Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu 2.pamatskola

http://www.cesu2pamatskola.lv/
Gaujas iela 45, Cēsis
Direktore Ija Brammane, mob.tālr. 26514310
tālr. 64123880
E-pasts: info@c2psk.edu.lv

Mērķis un uzdevumi:

- veidot visiem izglītojamiem pieejamu attīstības vidi, īstenot izglītības procesu un nodrošināt valsts pamatizglītības standartā un pirmsskolas vadlīnijās noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu;
- īstenot licencētās izglītības programmas;
- realizēt interešu izglītības un audzināšanas programmas, nodrošināt iespēju izglītojamiem iegūt zināšanas un prasmes;
- izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
- sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu obligātās pirmsskolas un pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma bērniem;
- racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus.
Pašvērtējums