Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ieceres

Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 paredz, ka Cēsu novads ir ekonomiski aktīvs nacionālās nozīmes radošo, digitālo un kultūras industriju centrs, kā arī starptautiski atpazīstams tūrisma, veselības uzlabošanas un labjūtas galamērķis. 2030. gadā Cēsu novadu izvēlas kā prioritāro dzīves vietu Vidzemē. Lai šo vīziju nostiprinātu, Cēsu novada pašvaldība strādā pie vairākiem nākotnes attīstības projektiem, meklējot to īstenošanas iespējas, izmantojot vietējos resursus, piesaistot dažādus ārējos projektu finansējumus, kā arī meklējot publiskās-privātās partnerības iespējas.

Cilvēks

Cēsu novada iedzīvotāju prasmju attīstība atbilstoši 21. gs. 4.0 "industriālajai revolūcijai", nodrošinot augstāku produktivitāti un ilgtspēju

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

Projekts paredz mūsdienīgu un 21. gadsimtam atbilstošu mūžizglītības pakalpojuma nodrošināšanu Cēsu novada iedzīvotājiem, kas ietver ne tikai piemērošanos darba tirgus mainīgajām prasībām, bet arī veicina iedzīvotāju uzņēmējdarbības iniciatīvas, pilsonisko aktivitāti un iesaistīšanos pašvaldības attīstības veicināšanā. Projekts paredzēts dažādām sabiedrības mērķa grupām - sākot no izglītības sistēmas izkritušajiem, līdz augsta līmeņa vadītājiem uzņēmējdarbībā un publiskajā pārvaldē. Īpašs izglītības modelis paredzēts lauksaimniekiem, lai veicinātu zemes izmantošanas efektivitāti, kā arī tehnoloģiju izmantošanu lauksaimniecībā, piemēram, attīstītu lietu internetu lauksaimniecības procesa monitoringam.

 

Cēsu kūrorta attīstība "Cīrulīšos", nodrošinot veselības, labjūtas, rekreācijas tūrisma un senioru centra attīstību

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

Projekts paredz izveidot pilna pakalpojuma paketi senioriem, nodrošinot augsta līmeņa veselības aprūpes, labjūtas, rekreācijas un hospisa pakalpojumus. Projekta ietvaros tiek paredzēts revitalizēt "Cīrulīšu" teritoriju, attīstīt pansionātu pakalpojumus, t.sk. tehnoloģisko aprīkojumu, nodrošināt hospisa pakalpojumus dažādām vecuma grupām. Tāpat projekts paredz attīstīt tehnoloģisko bāzi veco ļaužu aprūpei un pakalpojuma nodrošināšanai Cēsu pilsētas pansionātā, kas nodrošina dažādus veselības aprūpes, rekreācijas pakalpojumus.

Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

Projekts "Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei" paredz vērst iedzīvotāju uzmanību uz slimību profilakses un veselību veicinošu aktivitāšu nozīmi ikdienā, vienlaikus uzlabojot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem novada iedzīvotājiem.

Attīstīt uzsāktos deinstitucionalizācijas pakalpojumus, pilnveidojot tos ar jauniem pakalpojumiem (personu ar invaliditāti nodarbināšanai un papildus ienākumu gūšanu) Cēsu novadā

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

Projekts paredz dārzniecības/siltumnīcu izveidošanu; viesu mājas celtniecību, viesu nama pakalpojumu sniegšanai; mini Zoo izveidošanu; sporta laukuma un bērnu rotaļu laukuma izveidošanu.

Vispārējās vidējās izglītības iestāžu tehnoloģiskās bāzes attīstība Cēsu novadā

Pašvaldības finansējums, ES finansējums

Projekta mērķis ir atjaunot un attīstīt Cēsu novada vispārējās vidējās izglītības tehnoloģisko bāzi - IT, 3D, virtuālo un papildināto realitāšu, dronu tehnoloģiju u.c. tehnoloģiju integrācijai mācību tēmās un priekšmetos.

Nākotnes Tehnoloģiju zinātnes centra attīstība

Pašvaldības finansējums, ES finansējums

Projekts paredz izveidot interaktīvu, mūsdienīgu un eksaktās zinātnēs balstītu zinātnes parku, kas nodrošinātu apmeklētāju izglītošanu par kosmosa procesiem, tādējādi sniedzot plašas zināšanas par matemātiku, fiziku, ķīmiju, bioloģiju un citām zinātnes nozarēm.

Uzņēmējdarbība

Telpu izveide ražošanas attīstībai (industriālais parka attīstības 2.kārta)

ES finansējums, PPP

Telpas 3000 kv.m. platībā Cēsu industriālajā parkā Robežu ielā paredzētas ražošanas attīstībai, kas ietver tādu uzņēmējdarbību, kas ir ar augstu pievienoto vērtību, t.sk. viedo materiālu un digitālo tehnoloģiju ražošanu, kā arī digitālo pakalpojumu sniegšanu. Telpu izbūve būtu otrais posms Cēsu Industriālā parka attīstībā, tās veicinātu potenciālo investoru lielāku interesi un nodrošinātu to vieglāku piesaistīšanu, radītu jaunu nodarbinātību. Industriālajam parkam būtu pārneses efekts sadarbībai Cēsu profesionālās, augstākās izglītības un pētniecības institūcijām.

Cēsu tehnoloģiju un radošo industriju klastera (kvartāla) izveide

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

Cēsu tehnoloģiju un radošo industriju klasteris (kvartāls) risinātu agrīnās attīstības stadijās esošu uzņēmumu, start-up un individuāli nodarbināt (freelancer) atbalstu. 2000 kv.m. platībā tiktu izveidota kopstrādes telpa, FabLab un MakerSpace, individuāli biroji tehnoloģiju uzņēmumiem un digitālo pakalpojumu sniedzējiem. Klastera (kvartāla) specializācija - mobilās tehnoloģijas un programmatūras, virtuālās un papildinātās realitātes, un 3D, un 4D skaņu ierakstīšana utt.

Rūpniecisko teritoriju revitalizācija un pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai

ES finansējums, PPP

Projekts aptver trīs Cēsu novada degradētās industriālās teritorijas (bijusī Autoremonta rūpnīca, Cēsu industriālā parka rūpnieciskā teritorija, Vaives pagasta esošās un potenciālās ražošanas teritorijas), kur nepieciešama ielu tīkla izbūve, komunikāciju  tīklu  atjaunošana  un jaunas infrastruktūras  izbūve, degradēto ēku nojaukšana un  degradētās teritorijas pielāgošana jaunajai uzņēmējdarbībai

Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu komplekss "Start-up Cēsis" izveide un attīstība

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

“Start-up Cēsis” paredzēta kā jumta organizācija, kas nodrošinātu uzņēmējdarbības atbalstu dažādās formās. Tā ietvertu biznesa inkubācijas pakalpojumus, inovāciju atbalstu, eksporta atbalstu, tīklošanos, mentora atbalstu, biznesa forumu organizēšanu, apvienojot Cēsu industriālā parka un Cēsu tehnoloģiju un radošo industriju klastera (kvartāla) infrastruktūras nodrošinājumu.

Uzņēmējdarbības testu un prototipu veicināšanas aktivitātes Cēsu novada pašvaldībā

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

Projekts paredz atbalstīt start-up un citus tehnoloģiju uzņēmumus, kuriem nepieciešams prototipēt dažādas tehnoloģijas publiskajā telpā. Šādā veidā Cēsu novads kļūtu par Latvijā pirmo pašvaldību-testa platformu dažādām Latvijas uzņēmēju inovatīvām idejām, lai nodrošinātu to tehnoloģisko risinājumu attīstību.

Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, tūrisma attīstība un ilgtspējīga sociāli ekonomiskās vides nodrošināšana

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

Projekts paredz turpināt saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmā balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus, veicinot radošās uzņēmējdarbības un tūrisma atttīstību Cēsu vidusslaiku pilī un Cēsu Sv. Jāņa baznīcā.

Kultūra un daba

Dabas takas un gājēju tilts pār Gauju

Pašvaldības finansējums, ES finansējums

Fiksējot sabiedrības arvien pieaugošo interesi par pastaigām dabā un potenciālo apdraudējumu, ko rada interesentu patvaļīga pārvietošanās dabas teritorijās un nelegālu atpūtas vietu ierīkošana, plānots veidot infrastruktūru pastaigām dažādām mērķgrupām un velobraucējiem, kas nodrošinātu maksimāli mazu slodzi pašvaldības teritorijā esošām ģeoloģiskajām, botāniskajām un zooloģiskajām dabas vērtībām. Paredzēta esošo Cīrulīšu dabas taku un maršrutu savienojumu izveide ar topošo kosmosa centru un ar kaimiņu pašvaldībām. Jauna apmēram 10km gara takas atzara izveidošana gar Gauju Ziemeļu virzienā un atpakaļ, gājēju tilta būvniecība pār Gauju, atpūtas vietu ierīkošana.

Cēsu Nacionālā kultūras un laikmetīgā mākslas centra izveide

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

Projekts kompleksi risinātu trīs būtiskas Cēsu pilsētas kultūras attīstības un kultūras saglabāšanas lietas: muzeja krātuves, restaurācijas centra un laikmetīgās mākslas centra izveide. Projekts paredz izveidot modernas, krājuma glabāšanai paredzētas krājuma telpas, kurās nodrošināt atvērtā krājuma principu, tādējādi veicinot krājuma pieejamību sabiedrībai. Restaurācijas centrā atastos ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotas 4 restauratoru darba vietas – koka, metāla, tekstīliju un papīra restauratoriem. Vidzemes restaurācijas centrs kalpotu arī kā prakses vieta un potenciālā darba vieta restauratoriem, kuri apgūst restauratora profesiju. Turklāt pavērtu papildus iespējas Cēsu pilsētai pretendējot uz Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusu. Laikmetīgās mākslas centrs plānots ar 3 izstāžu zālēm.

Brīvdabas koncertzāles Pils parkā izveide

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

Projekta iecere paredz Pils parka brīvdabas koncertzāles ar jumtu izbūvei virs esošās estrādes, mākslinieku un skatītāju zonas pilnveidošana, parka infrastruktūras uzlabošana (WC kapacitātes palielināšana, lietus notekūdeņu sistēmas sakārtošana, dīķa krastu sakārtošana un ūdens kvalitātes uzlabošana) Ceļa pārvada/savienojuma izveide ar Pirtsupītes gravas kompleksu.

Cēsu centrālās bibliotēkas  modernizācija

Pašvaldības finansējums, ES finansējums

Projekts paredz Cēsu centrālās bibliotēkas modernizāciju un mūsdienām atbilstoša servisa nodrošināšanu apmeklētājiem - 24 h piekļuvi, pašapkalpošanās servisa izveidi, digitālo klientu servisa attīstību, - izmantojot mākslīgo intelektu, lietu interneta, virtuālo un papildināto realitāšu piedāvātos tehnoloģiskos risinājumus.

Vaives pagasta tūrisma un uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība

Pašvaldības finansējums, ES finansējums

Projekts paredz attīstīt tūrisma un uzņēmējdarbības infrastruktūru, veicinot vietējās uzņēmējdarbība attīstību, ieskaitot atpūtas, ainavu skatu vietas izveidi Vaives pagastā, publiskās atpūtas vietas izveidi pie Mazuma ezera, Kaķukroga apkārtnes labiekārtošanu, tūrisma maršrutu attīstītību caur Vaivi un Vaives upi, Dāvida avotu iekļaušanu kopējā tūrisma piedāvājumā, Kaķupītes estrādes labiekārtošanu, vietējo ražotāju tirdziņa izveide u.c.

Infrastruktūra

Cēsu novada pašvaldības IT un vadības centra izveide un "gudrās pilsētas" izveide

Pašvaldības finansējums, ES finansējums

Cēsu novada vadības centra izveide nodrošina sarežģītu reāllaika datu ieguvi un monitoringu, kas aptver veselības, izglītības, transporta, tūrisma, pašvaldības darba analīzi. Dati aptvers dažādas jomas, piemēram, transporta kustību, izglītības iestāzu noslodzi un gaisa kvalitāti, tūristu plūsmu Cēsu novada tūrisma objektos (t.sk. vides), veselības iestāžu apmeklētāju intensitāti utt. Iegūtie dati nepieciešami publisko pakalpojumu uzlabošanai un kopējai Cēsu novada pašvaldības attīstībai.

Cēsu klīnikas energoefektivitātes paaugstināšana

ES finansējums, PPP

Cēsu klīnikas  nesiltinātā korpusa platība 7704 m2,nepieciesami 2. korpusa   siltināšanas darbi:  ārsienu siltināšana,  cokola siltināšana virs un zem grunts līmeņa, jumta siltināšana visās zonās, pārseguma siltumizolēšana (pagraba griesti) orģinālas ventkameras ienākošajā pieplūdes kanālā, neatliekamās medicīniskās palīdzības ar uzņemšanas nodaļu vējtvera izbūve, stikla bloku mūra pārbūve kāpņu telpās un kompresoru blokā, siltumizolētas ārsienas izbūve, logu izbūve starpstāvu plaknē,  virsgaismas plafonu nomaiņa pret jumta logiem virtuves korpusā, nenomainīto ārdurvju nomaiņa uzstādot blīvas ārdurvis ar aizvērējiem, ventilācijas  renovācija nerenovētajā daļā, rekuperācijas iekārta ar atpakaļejošā gaisa uzsildīšanu, karstā ūdens sistēmas maģistrālo cauruļvadu nomaiņa un siltumizolēšana pagraba stāvā, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa uz LED apgaismojumu, apkures sistēmas pārbūve no viencauruļu uz divcauruļu sistēmu ar termoregulatoriem sildķermeņiem, stacionāra korpusa karstā ūdens apgādes saules kolektora saslēgšana kopējā sistēmā ar diagnostikas karstā ūdens apgādes sistēmu, ūdenskrānu ar infrasarkano sensoru uzstādīšana tualetēs, ēkas centrālo ieejas durvju vējtvera pārbūve.

Cēsu pilsētas pansionāta energofektivitātes paaugstināšana

ES finansējums, PPP

Kopējā  apkurināmā platība 3091 m2, nepieciešama  kompleksa ēkas energoefektivitātes uzlabošana.

Cēsu kopstrādes telpas "Skola 6" energoefektivitātes paaugstināšana

ES finansējums, PPP

Kopējā apkurināmā platība - 976,7 m2 ;  nepieciešama  kompleksa ēkas (kultūrvēsturiska pieminekļa) energoefektivitātes uzlabošana Skolas ielā 6.

E-mobilitātes nodrošināšanai nepieciešamās publiskās elektrības uzlādes infrastruktūras un nepieciešamās atbalsta infrastrutūras izveide

ES finansējums, PPP

Projekts paredz izveidot publiskās uzlādes stacijas elektoro transporta līdzekļiem, veicinot mūsdienu mobilitātes attīstību Cēsu pašvaldībā. Projekta ietvaros paredzēts izveidot uzlādes stacijas un modernāko atbalsta infrastruktūru Cēsu novadā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu e-mobilitāti.

Prioritāro grants ielu asfaltēšana un inženiertīklu izbūve Cēsu novadā

ES finansējums, PPP

Grants ielu seguma nomaiņa uz asfalta segumu, lietus ūdens uztveršanas un novadīšanas sistēmas izbūve, ŪKT un elektrības tīklu izbūve atbilstoši  Cēsu novada autoceļu rekonstrukcijas un izbūves prioritāšu sarakstam.

Ielu seguma atjaunošana un inženiertīklu izbūve Cēsu pašvaldības novadā

ES finansējums, PPP

Asfalta seguma atjaunošana, inženiertīklu izbūve atbilstoši atbilstoši Cēsu novada autoceļu rekonstrukcijas un izbūves prioritāšu sarakstam.

Teritorijas plānojumā paredzēto neizbūvēto ielu un inženierkomunikāciju izbūve

ES finansējums, PPP

Cēsu pilsētā atrodas vairākas attīstības teritorijas, kur netiek nodrošināta faktiska piekļuve zemesgabaliem un, kur nepieciešams izbūvēt ielas un ar to saistītās inženierkomunikācijas. Teritorijas plānojumā plānoto neizbūvēto ielu kopgarums sasniedz aptuveni 10 km. Projekta nepieciešamību pamato jaunu privāto māju un daudzdzīvokļu māju būvniecības intensitāte un nākotnes nepieciešamība.

Stacijas laukuma pārveide par multomodālo transporta mezglu

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

Stacijas laukums Cēsīs apkalpo starppilsētu autobusu un vilcienu satiksmi. Stacijas laukuma pārveide par multi-modālo transporta mezglu risina ērtu un ātru dažādu transporta līdzekļu savstarpēju savietojamību - starppilsētu autobusu un vilciena maršrutu savienotība ar vietējā līmeņa sabiedriskā transporta maršrutiem Vienlaikus, atrisinot lielas ietilpības drošu velosipēdu novietnes izveidi, tiktu nodrošināta iespēja iedzīvotājiem līdz sabiedriskajam transportam nokļūt ar velosipēdu un to droši novietot līdz atgriešanās brīdim. Papildus nepieciešams Stacijas laukuma infrastruktūru pārveidot, uzlabojot transporta pasažieru uzturēšanās apstākļus pirms reisa atiešanas, t.sk., nepieciešams labiekārtot pieturas, skvēru, izvietot digitālo tablo transporta atiešanas laiku un platformu paziņošanai.

Vienības laukuma rekonstrukcija

Pašvaldības finansējums, ES finansējums

Vienības laukums ir Cēsu pilsētas centrālais laukums, kurš ikdienā kalpo kā intensīvs transporta mezgls, taču tas funkcionē arī kā ceremoniju laukums, kur norit parādes, svinīgi pasākumi pie Uzvaras pieminekļa, koncerti, sporta pasākumi u.c. Vienības laukumu ikdienā intensīvi šķērso autotransports, šeit atrodas pilsētas sabiedriskā transporta gala pietura, laukumu ikdienā šķērso daudzi gājēji, dodoties uz vecpilsētu, staciju, veikaliem, iestādēm u.c. Laukuma tehniskais un labiekārtojuma stāvoklis šobrīd ir neapmierinošs. Lai risinātu laukuma labiekārtojumu, tādējādi gūstot iespēju pārveidot transporta organizāciju, kā arī veidot ceremoniju un svētku laukuma atbilstošu labiekārtojumu, Cēsu novada pašvaldība. Īstenojot Vienības laukuma attīstības projektu, paredzams, ka tas veicinās arīdzan apkārtējo namu un teritoriju iedzīvināšanu, uzņēmējdarbības attīstību.

Piebalgas iela dzelzceļa pārvada pārbūve

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

Esošais Piebalgas ielas dzelzceļa pārvads nenodrošina satiksmes dalībnieku plūsmas ērtu pārvietošanos. Izbūvētais tunelis zem dzelzceļa ir pārlieku šaurs, lai būtu iespējams izvietot adekvāta platuma ietves, gājēju un velosipēdistu plūsmas organizētībai. Projekta ietvaros nepieciešams risināt visu satiksmes dalībnieku drošības uzlabošanu, šķērsojot dzelzceļu.

Cēsu pilsētas  automašīnu stāvvietu programmas izveide

Pašvaldības finansējums

Arvien pieaugot Cēsu pilsētas apmeklētāju un viesu skaitam, kā arī pakāpeniski pieaugot Cēsu novada iedzīvotāju automašīnu skaitam, Cēsu pilsētā trūkst automašīnu novietošanas iespējas. Būtiskākais stāvvietu trūkums novērojams Cēsu vecpilsētas teritorijā, kura kalpo gan kā tūrisma centrs, gan kā pakalpojumu saņemšanas centrs vietējiem iedzīvotājiem. Pašlaik automašīnas tiek izvietotas vairāku vecpilsētas ielu malās, tādējādi radot estētiski nepievilcīgu vidi kultūras mantojuma objektā - Cēsu vecpilsētā. Vienlaikus Cēsu novada pašvaldība saņem iedzīvotāju un viesu sūdzības par automašīnu novietošanas apgrūtinājumiem, ņemot vērā, ka esošās stāvvietas vecpilsētā un tiešā tās tuvumā (500m rādiusā ap Vecpilsētu) ir nereti aizpildītas. projekta ietvaros nepieciešams izveidot papildus stāvlaukumus, teritorijas plānojumā paredzētajās vietās - pašvaldības zemes gabalos, kā arī jārod risinājums vecpilsētas apmeklējuma pieprasījumam, izveidojot pazemes autostāvvietu vecpilsētas centrā, blakus Rožu laukumam.

Satiksmes drošības un nomierināšanas risinājumu piemērošana Cēsu pilsētā

Pašvaldības finansējums

Cēsu novada pašvaldība izstrādā Satiksmes drošības un mierināšanas plānu, kas paredz daudzveidīgus satiksmes mierināšanas pasākumus Cēsu pilsētas transporta infrastruktūras uzlabošanai visiem satiksmes dalībniekiem. Plāna ietvaros paredzēta viedo risinājumu ieviešana ielu šķērsojumos (luksoforu regulēšana paaugstinātas satiksmes intensitātes gadījumos, gājēju pāreju apgaismošanas risinājumi u.c.), privātmāju teritoriju satiksmes mierināšanas pasākumi uzstādot atbilstošus satiksmes mierināšanas šķēršļus un ielu mēbeles, izglītības iestāžu apkārtnes satiksmes drošības uzlabošana, vizuālu ielu marķējumu izveide visas pilsētas ietvaros, kā arī pilsētas gājēju pāreju risinājumus atbilstoši situācijām (piem., drošības saliņu izveide, paceltās pārejas, optiski paaugstinātas pārejas) u.c. risinājumi. Plānotās aktivitātes ir pasaulē atzīti labās prakses piemēri, ar kuriem iespējams gūt ātrus, efektīvus un izmaksās samērīgus risinājumus, kas uzlabo ikviena satiksmes dalībnieka drošību visa plānotā pārvietošanās maršruta ietvaros.  Cēsu novada pašvaldības mērķis ir ieviest pilsētvides risinājumus, kas jo īpaši veicina neaizsargātāko satiksmes dalībnieku (gājēji, velobraucēji, seniori, bērni, cilvēki ar īpašām vajadzībām u.c.) drošības uzlabojumus. Paredzams, ka risinājumu izveide sekmēs bērnu un jauniešu patstāvīgu pārvietošanos no mājām uz skolu ikdienā, tādējādi samazinot automašīnu  slogu uz pilsētas infrastruktūru.

Pirtsupītes teritorijas labiekārtošanas projekts aktīvās atpūtas zonu un pilsētas centra savienojamības izveidei

Pašvaldības finansējums

Aktīvā dzīvesveida un atpūtas zonas izveide Pirtsupītes gravā, Cēsu pilsētas centrā atbilstoši izstrādātajam detālplānojumam. Teritorija aptver 24,4 ha zaļās zonas pilsētas centrā, kas šobrīd netiek mērķtiecīgi izmantoti, taču kurai piemīt augsta ainaviskā un rekreācijas vērtība. Projekta ietvaros Pirtupītes gravā plānots attīstīt aktīvās un klusās atpūtas zonas, bērnu rotaļu zonas, ierīkot gājēju celiņus, apgaismojumu, kā arī veidot ainavas labiekārtojumu. Pirtupītes grava jau šobrīd kalpo kā būtiska savienojuma zona Viestura ielas un Cēsu Klīnikas kvartāliem ar pilsētas centru, taču tai trūkst nepieciešamās pārvietošanās infrastruktūras. lai nodrošinātu piekļūšanu teritorijai, paredzēts izveidot arī  zonas auto novietošanai.