Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Īstenotie

Atcelt
Projekta nosaukums Finansējuma avots Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti Kopējais finasējums Realizācijas termiņš Kontaktpersona
Cēsu novada, Vaives pagasta Rīdzenes un Pūkšerkalna dīķu hidrobioloģiskā izpēte VZF 1954,15 EUR 2057 EUR 30.11.2020 Evija Atvara

26687719
Kaķupītes dabas takas labiekārtošanas 2.posms ELFLA 17760.64 EUR 09.06.2022 - 31.12.2022 Evija Atvara
evija.atvara@cesunovads.lv
26687719
Kaķupītes dabas takas aprīkošana ELFLA 7296,6 EUR 8107,33 EUR 31.12.2021 Evija Atvara
evija.atvara@cesis.lv
26687719
Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas vides attīstība Viestura ielā ERAF 28 434,62 EUR 171 522,21 EUR 12.08.2020 - 11.01.2021 Liene Ozoliņa
liene.ozolina@cesis.lv
64161818
Skatuves aprīkojuma iegāde Vaives tautas namam ELFLA 19 930,19 EUR 22 144,66 EUR 15.12.2016 Evija Atvara
evija.atvara@cesis.lv
26687719
Vaives pagasta kapsētu digitalizācija ELFLA 7481.43 EUR 8312.70 EUR 30.12.2018 Evija Atvara
evija.atvara@cesis.lv
26687719
Jaunaudzes retināšana Cēsu novada pašvaldības īpašumā "Mākoņi" ELFLA 369.60 EUR 528.00 EUR 30.12.2017 Evija Atvara
evija.atvara@cesis.lv
26687719
Cēsu novada pašvaldības grants ceļa A4 Akmenskrogs - Veismaņi - Vaives pagasta robeža pārbūve ELFLA 380 000,00 EUR 477 013,33 EUR 18.12.2020 Evija Atvara
evija.atvara@cesis.lv
26687719
Vaives tautas nama modernizācija kopienu un pievilcīgas kultūrvides stiprināšanai ELFLA 14076.55 EUR 14076.55 EUR 31.12.2019 Evija Atvara
evija.atvara@cesis.lv
26687719
Invazīvo sugu ierobežošanas pasākumi Cēsu novadā LVAF 30 812.00 EUR 44 070.00 EUR 30.11.2019 Evija Atvara
evija.atvara@cesis.lv
26687719
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Cēsis" ERAF; Valsts budžeta dotācija 1 122 375,41 EUR 1 843 676,77 EUR 03.07.2019 - 02.04.2022 Vita Pleševnika
vita.plesevnika@cesunovads.lv
64127746
Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un atraktīvas atpūtas zonas attīstība dabā Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam 292 550,38 EUR 01.09.2019 - 31.12.2022 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
29478660
Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā LVAFA 10 000 EUR 31.05.2020 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Telpu pielāgošana Amatu mājas izveidei ELFLA 22 500.00 EUR 32623.70 EUR 31.12.2016 Evija Atvara
evija.atvara@cesis.lv
26687719
Degradēto teritoriju revitalizācija  Cēsu novadā I kārta ERAF   563800,35 EUR 637 272,78 EUR 22.05.2017 - 22.02.2018 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Vaives Amatu mājas darbības pilnveidošana ELFLA 5728.30 EUR 6364.78 EUR 30.06.2018 Evija Atvara
evija.atvara@cesis.lv
26687719
Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā ERAF 391 615.69 EUR 736 424.07 EUR 18.04.2017 - 31.12.2019 Edijs Leoke
edijs.leoke@cesis.lv
64161818
Centrālbaltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG VA projekts “Augmented Urbans” ERAF 185 982.29 EUR 218 802.70 EUR 01.03.2018 - 28.02.2021 Evija Taurene
evija.taurene@cesis.lv
26346996
Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā ERAF 391 615.69 EUR 736 424.07 EUR 18.04.2017 - 31.12.2019 Edijs Leoke
edijs.leoke@
64161818
Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana Gaujas piekrastē Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija 5035 EUR 5924,00 EUR 30.06.2016 - 15.11.2016 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Cēsu novada  Vaives pagasta Krīvu ciema ūdenssaimniecības attīstība ERAF 123 198,15 LVL 176825,58
LVL
Inta Ādamsone
inta.adamsone[at]dome.cesis.lv
64161818
Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Cēsu novada Vaives pagastā ELFLA 268 461 EUR 298 290 EUR 04.02.2016 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība ERAF 3 273 393,67 EUR 4141870,73 EUR Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs”  izveide (koncertzāles sadaļa) ERAF 3 489 568,48
LVL
4156323,45
LVL
20.09.2013 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Cēsu novada  Vaives pagasta Rīdzenes ciema ūdenssaimniecības attīstība ERAF 197 365,75 LVL 283277,90
LVL
Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos ERAF 991 911,77 EUR 1 433 649,55 EUR 05.03.2018 - 04.02.2020 Liene Ozoliņa
liene.ozolina@cesis.lv
64161818
Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!) LIFE+ 150 115 EUR Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi ESF 44 714,54 44980,36 Gita Šneidere,
gita.sneidere@cesis.lv
27835575
Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta” ERAF  1 094034,06 EUR 1 390 692,00 EUR Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Cēsu viduslaiku pils saglabāšana reģiona sociālekonomiskai attīstībai EEZ 249 607 EUR 276 695 EUR 31.12.2015 Ilona Asare
ilona.asare@cesis.lv
64127755