Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

NĪN atvieglojumiAtvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem - juridiskām personām
Cēsu novada pašvaldība, lai atbalstītu uzņēmējdarbības attīstību un palīdzētu uzņēmējiem, ir izstrādājusi atbalsta mehānismu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem – juridiskām personām atsevišķās kategorijās. Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļu maksājumiem atsevišķās kategorijās
 
Kas var saņemt?

 

 1. Juridiskas personas, kuras veic komercdarbību, un ja šīs personas iepriekšējā taksācijas gadā no saviem finanšu līdzekļiem investējušas infrastruktūras sakārtošanā Cēsu novada pašvaldības pieguļošās teritorijās, kuras robežojas ar juridiskas personas īpašumu. Īpašuma nodoklis var tikt samazināts no 25% līdz 90% no viena līdz 3 gadiem, atkarībā no ieguldījuma summas. Sīkāk, skatīt šeit
 2. Fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašums atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā vai īpašums iekļauts „Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā” vai vietējas nozīmes kultūrvēsturisko objektu sarakstā, un kuras ir ieguldījušas savus līdzekļus īpašuma: infrastruktūrā, jaunbūvē, rekonstrukcijā, restaurācijā, renovācijā, ēkas fasādes renovācijā. Atbalsts no 25% līdz 90%, atkarībā no ieguldījuma summas. Sīkāk šeit
 3. Fiziskās un juridiskām personām piederošās saimnieciskās darbības veikšanai uzceltās vai rekonstruētās ēkas – vienu gadu, skaitot nākamo mēnesi pēc to nodošanas ekspluatācijā – 90% apmērā no ēkas nodokļa summas.
 4. Juridiskas personas, kuras savu saimniecisko darbību veic Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu telpās, sporta kompleksos un pirmsskolas izglītības iestādēs, veicot izglītības iestāžu audzēkņu komplekso ēdināšanu – 90%.
 5. Fiziskas vai juridiskas personas, kuru īpašumā ir ēkas, kuru statuss ir viesnīcu ēkas, viesu nami, ja tajās tiek sniegts viesnīcu vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums – 25% apmērā no ēkas nodokļa summas.
 6. Juridiskas personas, kas savu komercdarbību uzsākušas sev piederošā nekustamā īpašumā, izveidojot vismaz 20 jaunas darba vietas, - 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas uz 3 gadiem pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
 7. Juridiska persona, kuras veic komercdarbību un reģistrētas Komercreģistrā ne vēlāk par 3 gadiem, izveidojot vismaz 3 jaunas darba vietas – 50% apmērā no ēkas nodokļa summas.
 8. Juridiskas personas, kas savu komercdarbību (izņemot vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību) uzsākušas sev piederošā nekustamā īpašumā Cēsu novada administratīvjā teritorijā pēc 01.01.2011, izveidojot vismaz 20 jaunas darba vietas, - 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas uz 3 gadiem pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
 9. Juridiskas personas, kur īpašumā ir ēkas, kuru statuss ir rūpnieciskās ražošanas ēku, ja tajās notiek pamatražošana un ir izpildīti šādi nosacījumi:
  1. Saglabāta ražošana;
  2. Investēti līdzekļi ražošanā (pamatkapitālā) iepriekšējā gadā pirms iesnieguma reģistrēšanas ne mazāk kā 14220 euro;
  3. Saglabātas darba vietas virs 75% attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu iepriekšējā taksācijas gadā;
 Kas jādara?
 1. Jāiesniedz Cēsu novada pašvaldībai motivēts iesniegums un saistošajos noteikumos noteiktie dokumenti;
 2. Cēsu novada domes Finanšu komiteja izvērtē nodokļa maksātāja atbilstību noteikumiem un Cēsu novada dome pieņem lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

Saistošie noteikumi "Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā" atrodami ŠEIT (zem sadaļas Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem).