Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Telpu pielāgošana Amatu mājas izveidei

Finansējuma avots:
ELFLA
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
22 500.00 EUR
Kopējās izmaksas:
32623.70 EUR
Projekts uzsākts:
Projekts pabeigts:
31.12.2016
Projekta apraksts:
Projekta ieviešana Vaives pagastā ir saskaņā ar biedrības CRLP VRG attīstības stratēģiju 2015.-2020. plānošanas periodam Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas "Izaugsmes un nodarbinātība" specifiskajiem mērķiem (SAM) 8.1.2 "Investīcijas izglītībā un apmācībā, tostarp profesionālajā apmācībā, lai nodrošinātu prasmju apgūšanu un mūžizglītību, attīstot izglītības un apmācības infrastruktūru" un Cēsu novada pašvaldības attīstības programmas 2013.-2019. gadiem, Rīcības virzienu Nr.1.3. "Veicināt sociāli atbildīgas sabiedrības veidošanos", uzdevumu nr.1.3.2. "Nodrošināt iedzīvotāju partnerības iniciatīvu un kopienu attīstību.
 
Projekta laikā tika izremontētas telpas atbilstoši Amatu mājas specifikai, iegādāts aprīkojums kulinārijas un rokdarbu telpām.
Kontaktpersona
Evija Atvara
E-pasts
evija.atvara@cesis.lv
Tālruņa numurs
26687719