Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Attīstības un teritorijas plānošanas komisija

Komisija izskata novada attīstības projektu īstenošanas iespējas un teritorijas plānošanas jautājumus.

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Agitu Alksnīti pa tālruni 26414980 vai e-pastā agita.alksnite@cesunovads.lv.

Komisijas priekšsēdētājs

I.SUIJA-MARKOVA

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

D.EIHENBAUMA

Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja

Komisijas sekretāre

A.ALKSNĪTE

Administrācijas biroja sekretāre

Komisijas locekļi

L.BUKOVSKA

Izpilddirektore

 

E.EGLĪTE

Amatas apvienības pārvaldes vadītāja

 

D.BIŠERE-
VALDEMIERE

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja

 

L.MEDNE

Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja

  E.ŠĪRANTE

Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja

  L.BURDAJA

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i.

  M.JENERTE

Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas teritorijas plānotāja 

  V.KALANDĀROVS Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
  V.LUKSTIŅA

Cēsu novada Būvvaldes arhitekte 

2024.gada 9.jūlijā
plkst.10.00

DARBA KĀRTĪBA

1. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un nosacījumu izdošanu Cēsu novada Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Jaunrēzes” zemes vienībai

2. Par nekustamā īpašuma „Vienkoči”, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu

3. Par ražošanas ēkas - garāžas daļas nekustamā īpašumā “Straupes narkoloģiskā slimnīca”, Straupē, Straupes pag., Cēsu nov., nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

5. Par nekustamā īpašuma Maija iela 4-79 , Liepa, Liepas pagastā , Cēsu novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu

6. Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 21-50, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā, atsavināšanu par nosacīto cenu

7. Par zemes ierīcības projekta “Cēsnieki” un “Kalna Vairogi”, Vaives pag., Cēsu nov., apstiprināšanu.

8. Par Cēsu novada, Mārsnēnu pagasta, nekustamā īpašuma “Viesturi” sadalīšanu.

9. Par Cēsu novada, Priekuļu pagasta nekustamā īpašuma “Ģībolas” sadalīšanu.

10. Par adreses piešķiršanu Cēsu novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma “Rūķi 1” adresācijas objektiem

11. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un nosacījumu izdošanu nekustamā īpašumā “Kalna Kāpurkalns”, Zosēnu pagasts zemes vienībai.

12. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un nosacījumu izdošanu nekustamā īpašumā “Lejas Augstāri”, Zosēnu pagasts zemes vienībai.

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Cēsu novada Drabešu pagasta nekustamo īpašumu “Raitas” un “Svempi 1” zemes vienību robežu pārkārtošanai

14. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un nosacījumu izdošanu nekustamā īpašuma “Vecaprāni”, Taurenes pagasts, Cēsu novads zemes vienībai.

15. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un nosacījumu izdošanu Cēsu novada Līgatnes pagasta nekustamā īpašuma “Vecbiemi” zemes vienībai

16. Par nekustamā īpašuma Cīrulīšu iela 62, Cēsis, Cēsu nov., sadalīšanu