Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Teritorijas plānojums

No 21.jūlija līdz 11.augustam notiek Cēsu novada Teritorijas plānojuma 2016.-2026. gadam grozījumu publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas klātienes diskusijām var pieteikties šeit.
 
Spēkā esošais Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam

Saskaņā ar Cēsu novada domes 24.11.2016. sēdes lēmumu  Nr.301 (protokola Nr. 17. 5. §) ir apstiprināts Cēsu novada teritorijas plānojums 2016.-2026. gadam, izdodot tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Cēsu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.21 “Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.
Ar Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam materiāliem var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., pašvaldības mājaslapā www.cesis.lv un Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Cēsu novada teritorijas plānojums 2016.-2026.gadam
 
Grafiskā daļa:
 
Funkcionālais zonējums. Cēsu pilsēta
Funkcionālais zonējums. Vaives pagasts
Teritorijas ar īpašiem noteikumiem Cēsu pilsētā
Teritorijas ar īpašiem noteikumiem Vaives pagastā
Cēsu pilsētas aizsargjoslas
Vaives pagasta aizsargjoslas
Transporta infrastruktūras plāns
Transporta infrastruktūras plāns. Cēsu pilsēta
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas. Cēsu pilsēta
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas. Cēsu pilsētas centra daļa
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas Vaives pagastā
Dabas teritorijas un objekti, ainavu skatu punkti. Cēsu pilsēta
Dabas teritorijas un objekti, ainavu skatu punkti. Vaives pagasts
Cēsu novada ainavu vērtības un riski
Riska teritorijas un piesārņotās teritorijas. Cēsu pilsēta
Riska teritorijas un piesārņotās teritorijas. Vaives pagasts
Plānotās teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai Cēsu pilsētā
Ciemu robežas Vaives pagastā

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Vides pārskata informatīvais ziņojums par Cēsu novada teritorijas plānojumu 2016.-2026.gadam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule par Cēsu novada teritorijas plānojuma īstenošanu

Papildu informācija:

Portāla ĢeoLatvija lietošanas pamācība