Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Līvu pirmsskolas izglītības iestāde

http://www.livuskola.lv/
Krīvi, Vaives pag., Cēsu novads
Vadītāja  Antra Gabranova, tālr.26458775
tālr. 64107082
E-pasts: livu.pii@cesunovads.edu.lv

Mērķis un uzdevumi:

- organizēt un īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu, vispusīgai bērna personības attīstībai,

- ieviest izmaiņas mācību darba plānošanā un organizēšanā,

- veicināt pozitīvu sadarbību ar iestādes izglītojamo ģimenēm, akcentējot tās līdzdalību, lai atbalstītu bērnu mācīšanos un mācīšanu,

- radīt interesi un attieksmi, izzinot un pētot dabas un apkārtējos procesus, izmantojot tuvāko apkārtni un dabu kā mācību vidi,

- pilnveidot izglītības iestādes pedagogu profesionālo kompetenci un paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā.

Palīgs vecākiem