Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

SIA Ungurmuiža

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

ungurmuiza.lv/parmums

Reģistrācijas numurs 54103020291

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)

194 068 EUR

Cēsu novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (Īpatsvars % no kapitālsabiedrības pamatkapitāla)

100%

Cēsu novada pašvaldības līdzdalība atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

VPIL 88. panta pirmajā daļā paredzēti nosacījumi, kuriem iestājoties publiska persona var dibināt kapitālsabiedrību, lai efektivizētu savu valsts pārvaldes funkciju izpildi.

26.11.2020. Pārgaujas novada dome pieņēmusi lēmumu par līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībā.

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

Sabiedrības saimnieciskās darbības veids ir objekta apsaimniekošana, renovācija un restaurācija, Sabiedrības darbības mērķis – nodrošināt pašvaldības kultūrvēsturiskā nekustamā īpašuma – “Ungurmuiža” (Valsts aizs. Nr. 6260) pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu kārtībā.

Citas ziņas

Pārgaujas novada pašvaldība 2013. gada 2.maijā noslēgusi Deleģējuma līgumu (1-42.2/13/77, līg. un 2014.gada 10.novembrī noslēgusi Pilnvarojuma līgumu Nr. PN/1-40/14/30 ar Sabiedrību par Pārgaujas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kas, kopā ar statūtiem reglamentē Sabiedrības darbību. Sabiedrība ir Cēsu novada pašvaldības (iepriekš Pārgaujas novada pašvaldības) kapitālsabiedrība, kurā visas  kapitāla daļas pieder Cēsu novada pašvaldībai. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6. punktu Cēsu novada pašvaldība ir Pārgaujas novada finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja

Cēsu novada pašvaldības kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Izpilddirektore Līga Bukovska