Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Attīstības un teritorijas plānošanas komisija

Komisija izskata novada attīstības projektu īstenošanas iespējas un teritorijas plānošanas jautājumus.

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Agitu Alksnīti pa tālruni 26414980 vai e-pastā agita.alksnite@cesunovads.lv.

Komisijas priekšsēdētājs

I.SUIJA-MARKOVA

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

D.EIHENBAUMA

Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja

Komisijas sekretāre

A.ALKSNĪTE

Administrācijas biroja sekretāre

Komisijas locekļi

L.BUKOVSKA

Izpilddirektore

 

E.EGLĪTE

Amatas apvienības pārvaldes vadītāja

 

D.BIŠERE-
VALDEMIERE

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja

 

L.MEDNE

Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja

 

D.ZEMMERS

Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītājs

  E.ŠĪRANTE

Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja

  V.BURJOTS

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. 

  E.TAURENE

Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas vadītāja - galvenā teritorijas plānotāja

  V.KALANDĀROVS Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
  V.LUKSTIŅA

Cēsu novada Būvvaldes arhitekte 

Nākamās komisijas 2023.gada 23.maijā plkst.10.00

Darba kārtība

1. Par telpu nomu Cēsu Vēstures un mākslas muzeja darbības nodrošināšanai.

2. Par telpu nomu Dārza ielā 4-14, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, masāžas pakalpojuma sniegšanai.

3. Par pašvaldības kustamās mantas cirsmas īpašumā “Baši”, Jaunpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu

4. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Brāļu Kaudzīšu ielā 7A,Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu

5. Par zemes ierīcības projekta Putnu iela 6, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu.

6. Par Cēsu novada Priekuļu pagasta nekustamā īpašuma “Lejas Ceipi” sadalīšanu.

7. Par Cēsu novada Vaives pagasta nekustamā īpašuma “Veclielmaņi 2” sadalīšanu.

8. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un nosacījumu izdošanu Cēsu novada, Liepas pagasta zemes gabalam “Krūmiņi”.

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Cēsu novada Vaives pagasta nekustamā īpašuma “Brīvnieki” zemes vienībai.

10. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un nosacījumu izdošanu nekustamā īpašuma “Jautrīši”, Nītaures pag., Cēsu nov., zemes vienībai.

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu neizsniegšanu nekustamā īpašuma “Noriņas”, Drabešu pag., Cēsu nov. zemes vienībai

12. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un nosacījumu izdošanu nekustamā īpašuma “Lejas Kāpurkalns”, Zosēnu pag., Cēsu nov. zemes vienībai

13. Par nekustamā īpašuma “Lejas Kāpurkalns”, Zosēnu pag., Cēsu nov. sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu

14. Par grozījumiem Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 01.03.2022. lēmumā Nr. 94 “Par zemes ierīcības projekta “Mežmaļi”, Skujenes pag., Cēsu nov., apstiprināšanu.”

15. Par grozījumiem Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 22.03.2022. lēmumā Nr. 137 “Par zemes ierīcības projekta Nītaures pag., Cēsu nov., nekustamā īpašuma “Jaunbrīvzemnieki” zemes vienībai apstiprināšanu.”

16. Par grozījumiem Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 05.04.2022. lēmumā Nr.153

" Par zemes ierīcības projekta Nītaures pag., Cēsu nov.,nekustamā īpašuma "Nātres" zemes vienībai apstiprināšanu"

17. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu, 5 cirsmu īpašumā “Mellužu mežs”, Veselavas pagastā, izsoles noteikumu apstiprināšanu

18. Par nekustamā īpašuma „Kalna Ennēni”, Mārsnēnu pagastā, Cēsu novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu

19. Par NĪ Brīvības iela 1-1 nepieciešamību citām pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai

20. Par nekustamā īpašuma Brīvības 1 -1, Līgatnē, Cēsu novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu

21. Par NĪ Ratnieki 5-18 nepieciešamību citām pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai

22. Par nekustamā īpašuma „Ratnieki 5” -18, Ratnieki, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu

23. Par Cēsu novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma “Lejas Bundes 2” sadalīšanu

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Cēsu novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma “Akmentiņi” zemes vienībai

25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

26. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

27. Par pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu „Pavasari”, Stalbes pagastā, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas uzsākšanu

28. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības - starpgabala Straupē, Straupes pagastā, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas uzsākšanu

29. Par telpu nedzīvojamā ēkā „Pagasta Dārziņi”, Kaivē, Kaives pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

30. Par nekustamā īpašuma “Zvārguļi”, Dzērbenes pagastā, zemes vienības zemes nomas tiesību izsoli

31. Par nekustamā īpašuma “Jaunmelderi”, Taurenē, Taurenes pagastā, zemes vienības daļas zemes nomas tiesību izsoli.

32. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

33. Par nekustamā īpašuma “Lejas Sproģi”, Inešu pagasts, Cēsu novads, sadalīšanu.

34. Par nekustamā īpašuma Saules iela 13, Cēsis, Cēsu nov., daļas nodošanu atsavināšanai

35. Par zemes vienību Miera iela, Cēsis, Cēsu novads

36. Par piekrišanu ārstniecības iestādes reģistrēšanai Cēsu novada pašvaldības telpās Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads