Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Saistošo noteikumu arhīvs

Cēsu novada pašvaldības saistošie noteikumi
(pievienotie dokumenti ir PDF formātā)

 

Spēkā esošie saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Cēsu novada administratīvajā teritorijā.

Par pašvaldības darbību

Saistošo

noteikumu

Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā no

Pievienotie

dokumenti

1 01.07.2021. Cēsu novada pašvaldības nolikums 01.07.2021. saistošie noteikumi

struktūra
  01.07.2021. Cēsu novada Centrālās administrācijas nolikums 01.07.2021. nolikums
38 21.11.2013. Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu saņemšanas nodevu 01.01.2014. saistošie noteikumi
6 11.02.2021. Par Cēsu novada pašvaldības 2021.gada budžetu 11.02.2021. saistošie noteikumi
3 28.01.2016. Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 09.02.2016. saistošie noteikumi
7 01.07.2021. Cēsu novada Centrālās administrācijas nolikums 01.07.2021. Nolikums
3 04.02.2022. Par Cēsu novada pašvaldības 2022.gada budžetu 04.02.2022.

saistošie noteikumi


Paskaidrojuma raksts

Par tirdzniecību publiskajās vietās
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
38 17.08.2023.

Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā

17.11.2022. Saistošie noteikumi
Par kultūras jautājumiem
Saistošo
noteikumu Nr.
Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
22 16.06.2022 Par reklāmu, izkārtņu, citu informatīvo materiālu un vides objektu izvietošanas kārtību Cēsu novadā  25.10.2022. saistošie
noteikumi

 

Par komercdarbības jautājumiem
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
22 14.09.2017. Pašvaldības aģentūras "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" maksas pakalpojumi 16.10.2017. saistošie noteikumi
Par Cēsu novada simboliku
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
37 16.09.2010. Par Cēsu novada simboliku 30.12.2010. saistošie noteikumi
Par pašvaldības līdzfinansējumu
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
9 02.12.2021. Par līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 04.01.2022. saistošie noteikumi
10 06.08.2015. Par pašvaldības stipendiju un mācību maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei 02.10.2015. saistošie noteikumi
 22 30.12.2015. Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu 29.04.2016. saistošie noteikumi
 4 23.01.2020. Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai  28.03.2020. saistošie noteikumi
19 02.12.2021.

Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Cēsu novadā

04.01.2022. saistošie noteikumi
Par būvatļaujām

Saistošo noteikumu Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums

Saistošo noteikumu nosaukums

Saistošie
noteikumi
spēkā
no

Pievienotie dokumenti

20

20.11.2014.

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

30.01.2015.

saistošie noteikumi

Par topogrāfiju

Saistošo

noteikumu

Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no

Pievienotie

dokumenti

27 26.08.2010. Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā 30.09.2010. saistošie noteikumi

maksas pakalpojumi
Par teritorijas apbūvi
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
21 24.11.2016 Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu 07.02.2017 Teritorijas plānojums
 
Par teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
20 02.12.2021. Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu 01.06.2022. saistošie noteikumi
7 04.03.2021.

Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

01.05.2021. saistošie noteikumi
5 23.04.2015. Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada teritorijā 29.05.2015. saistošie noteikumi
18 02.12.2021. Par Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību
09.02.2022.
saistošie noteikumi
13 02.12.2021. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā 08.02.2022. saistošie noteikumi
13 11.05.2017. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Cēsu novadā 01.06.2017. saistošie noteikumi
27 06.12.2018. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novadā esošajos ciemos 02.03.2019. saistošie noteikumi
18 02.12.2021. Par Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību 09.02.2022. saistošie noteikumi
Par teritoriju un nekustamo īpašumu uzturēšanu
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
8 14.03.2013. Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm Cēsu novadā 01.05.2013.,bet 7.punktā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa likmi piemēro ar 2014.gada 1.janvāri saistošie noteikumi
20 03.11.2016. Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu Cēsu novadā 01.01.2018. saistošie noteikumi
Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
17 20.09.2012. Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim 21.09.2012. saistošie noteikumi
8 14.03.2013. Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm Cēsu novadā 01.05.2013.

bet 7.punktā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa likmi piemēro ar 2014.gada 1.janvāri
saistošie noteikumi
11 17.09.2015. Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā 01.01.2016.

punkts 7.1 ; 7.2 ; 7.3 un 7.4 stājas spēkā ar 01.01.2017.- 31.12.2017.
saistošie noteikumi
11 11.11.2021. Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā 01.01.2022.

saistošie noteikumi

saistošo noteikumu konsolidētā versija

Par kokaugu un apstādījumu aizsardzību
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
31 26.08.2010. Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību 29.10.2010. saistošie noteikumi
9 14.03.2013. Par koku ciršanu ārpus meža 01.05.2013. saistošie noteikumi
Par reklāmu un citu informatīvo materiālu izvietošanu
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
22 24.11.2016. Nodeva par īslaicīgas reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Cēsu novadā 30.12.2016. saistošie noteikumi
17 16.06.2022. Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Cēsu novadā 25.10.2022 saistošie noteikumi
Par izglītības jautājumiem
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
1 23.01.2020. Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas 29.02.2020. saistošie noteikumi
6 08.03.2018. Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas 01.09.2018. saistošie noteikumi

maksas pakalpojumi
18 22.09.2016. Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā 01.11.2016. saistošie noteikumi
4 28.02.2019. Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu 11.04.2019. saistošie noteikumi
1 21.01.2021.
Noteikumi par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi bērna uzņemšanai Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1.klasē
01.02.2021. saistošie noteikumi
21 02.12.2021. Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu 11.01.2022. saistošie noteikumi
23 02.12.2021. Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās izglītības programmās, darbam izglītības iestādēs 08.02.2022. saistošie noteikumi
22 02.12.2021. Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei 01.03.2022. saistošie noteikumi
Par sociālajiem jautājumiem
Par mājokļa jautājumiem

Saistošo

noteikumu

Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no

Pievienotie

dokumenti

14 02.12.2021.
 
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 10.02.2022.

saistošie noteikumi

14 10.05.2016. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas
pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru
02.06.2016. saistošie noteikumi
14 10.05.2016.

Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru

02.06.2016. saistošie noteikumi
11 02.05.2019. Par Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu 01.01.2020. saistošie noteikumi
Par dzīvnieku turēšanu
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
19 11.10.2012. Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā 30.11.2012. saistošie noteikumi
Par zvejniecību Cēsu novadā
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
30 28.11.2019. Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā

31.12.2019.

 

Saistošie noteikumi ir spēkā trīs gadus no to spēkā stāšanās brīža.

saistošie noteikumi

1.-6.pielikums

7.-12.pielikums

Par sabiedrisko kārtību
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
22 28.11.2019. Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi 01.07.2020. saistošie noteikumi
28 06.12.2018. Par  sabiedrisko kārtību un drošību Cēsu novada pašvaldības dabas takās, aktīvās atpūtas un sporta laukumos 02.03.2019. saistošie noteikumi