Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Attīstības un teritorijas plānošanas komisija

Komisija izskata novada attīstības projektu īstenošanas iespējas un teritorijas plānošanas jautājumus.

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Agitu Alksnīti pa tālruni 26414980 vai e-pastā agita.alksnite@cesunovads.lv.

Komisijas priekšsēdētājs

I.SUIJA-MARKOVA

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

D.EIHENBAUMA

Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja

Komisijas sekretāre

A.ALKSNĪTE

Administrācijas biroja sekretāre

Komisijas locekļi

L.BUKOVSKA

Izpilddirektore

 

E.EGLĪTE

Amatas apvienības pārvaldes vadītāja

 

D.BIŠERE-
VALDEMIERE

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja

 

L.MEDNE

Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja

  E.ŠĪRANTE

Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja

  L.BURDAJA

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i.

  M.JENERTE

Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas teritorijas plānotāja 

  V.KALANDĀROVS Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
  V.LUKSTIŅA

Cēsu novada Būvvaldes arhitekte 

2024.gada 27.februārī
plkst.10.00

Darba kārtība:

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu neizsniegšanu Cēsu novada Līgatnes pagasta Līgatnē nekustamo īpašumu “Cēsu iela 10” un “Upgaļi” zemes vienībām

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Cēsu novada Zaubes pagasta nekustamā īpašuma “Rundāni” zemes vienībai

3. Par Cēsu novada Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Kalna Josti” sadalīšanu

4. Par nedzīvojamo telpu Raiņa iela 25, Cēsīs, Cēsu novads nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nodošanu nomā

5. Par nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 25, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomai un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu

6. Par nekustamā īpašuma “Aizupes”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42780060042, nodošanu atsavināšanai

7. Par nosaukuma piešķiršanu zemes gabalam Cēsu novada Vaives pagastā.

8. Par īpašuma izveidošanu Cēsu novada Vaives pagastā.

9. Par medību tiesību nomas piešķiršanu.

10. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un nosacījumu izdošanu Cēsu novada, Priekuļu pagasta nekustamā īpašuma Izstādes iela 1 zemes vienībai.

11. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un nosacījumu izdošanu Cēsu novada, Priekuļu pagasta nekustamā īpašuma Mežciemu iela 6 zemes vienībai.

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Cēsu novada Mārsnēnu pagasta nekustamā īpašuma “Ķīši” zemes vienībai.

13. Par adrešu Raunas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., precizēšanu.

14. Par grozījumiem lēmumā Nr.85 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Cēsu novada Līgatnes pagasta nekustamo īpašumu “Brinķi 1” un “Aļņi” zemes vienībām”.

15. Par nekustamā īpašuma “Pašvaldības starpgabali”, Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4274 005 0020 nodošanu atsavināšanai

16. Par nekustamā īpašuma “Pašvaldības starpgabali”, Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4274 005 0021 nodošanu atsavināšanai

17. Par nekustamā īpašuma “Dzirnavas”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, sadalīšanu.

18. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam “Vecvieķi”, Zosēnu pag., Cēsu nov.

19. Par dzīvojamai mājai Zirņu ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., funkcionāli nepieciešamā zemes gabala apstiprināšanu

20. Par dzīvojamai mājai Zirņu ielā 26, Cēsīs, Cēsu nov., funkcionāli nepieciešamā zemes gabala apstiprināšanu 

14. Par zemes nomas līguma slēgšanu