Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Detālplānojumu izstrāde un apspriešana

Ar Cēsu novada domes 31.05.2018. lēmumu Nr. 165 (protokola Nr. 8, 4. p.) ir apstiprināts detālplānojuma kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu novadā. 

Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  un Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, apmeklētāju pieņemšanas laikā pie galvenās teritorijas plānotājas Evijas Taurenes.

Detālplānojuma izstrādes dokumentācija
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas apbūves un izmantošanas nosacījumi
Teritorijas esošā izmantošana
Esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi 
Teritorijas funkcionālais zonējums
Sarkano līniju plāns 
Plānotā satiksmes organizācija 
Savietotais inženierkomunikāciju plāns
Šķērsprofili