Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Īstenotie

Atcelt
Projekta nosaukums Finansējuma avots Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti Kopējais finasējums Realizācijas termiņš Kontaktpersona
Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Cēsu novada Vaives pagastā ELFLA 268 461 EUR 298 290 EUR 04.02.2016 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
Cēsu novada  Vaives pagasta Rīdzenes ciema ūdenssaimniecības attīstība ERAF 197 365,75 LVL 283277,90
LVL
Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!) LIFE+ 150 115 EUR Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi ESF 44 714,54 44980,36 Gita Šneidere,
gita.sneidere@cesis.lv
27835575
Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta” ERAF  1 094034,06 EUR 1 390 692,00 EUR Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
"Kaķukroga" ēkas apkārtnes labiekārtošana Vaives pagastā, Cēsu novadā ELFLA 8 725,15 LVL 11633,54 Valda Zaļaiskalna
29473756,
"Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas URBACT III projekts TechTown ERAF 565 836.32 EUR 749 000.93 EUR 14.09.2015 - 15.03.2016 Evija Taurene
evija.taurene@cesis.lv
64161818
Tualetes izbūve Slēpošanas un biatlona kompleksā "Priekuļi" ELFLA 10 500,00 LVL 14528,85
LVL
Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā EKII 923952.57 EUR 1246384. 51 EUR 01.04.2017 - 31.12.2017 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Cēsu pilsētas tranzītielas – Gaujas ielas rekonstrukcija ERAF 1 019 351,25 LVL 1359334,37 LVL Sanita Breikša
sanita.breiksa@cesis.lv
64161818
Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados ERAF 375458,17 EUR 423 000 EUR 26.05.2017 - 26.08.2018 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un pieejamības nodrošināšana ERAF 1 998 742 LVL 2 051 067 LVL Sanita Breikša
64161818,
Videi draudzīgākā Cēsu iela LVAFA    7500 EUR 10 000 EUR 26.05.2017 - 26.08.2018 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818