Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Attīstības un teritorijas plānošanas komisija

Komisija izskata novada attīstības projektu īstenošanas iespējas un teritorijas plānošanas jautājumus.

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Agitu Alksnīti pa tālruni 26414980 vai e-pastā agita.alksnite@cesunovads.lv.

Komisijas priekšsēdētājs

I.SUIJA-MARKOVA

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

D.EIHENBAUMA

Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja

Komisijas sekretāre

A.ALKSNĪTE

Administrācijas biroja sekretāre

Komisijas locekļi

L.BUKOVSKA

Izpilddirektore

 

E.EGLĪTE

Amatas apvienības pārvaldes vadītāja

 

D.BIŠERE-
VALDEMIERE

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja

 

L.MEDNE

Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja

 

D.ZEMMERS

Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītājs

  E.ŠĪRANTE

Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja

  V.BURJOTS

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. 

  E.TAURENE

Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas vadītāja - galvenā teritorijas plānotāja

  V.KALANDĀROVS Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
  V.LUKSTIŅA

Cēsu novada Būvvaldes arhitekte 

Nākamās komisijas 2023.gada 24.janvārī plkst.10.00

Darba kārtība

1. Par nekustamā īpašuma “Bille 2”-5, Bille, Drabešu pagasts, Cēsu novads, atsavināšanas procesa uzsākšanu.

2. Par nekustamā īpašuma “Bille 2”-6, Bille, Drabešu pagasts, Cēsu novads, atsavināšanas procesa uzsākšanu.

3. Par zemes nomas līguma slēgšanu.

4. Par zemes ierīcības projekta Dzelzceļa iela 22, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu.

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Cēsu novada Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Kalna Sīļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4242 003 0065.

6. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un nosacījumu izdošanu zemes gabalam "Brīvnieki", Vaives pag., Cēsu nov.

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Nīgales”, Zaubes pag., Cēsu nov. zemes vienībai.

8. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.

9. Par lietošanas mērķa maiņu Cēsu novada Raiskuma pagasta nekustamajiem īpašumiem.

10. Par nekustamā īpašuma “Staidi”, Veselavas pagasts, Cēsu novads, sadalīšanu.

11. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un nosacījumu izdošanu Cēsu novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma "Sulas” zemes vienībai.

12. Par nekustamā īpašuma “Āravoti”, Vaives pagasts, Cēsu novadā nodošanu nomā.

13. Par piekrišanu struktūrvienības reģistrēšanai Cēsu novada pašvaldības telpās Leona Paegles ielā 1, Cēsis, Cēsu nodošanu nomā.

14. Līgatnes apvienības pārvaldes informācija par atteikumiem no pirmpirkuma tiesību izmantošanas.