Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Eiropas sociālā fonda projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" Nr.9.2.1.1/15/I/001

Labklājības ministrija īsteno Eiropas sociālā fonda projektu “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”. Projektam paredzēti vairāki pilotprojekti sociālā darba metodiku izstrādei darbam ar dažādām klientu grupām. Projekta ietvaros Cēsu novada p/a “Sociālais dienests”( turpmāk- Dienests) ir iesaistījies divos pilotprojektos.

Pilotprojektā metodikas izstrādē un adaptēšanā ikdienas darbā, darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām iesaistīsies Dienesta Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām sociālā darbiniece Ieva Bambāne, projektā iesaistot tās Dienesta redzeslokā esošās pilngadīgās personas ar atkarību problēmām, kuras izteiks vēlmi sadarboties ar Dienesta sociālo darbinieku.

Pilotprojektā metodikas izstrāde sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem iesaistīsies Ģimeņu atbalsta nodaļas sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Iveta Kalniņa.

Pirms darbības uzsākšanas pilotprojektos Labklājības ministrija veiks Dienesta sociālo darbinieku sākotnējo apmācību metodikas izstrādē un sociālā darbinieka uzdevums būs pēc detalizētas iepazīšanās ar metodiku ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus kopš pilotprojekta darbības sākuma koordinēt metodikas adaptēšanu sociālā darba ikdienas praksē.

Pilotprojektu sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām plānots uzsākt no 2019.gada 1.oktobra, savukārt pilotprojekta metodikas izstrāde sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem tiks uzsākta jau 2019. gada 9.septembrī.