma nosaukums ‘’Profesiju daudzveidība 3’’ PROFESIJAS SPORTA ORGANIZĀCIJĀ
Īstenotājs SIA ,,Vidzemes Olimpiskais centrs”
Pasākuma īss apraksts Izglītojamie iepazīstas ar sporta organizācijā nodarbinātā personāla profesijām, ar šo profesiju  pārstāvju darba pienākumiem,  nepieciešamo izglītību un  prasmēm, kas  motivē un palīdz   izglītojamajiem saskatīt karjeras iespējas sporta organizācijā savas nākotnes profesijā. Izglītojamie iesaistās  diskusijā un tiekas ar trīs profesiju pārstāvjiem viņu darba vietā, kā arī izglītojamie izmēģina profesijai nepieciešamās  prasmes praktiski.
Dalībnieki Cēsu internātpamatskola – attīstības centrs, 9. klase,  19 izglītojamie
Datums 04.02.2019.
Dalībnieki Cēsu Pilsētas vidusskola,  10.klase,  20  izglītojamie
Datums 05.02.2019.
7. Pasākuma nosaukums ‘’Profesiju daudzveidība 4” PROFESIJAS PĒTNIECISKAJĀ IESTĀDĒ BIOLOĢIJAS, BIOMEDICĪNAS UN BIOTEHNOLOĢIJAS JOMĀ
Īstenotājs APP ,, Latvijas  Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Pasākuma īss apraksts Izglītojamie iepazīstas ar personāla profesijām,  aprīkojumu un servisiem pētnieciskajā iestādē bioloģijas, biomedicīnas un biotehnoloģijas jomā, kā arī ar personālam nepieciešamo izglītību un prasmēm,  izglītības iegūšanas iespējām, kas palīdz  izglītojamajiem saskatīt karjeras iespējas pētnieciskajā iestādē  savas nākotnes profesijā. Lekcijas nobeigumā  izglītojamie iesaistās  diskusijā un saņem atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.
Otrajā daļā izglītojamiem iejūtas pētnieka lomā, veicot  laboratorijas darbu.
Dalībnieki Cēsu Pilsētas vidusskola, 11.a un 12.b klase, 12 izglītojamie
Datums 21.02.2019
8. Pasākuma nosaukums ,,Tehniskās jaunrades diena skolā’’ INŽENIERZINĀTNES PROFESIJAS
Īstenotājs Biedrība ,, Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments’’
Pasākuma īss apraksts  Izglītojamie iepazīstas ar  inženierzinātnes profesijām, iegūstot jaunas zināšanas par profesijām, iepazīstoties ar šo  profesiju specifiku un profesijai nepieciešamajām prasmēm, kā arī iepazīstas ar izglītības iestādēm, kurās  tiek piedāvātas inženierzinātnes studiju programmas, kas   motivē izglītojamos apgūt kādu no inženierzinātnes profesijām nākotnē.
Otrajā daļā izglītojamie izvēlas vienu no  sešām piedāvātajām  darbnīcām: ,,Būvnieks”, ,,Ķīmijas tehnologs”, ,,Aviators”, ,,Mehatroniķis”, ,,Kīmiķis”  un ,,Tiltu inženieris”,  kurā izglītojamie apgūst un demonstrē prasmes, kuras raksturo konkrēto profesiju.  Noslēgumā saņem atbildes uz interesējošajiem  jautājumiem
Dalībnieki Cēsu Pilsētas vidusskola, 4. – 9. klase, 315 izglītojamie
Datums 01.03.2019
9. Pasākuma nosaukums Izstāde ,,Skola 2019”
Īstenotājs SIA ,, BT1”
Pasākuma īss apraksts Izglītojamie apmeklē gada nozīmīgāko karjeras  pasākumu Latvijā un saņem  visaptverošu un kvalitatīvu informāciju par mācību iespējām Latvijā un ārzemēs.
Dalībnieki Cēsu Pilsētas vidusskola, 10. – 11. klase, 38 izglītojamie;
Dalībnieki Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, 10. - 12. klase, 116 izglītojamie
Dalībnieki Cēsu Valsts ģimnāzija, 11.-12. klase, 46 izglītojamie
Datums 01.03.2019
10. Pasākuma nosaukums ‘’Veiksmīga karjera: mērķis, izaicinājumi, kompetences 3’’
Īstenotājs SIA  ,,Mazā Brīnumzeme”
Pasākuma īss apraksts Izglītojamie piedalās ,,sarunu darbnīcā”, kurā veic situāciju analīzi  par darba pasaules izaicinājumiem, nākotnes profesiju, nepieciešamajām kompetencēm  un to apgūšanas iespējām.  Izglītojamie strādā grupās un  individuāli, lai  apgūtu  praktiskus paņēmienus karjeras plānošanā un karjeras lēmumu pieņemšanā.  Nobeigumā izglītojamie veic  praktisku darbu grupās par apgūtajām karjeras tēmām un  saņem atbildes  uz  interesējošajiem jautājumiem.
Dalībnieki Cēsu 1. pamatskolas, 7. - 9. klase,  88 izglītojamie
Datums 18.03. un 25.03.2019
11. Pasākuma nosaukums ,,Profesiju daudzveidība  5“ -  profesijas  planetārijā
Īstenotājs SIA ,, Vaatepiir”  Igaunija
Pasākuma īss apraksts Izglītojamie iepazīstas  ar profesijām planetārijā, ko papildina video materiāls un filmu fragmenti, kas paskaidro katras profesijas specifiku, un  stāstījums par darbu, ko veic katras profesijas pārstāvis. Izglītojamie iegūst jaunas zināšanas par digitālajām un nanotehnoloģijām, to darbību, kā arī   tiekas ar  projekcijas inženierijas speciālistu, datoru tehnoloģijas speciālistu,  astronomijas  speciālistu, kuri iepazīstina ar šo profesiju  darba pienākumiem,  nepieciešamo izglītību un  prasmēm, kā arī demonstrē savas amata prasmes.  Nodarbības nobeigumā  izglītojamie iesaistās  diskusijā un saņem atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.
Dalībnieki Cēsu Valsts ģimnāzija  7. – 11. klase, 280  izglītojamie
Dalībnieki Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola,  1. - 6. Klase, 274 izglītojamie
Datums 25.03. un 26.03.2019.
12. Pasākuma nosaukums ,,Profesiju daudzveidība  6“ -  profesijas  lidostā
Īstenotājs Lidosta ,,Rīga”
Pasākuma īss apraksts Izglītojamie  iepazīstas ar lidostas personāla profesijām, ar šo profesiju  darba pienākumiem,  nepieciešamo izglītību un  prasmēm  un darba vidi, saņem atbildes uz  interesējošajiem jautājumiem, kas motivē izglītojamos nākotnes profesijai darbam lidostā.
Dalībnieki Cēsu  2. pamatskola, 9.a  klase, 21  izglītojamais
Datums 22.03.2019.
13. Pasākuma nosaukums ‘’Profesiju daudzveidība 7’’ PROFESIJAS ANIMĀCIJĀ
Īstenotājs Biedrība ,, Multenkulten”
Pasākuma  apraksts Izglītojamie iepazīstas ar  animācijas filmas izveides procesu, ar  profesijām animācijas jomā un to specifiku, noskatās animācijas filmu fragmentus.  Izglītojamie izveido īsu animācijas filmu un apgūst prasmes, kā veidot animāciju mājas apstākļos.
Dalībnieki Cēsu intenātpamatskola – attīstības centrs, 1. – 5. klase, 92  izglītojamie
Dalībnieki Rāmuļu pamatskola, 1. – 6. klase, 19  izglītojamie
Datums 27.03.2019.
14. Pasākuma nosaukums ,,Profesiju daudzveidība  8“ -  profesijas  lidostā
Īstenotājs Lidosta ,,Rīga”
Pasākuma īss apraksts Izglītojamie iepazīstas ar lidostas personāla profesijām, ar šo profesiju  darba pienākumiem,  nepieciešamo izglītību un  prasmēm  un darba vidi, kā arī saņem  atbildes uz interesējošajiem jautājumiem, kas motivē izglītojamos nākotnes profesijai.
Dalībnieki Cēsu  2. pamatskola, 8.b un 9.b klase, 42  izglītojamie
Datums 15.04. un  16.04.2019.
15. Pasākuma nosaukums ,,Profesiju daudzveidība  9“ – saldējuma ražotnē
Īstenotājs SIA ,,Siguldas saldējums”
Pasākuma īss apraksts Izglītojamie iepazīstas ar saldējuma ražošanas  uzņēmuma izveides procesu, ražotnē strādājošo profesijām, ar šo profesiju pārstāvju  darba pienākumiem,  nepieciešamo izglītību un  prasmēm. Izglītojamie piedalās  meistarklasē, kurā profesionāļi demonstrē sava amata prasmes, iepazīstinot izglītojamos ar personīgo pieredzi, ar profesijai   nepieciešamo izglītību un prasmēm. Nobeigumā izglītojamie  izmēģina profesijai nepieciešamās  prasmes praktiski, diskutē par nākotnē nepieciešamajām profesijām un karjeras iespējām pārtikas nozarē, saņem atbildes uz interesējošajiem  jautājumiem un degustē saldējuma uzņēmuma ražoto produkciju.
Dalībnieki Cēsu  2. pamatskola, 6.a un 6.b klase, 44 izglītojamie
Datums 16.04.2019.
16. Pasākuma nosaukums  ,,Veiksmīga karjera: mērķis, izaicinājumi, kompetences 4” mašīnbūves un metālapstrādes nozarē
Īstenotājs  Nodibinājums „Tehnobuss Latvija”
Pasākuma īss apraksts Izglītojamie  gūst  priekšstatu par mašīnbūves un metālapstrādes nozarē strādājošo profesijām, šaja’nozarē izmantotajām modernajām tehnoloģijām, to darbību, kā arī izmēģina profesijai nepieciešamās  prasmes praktiski. Nobeigumā iesaistās  diskusijā un saņem atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.
Dalībnieki Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola,  5. – 6. klase,  89 izglītojamie
Datums 16.04.2019.
17. Pasākuma nosaukums ,,Profesiju daudzveidība  10“, ,,Profesiju daudzveidība  17“ – pārtikas ražotnēs
Īstenotājs SIA ,,Latnature” un  SIA ,, Siera ražotne”
Pasākuma īss apraksts  Izglītojamie iepazīstas ar siera un čipšu ražošanas  uzņēmumu izveides procesu,  ar ražotnē strādājošo profesijām, ar šo profesiju pārstāvju  darba pienākumiem,  nepieciešamo izglītību un  prasmēm. Karjeras pasākuma otrajā daļā izglītojamie  piedalās  meistarklasē, kurā ražotājs demonstrē savas  amata prasmes, iepazīstinot izglītojamos ar personīgo pieredzi, ar profesijai   nepieciešamo izglītību, kā arī nodrošina izglītojamajiem iespēju izmēģināt profesijai nepieciešamās  prasmes praktiski, diskutē par nākotnē nepieciešamajām profesijām pārtikas ražotnē un karjeras iespējām. Nobeigumā izglītojamie saņem atbildes uz interesējošajiem  jautājumiem un degustē uzņēmumu ražoto produkciju.
Dalībnieki Cēsu  2. pamatskola, 1.a un1.b klase, 53 izglītojamie; 3.a un 3.b klase, 42 izglītojamie
Datums 18.04.2019.; 22.05.2019.
18. Pasākuma nosaukums ,,Profesiju daudzveidība  11“ -  profesijas  lidostā
Īstenotājs Lidosta ,,Rīga”
Pasākuma īss apraksts Izglītojamie iepazīstas ar lidostas personāla profesijām, ar šo profesiju  darba pienākumiem,  nepieciešamo izglītību un  prasmēm  un darba vidi un saņem  atbildes uz interesējošajiem jautājumiem, kas motivē izglītojamos nākotnes profesijai.
Dalībnieki Cēsu  2. pamatskola, 5.b  klase, 25  izglītojamie
Datums 23.04.2019.
19. Pasākuma nosaukums ,,Profesiju daudzveidība  12“ -  profesiju dažādība
Īstenotājs Lidosta ,,Rīga” un izstāde,, Koks ir labs”
Pasākuma īss apraksts Lidostā ,,Rīga” izglītojamie iepazīstas ar lidostas personāla profesijām, ar šo profesiju  darba pienākumiem,  nepieciešamo izglītību un  prasmēm  un darba vidi.  Izstādē ,,Koks ir labs” iepazīstas   ar mežsaimniecības un kokapstrādes jomas profesijām.  Izglītojamie saņem atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.
Dalībnieki Cēsu  2. pamatskola, 5.a un 2, b  klase, 38  izglītojamie
Datums 24.04.2019.
20. Pasākuma nosaukums  ‘’Tikšanās ar profesionāli 2’’ -  tikšanās ar pavāru
Īstenotājs  SIA „ĒD”
Pasākuma īss apraksts Izglītojamie iepazīstas  ar pavāra profesiju, nepieciešamo izglītību un prasmēm, profesijas specifiku. Pavārs demonstrē profesionālās prasmes pavāršovā ,,Gatavo bez uguns”, kurā demonstrē bez uguns gatavošanas paņēmienus un nodrošina izglītojamajiem sagatavotās produkcijas degustāciju. Pavārs vērtē  izglītojamo recepšu konkursam iesniegtās ēdienu receptes un izglītojamo komandas sacenšas pavāršovā savas izvēlētās receptes gatavošanā.   Nobeigumā tiek  apbalvoti uzvarētāji, izglītojamie saņem atbildes uz interesējošajiem jautājumiem, kas motivē un palīdz   izglītojamajiem saskatīt karjeras iespējas pavāra profesijā nākotnē.
Dalībnieki Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola,  1. – 6. klase,  281 izglītojamais
Datums 25.04.2019.
21. Pasākuma nosaukums ,,Profesiju daudzveidība  13“ -  profesijas  lidostā
Īstenotājs Lidosta ,,Rīga”
Pasākuma īss apraksts Izglītojamie  iepazīstas ar lidostas personāla profesijām, ar šo profesiju  darba pienākumiem,  nepieciešamo izglītību un  prasmēm  un darba vidi, saņem atbildes uz izglītojamo interesējošajiem jautājumiem, kas motivē izglītojamos nākotnes profesijai lidostā.
Dalībnieki Cēsu  2. pamatskola, 8.a  klase, 22  izglītojamie
Datums 07.05.2019.
22. Pasākuma nosaukums ,,Skills Latvia 2019“
Īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra
Pasākuma īss apraksts Izglītojamie apmeklē gada nozīmīgāko karjeras  pasākumu profesionālajā izglītībā Latvijā un saņem visaptverošu un kvalitatīvu informāciju par profesionālās izglītības piedāvājumu, kā arī   izmēģina dažādas profesijas un profesionālās prasmes, iesaistās diskusijā un saņem atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.
Dalībnieki Cēsu  2. pamatskola, 8.-9.  klase, 30  izglītojamie
Dalībnieki Cēsu internātpamatskola – attīstības centrs, 7.-9.  klase, 46  izglītojamie
Dalībnieki Rāmuļu  pamatskola, 8.-9.  klase, 25  izglītojamie
Dalībnieki Cēsu Pilsētas vidusskola, 5. – 6. klase, 49 izglītojamie
Datums 08.05. un 09.05.2019.
23. Pasākuma nosaukums ,,Profesiju daudzveidība  14“ – saldējuma ražotnē
Īstenotājs SIA ,,Siguldas saldējums”
Pasākuma īss apraksts Izglītojamie iepazīstas ar  saldējuma ražošanas  uzņēmuma izveides procesu, ar ražotnē strādājošo profesijām, ar šo profesiju pārstāvju  darba pienākumiem,  nepieciešamo izglītību un  prasmēm, kas motivē un palīdz   izglītojamajiem saskatīt karjeras iespējas nākotnes profesijā. Izglītojamie piedalās meistarklasē, kurā  divi profesiju pārstāvji demonstrē sava amata prasmes saldējuma ražošanā, iepazīstinot izglītojamos ar personīgo pieredzi, ar profesijai   nepieciešamo izglītību un prasmēm,  kā arī  izglītojamie izmēģina profesijai nepieciešamās  prasmes praktiski, diskutē par nākotnē nepieciešamajām profesijām un karjeras iespējām šajā nozarē, saņem atbildes uz  interesējošajiem  jautājumiem un degustē uzņēmuma ražoto produkciju.
Dalībnieki Cēsu  2. pamatskola, 4.a klase, 20 izglītojamie
Datums 08.05.2019.
24. Pasākuma nosaukums ,,Profesiju daudzveidība  15“ – pārtikas ražotnē
Īstenotājs SIA ,,Rāmkalni Nordeco”
Pasākuma īss apraksts Izglītojamie iepazīstas ar  augļu un dārzeņu ražotnes  uzņēmuma izveides procesu, ar ražotnē strādājošo profesijām, ar šo profesiju pārstāvju  darba pienākumiem,  nepieciešamo izglītību un  prasmēm. Izglītojamie piedalās  meistarklasē, kurā augļu un dārzeņu ražotnes  profesionāļi demonstrē sava amata prasmes, iepazīstinot izglītojamos ar personīgo pieredzi, ar profesijai   nepieciešamo izglītību un prasmēm, kā arī  izglītojamie izmēģina profesijai nepieciešamās  prasmes praktiski, diskutē par nākotnē nepieciešamajām profesijām un karjeras iespējām šajā nozarē. Nobeigumā saņem atbildes uz  jautājumiem un degustē uzņēmuma ražoto produkciju.
Dalībnieki Cēsu  2. pamatskola, 7.b klase, 16 izglītojamie
Datums 10.05.2019.
25. Pasākuma nosaukums ‘’Veiksmīga karjera: mērķis, izaicinājumi, kompetences 5’’
Īstenotājs SIA  ,,Mazā Brīnumzeme”
Pasākuma īss apraksts Izglītojamie piedalās  ,,sarunu darbnīcā”, kurā veic situāciju analīzi, iekļaujot tēmas par darba pasaules izaicinājumiem, nākotnes profesiju un  nepieciešamajām kompetencēm.  Izglītojamie strādā grupās un  individuāli, lai apgūtu  praktiskus paņēmienus karjeras plānošanā un karjeras lēmumu pieņemšanā,  kā arī veic praktisku darbu par apgūtajām tēmām, saņemot  individuālu atbalstu un iespējamos risinājumus karjeras plānošanā. Nodarbības  nobeigumā izglītojamie saņem  atbildes uz  interesējošajiem jautājumiem.
Dalībnieki Cēsu Valsts ģimnāzija, 9. - 10. klase,  130 izglītojamie,
Datums 14.05.2019.
Dalībnieki Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, 7.-9. klase . 109 izglītojamie
Datums 28.05.2019.,30.05.2019.
26. Pasākuma nosaukums ‘’Profesiju daudzveidība 16’’ zemnieku saimniecībā
Īstenotājs SIA  ,, Agro Virpulis”
Pasākuma īss apraksts Izglītojamie iepazīstas ar profesijām bioloģiskajā  saimniecībā , ar šo profesiju pārstāvju  darba pienākumiem,  nepieciešamo izglītību un  prasmēm un saņem atbildes uz interesējošajiem  jautājumiem. Karjeras pasākuma otrajā daļā izglītojamie iesaistās meistarklasē, kurā profesionāļi  demonstrē sava amata prasmes un  iepazīstina izglītojamos ar personīgo pieredzi un   nodrošina izglītojamajiem iespēju izmēģināt profesijai nepieciešamās  prasmes praktiski. Nobeigumā veic zemnieku saimniecības apskati.
Dalībnieki Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, 3. -6. Klases,  15 izglītojamie
Datums 20.05.2019.
27. Pasākuma nosaukums ‘’Profesiju daudzveidība18”pārtikas ražotnē
Īstenotājs Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība ,,Straupe”
Pasākuma īss apraksts Izglītojamie iepazīstas ar profesijām PKS  ,,Straupe” , ar profesiju pārstāvju  darba pienākumiem,  nepieciešamo izglītību un  prasmēm, kā arī saņem atbildes uz interesējošajiem  jautājumiem. Izglītojamie iesaistās meistarklasē, kurā profesionāļi  demonstrē sava amata prasmes un  iepazīstina izglītojamos ar personīgo pieredzi. Izglītojamie izmēģina profesijai nepieciešamās  prasmes praktiski un veic uzņēmuma apskati.
Dalībnieki Cēsu internātpamatskola - attīstības centrs, 5. -7. klase,  40 izglītojamie
Datums 23.05.2019.
28. Pasākuma nosaukums ‘’Profesiju daudzveidība 19’’ zemnieku saimniecībā
Īstenotājs Zemnieku saimniecība   ,, Priedītes”
Pasākuma īss apraksts Izglītojamie iepazīstas ar profesijām zemnieku saimniecībā ,,Priedītes‘’ un saņem atbildes uz interesējošajiem  jautājumiem, kā arī iesaistās meistarklasē, kurā profesionālis  demonstrē amata prasmes un  iepazīstina izglītojamos ar personīgo pieredzi lopkopībā. Nobeigumā izglītojamie izmēģina profesijai nepieciešamās  prasmes praktiski un  veic zemnieku saimniecības apskati.
Dalībnieki Cēsu 2. pamatskola, 12 izglītojamie no speciālās klases un
4. a klases
Datums 28.05.2019.
29. Pasākuma nosaukums ‘’Profesiju daudzveidība 20’ zemnieku saimniecībā
Īstenotājs IK   ,, Kalbakas”
Pasākuma īss apraksts Izglītojamie iepazīstas ar profesijām zemnieku saimniecībā ,,Kalbakas‘’ un  saņem atbildes uz interesējošajiem  jautājumiem. Nobeigumā izglītojamie izmēģina profesijai nepieciešamās  prasmes praktiski un  veic zemnieku saimniecības apskati.
Dalībnieki Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, 2.a un 2.b klase, 45 izglītojamie
Datums 29.05.2019.
30. Pasākuma nosaukums ‘’Tikšanās ar profesionāli n 3’’ tikšanā s ar mūziķi
Īstenotājs SIA ,,Creative Society’’
Pasākuma īss apraksts Tikšanās ar mūziķi Rihardu Fedotovu, kurš iepazīstina  izglītojamos  ar mūziķa profesiju, profesijai  nepieciešamo izglītību un prasmēm, profesijas specifiku, stāstījumu papildinot ar  paraugdemonstrējumiem, kā arī iepazīstina izglītojamos ar mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas iespējām mūzikā un  jauno mēdiju mākslas jomām, strādājot grupās atbilstoši izglītojamo vecumposmam.   Nobeigumā izglītojamie saņem atbildes uz  interesējošajiem jautājumiem.
Dalībnieki Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, 1. 6. klase, 281 izglītojamais
Datums 31.05.2019.